BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 75869

Komunikacja
Sprawy związane z:
- wydawaniem praw jazdy, wtórników,
- wymianą praw jazdy,
- rejestracją pojazdów,
- zatwierdzaniem projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach kategorii powiatowej i gminnej
- wydawaniem zaświadczeń i zezwoleń.

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy lub rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami
Wymiana prawa jazdy
Wydanie wtórnika prawa jazdy
Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Rejestracja pojazdów
Zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach kategorii powiatowej i gminnej
Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne osób lub rzeczy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, pojazdami nie będącymi taksówkami.
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na terenie powiatu
Wydawanie zezwoleń dla Ośrodków Szkolenia Kierowców
Wydawanie kart parkingowych
Wydawanie zezwoleń na organizacje imprez na drodze


Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy lub rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami

Podstawa prawna
art. 97 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty
Prawo jazdy wydaje się po otrzymaniu za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego od osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy:
- wniosku
- wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- kserokopii prawa jazdy, jeżeli osoba ubiega się o rozszerzenie uprawnień
- orzeczenia lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- zaświadczenia o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia
Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy osoba składa bezpośrednio do organu, jeśli wnioskuje o osobisty odbiór dokumentu.


Opłata za wydanie prawa jazdy
70 zł + 1 zł opłata ewidencyjna, znaczki skarbowe: 5 zł na wniosek i 50 gr. za każdy załącznik.

Termin załatwienia sprawy – 14 dni.

Jednostka prowadząca sprawę
Wnioski przyjmowane są w Wydziale Komunikacji i Dróg w budynku
przy ul. Roosevelta 23, pokój numer 3, tel. 3592205

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego.

Wzór wniosku o wydanie prawa jazdy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r., Nr 24, poz. 215).

Powrót
Wymiana prawa jazdy

Podstawa prawna
art. 150 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty
Wymiany dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami. Do wniosku osoba dołącza:
- wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i
z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- kserokopię prawa jazdy,
- dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

Opłata za wydanie prawa jazdy
70 zł + 1 zł opłata ewidencyjna, znaczki skarbowe: 5 zł na wniosek i 50 gr. za każdy załącznik.

Termin załatwienia sprawy – do 30 dni.

Jednostka prowadząca sprawę
Wnioski przyjmowane są w Wydziale Komunikacji i Dróg w budynku
przy ul. Roosevelta 23, pokój numer 3, tel. 3592205.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego.

Wzór wniosku o wymianę prawa jazdy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2006. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2006 r., Nr 73, poz. 514).

PowrótWydanie wtórnika prawa jazdy

Podstawa prawna
art. 98 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty
Wtórnik wydaje się na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami. Do wniosku osoba dołącza:
- wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i
z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- kserokopię prawa jazdy, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych,
- jeżeli zmiana dotyczy daty ważności prawa jazdy – orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
- dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

Opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy
70 zł, znaczki skarbowe: 5 zł na wniosek i 50 gr. za każdy załącznik.

Termin załatwienia sprawy – 14 dni.

Jednostka prowadząca sprawę
Wnioski przyjmowane są w Wydziale Komunikacji i Dróg w budynku
przy ul. Roosevelta 23, pokój numer 3, tel. 3592205.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego.

Wzór wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy –
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2006. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2006 r., Nr 73, poz. 514).

PowrótWydanie międzynarodowego prawa jazdy

Podstawa prawna
art. 93 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), -

Wymagane dokumenty
Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się po otrzymaniu od osoby:
- wniosku
- wyraźnej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającej osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i
z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- kserokopii posiadanego krajowego prawa jazdy,
- dowodu uiszczenia opłaty za jego wydanie.

Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy
25 zł, znaczki skarbowe: 5 zł na wniosek i 50 gr. za każdy załącznik.

Termin załatwienia sprawy – 7 dni.

Jednostka prowadząca sprawę
Wnioski przyjmowane są w Wydziale Komunikacji i Dróg w budynku
przy ul. Roosevelta 23, pokój numer 3, tel. 3592205.

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego.

Wzór wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r., Nr 24, poz. 215).

Powrót
Decydent:
podinspektor Grzegorz Piątek
pokój 2 tel. 3592211

Operatorzy:
pokój 3 tel.3592205 lub 3592212
podinspektor Anna Byrtek
specjalista Joanna Wienconek
podinspektor Jadwiga Wojciechowska
Wzór wniosku
http://www.mtib.gov.pl/departamenty/23/rozporzadzenia/1342.html
Zał. 1.1 i 1.2

Rejestracja pojazdów

Podstawa Prawna:
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2003r. w sprawie wielkości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 211 poz. 2148)
-ustawa prawo ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 58 z dnia 4 kwietnia 2003r. poz.515)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz.U. Nr 133, poz.1123).
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 03.192.1878 z 27 września 2003 z późniejszymi zmianami)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz..U. Nr 145 poz. 1542)
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 211 poz. 2148)
-przy rejestracji pojazdów organ rejestrujący stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza:
a) dowód własności,
b) kartę pojazdu wydaną przez producenta lub importera,
c) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy jego właściciel dołącza do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust. 2-5, następujące dokumenty:
1) dowód własności
2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
3) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
4) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
5) zaświadczenie wydanie przez właściwy organ potwierdzające:
a) uiszczenie podatku od towarów i usług , jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub,
b) brak obowiązku, o którym mowa w lt. a
6) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
2. W przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu, do wniosku o rejestrację, z zastrzeżeniem ust.3, dołącza się:
1) dokument, na którego podstawie nastąpiło powierzenie,
2) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
3) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
4) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium
państwa członkowskiego
5) zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające:
a) uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub,
b) brak obowiązku, o którym w lit. a.
6) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.
3. W przypadkach określonych w przepisach o podatku od podatku towarów i usług zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit.a i ust. 2 pkt 5 lit.a może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług.
4. Przepisy ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6 nie dotyczą nowego: samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, dla którego właściciel pojazdu powinien dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego.
5. W przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu wydanego przez, potwierdzającego pojazdu za granicą.

3a. 1. (od 1.06.2004) W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego, organ rejestrujący w ciągu dwóch miesięcy informuje organ państwa członkowskiego, który wydał dowód rejestracyjny, o rejestracji tego pojazdu, jego cechach identyfikacyjnych i zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.
2. (od 1.06.2004) Jeżeli państwo członkowskie wymaga zwrotu dowodu rejestracyjnego organ w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na ten dowód do organu, który go wydał.

W przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza:
a ) dowód własności pojazdu
b ) kartę pojazdu, jeżeli była wydana
c ) dowód rejestracyjny lub zaświadczenie w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego wystawionego przez organ rejestracyjny właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji
d ) tablice rejestracyjne,

W przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu zabytkowego właściciel pojazdu dodatkowo do wniosku o rejestracje dołącza:
a ) uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury
b ) zaświadczenie z badania technicznego pojazdu technicznego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego

W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako SAM, właściciel pojazdu do wniosku dołącza:
a ) dowód własności silnika,
b ) dowód rejestracyjny pojazdu jeżeli silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi silnik potwierdzające dane silnika, jeżeli silnik pochodzi pojazdu wyrejestrowanego lub z pojazdu, w którym dokonano wymiany silnika
c ) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karna za składanie fałszywych zeznań, że jest właścicielem pozostałych podzespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
d ) zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki SAM.

W przypadku rejestracji czasowej pojazdu (w celu przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy), właściciel oddaje do depozytu:
a ) dowód rejestracyjny
b ) tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd jest zarejestrowany na terenie RP,

W przypadku wyrejestrowania pojazdu oddanego do składnicy złomu wyznaczonej przez Wojewodę właściciel pojazdu do wniosku dołącza:
a ) zaświadczenie o przekazaniu pojazdu lub zespołu pojazdu posiadający numer VIN lub nadwozia/podwozia lub ramy do składnicy złomu wyznaczonej przez Wojewodę,
b ) dowód rejestracyjny,
c ) kartę pojazdu jeżeli była wydana,
e) tablice rejestracyjne,

W przypadku kradzieży pojazdu, właściciel do wniosku o wyrejestrowanie dołącza:
a) dowód rejestracyjny,
b) kartę pojazdu jeżeli była wydana,
c) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
d) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu,

W przypadku zbycia pojazdu za granicą, właściciel do wniosku dołącza:
a) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą,

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu do wniosku dołącza:
a) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
b) tablice rejestracyjne,
c) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
d) badanie techniczne.

W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu do wniosku dołącza:
a) dotychczasowy dowód rejestracyjny,
b) kartę pojazdu jeżeli była wydana,
c) badanie techniczne jeżeli nie jest możliwe do odczytania z dowodu rejestracyjnego,

W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej, właściciel pojazdu do wniosku dołącza:
a) dowód rejestracyjny,
b) kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
c) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznanie,

W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel do wniosku dołącza:
a) dotychczasowy dowód rejestracyjny,
b) kartę pojazdu jeżeli była wydana,
c) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzający zgłoszenie tablic (tablicy) rejestracyjnych.

W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel do wniosku dołącza:
a) dotychczasowy dowód rejestracyjny,
b) kartę pojazdu jeżeli była wydana,
c) oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań

W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu do wniosku dołącza:
a) dotychczasowy dowód rejestracyjny,
b) dotychczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne
c) kartę pojazdu jeżeli była wydana

Opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych
- dowód rejestracyjny – 48,00 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna
- pozwolenie czasowe – 12,00 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna-wydane z urzędu
- nalepki kontrolne na szybę – 16,50 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna
-pozwolenie czasowe – 16,50 + 1,00 zł opłata ewidencyjna – wydane na wniosek

Tablice rejestracyjne:
a) samochodowe – 80,00 zł.
b) motocyklowe – 40,00 zł.
c) do przyczep i naczep – 40,zł.
d) motorowerowe – 30,00 zł.
e) indywidualne – 1000,00zł.
f) samochodowe zabytkowe – 100,00zł.
g) motocykle zabytkowe – 50,00 zł.
h) samochody tymczasowe – 30,00 zł.
i) tymczasowe do naczep i przyczep – 15,00 zł.
j) tymczasowe motocyklowe, motorowerowe – 12,00 zł.

-karta pojazdu – 75,00.
- wtórnik karty pojazdu – 75,00 zł.
+ poz. czasowe 12,00 lub 16,50
+ dow. rejestracyjny 48,00
+ znaki legalizacyjne 11,00
+ nalepka kontrolna 16,50
+ opłaty ewidencyjne 4,00
Razem= 150 zł.

Znaczki skarbowe – 5 zł na wniosek i 50 gr. za każdy załącznik:
Wpłaty można dokonać w siedzibie BS Inowrocław na konto 29814900000022602220000002

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
Sposób załatwienia zgodnie z przepisami o rejestracji pojazdów.

Jednostka prowadząca sprawy
Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul.Roosevelta 23.
DECYDENCI
pokój 4 tel. 3550200 w.463
- podinspektor Krystyna Ferens
- podinspektor Edward Radaszewski
- podinspektor Elżbieta Olechowicz
- podinspektor Aleksandra Malinowska

REJESTRACJA
pokój 5 tel. 3592206
- podinspektor Adriana Biernacka
- specjalista Anna Kozłowska

pokój 6 tel.3592207
- podinspektor Barbara Rybicka
- specjalista Anna Skirzyńska

pokój 7 tel. 3592213
- specjalista Justyna Filipczak
- specjalista Beata Nowaczyk

INFORMACJA
pokój 9

POTWIERDZENIE DANYCH pokój 11 podinspektor Maria Kaliska tel. 3592214

WYDAWANIE DOKUMENTÓW I ZATRZYMANYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
pokój 13 tel. 3592215
- specjalista Anita Adamczyk

Interesanci przyjmowani są w poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach
7.30 – 15.30 oraz we wtorek 8.00 – 17.00

Tutejszy Wydział obejmuje swym zasięgiem mieszkańców powiatu inowrocławskiego

Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego.

Dodatkowe informacje
Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel – współwłaściciele pojazdu.

Właściciel – osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku – aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w Urzędzie Gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli.

Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego zobowiązany jest w terminie 30 dni zawiadomić tut. Wydział o:
- nabyciu i zbyciu pojazdu,
- zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

Dowodami własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
- umowa darowizny
- umowa zamiany
- umowa sprzedaży
- umowa dożywocia
- faktura VAT lub rachunek uproszczony
- prawomocne orzeczenie Sądu rozstrzygające o prawie własności
- umowa przewłaszczenia

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu :
- odzyskanego po kradzieży,
- zabytkowego,
- mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.


PowrótZatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach kategorii powiatowej i gminnej

Podstawa prawna:
art. 10 ust. 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r Nr 58, poz. 515 z pózn. zm.) oraz § 5 i 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz 1729).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o zatwierdzenie projektu,
2. Załączniki: projekt (minimum 2 egz.), który powinien zawierać:
- plan orientacyjny w skali 1 : 10.000 lub 1 : 25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
- plan sytuacyjny w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 z zaznaczeniem istniejącej organizacji ruchu (dopuszczana może być skala 1 : 2000 lub szkic bez skali),
- zasady dokonywania zmian oraz ich rejestracji,
- opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunki ruchu,
- zasady dok. zmian oraz sposób i rejestracji (dot. projektów z sygnalizacją świetlną)
- termin wprowadzenia, a dla czasowej organizacji ruchu także termin przywrócenia poprzedniego stanu,
- opinia komendanta powiatowej Policji (dotyczy dróg kategorii powiatowej),
- opinia zarządu drogi, jeżeli nie jest ona jednostką składającą projekt.

Opłaty:
W znaczkach skarbowych:
- za wniosek o zatwierdzenie projektu – 5,00 zł,
- 50 gr. z każdej egz. projektu.

Termin i sposób zatwierdzenia sprawy:
- powinien być rozpatrzony w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia,
- po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu zarządzający ruchem może:
1. zatwierdzić projekt całości,
2. odrzucić w całości,
3. odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek.

Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 23, I p., p. 1
88-100 Inowrocław
tel. 355-02-00 wew. 461.

Powrót
Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne osób lub rzeczy w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym.

Wymagane dokumenty
- zgłoszenie wykonywania przewozów,
- odpis z rejestru przedsiębiorców,
- kserokopia zaświadczenia REGON,
- kserokopia zaświadczenia NIP,
- oświadczenie o zatrudnieniu (zamiarze zatrudnienia) kierowców spełniających
warunki, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.4 ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U.Nr 125 z 2001 r., poz. 1371),
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych.

PowrótWydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, pojazdami nie będącymi taksówkami

Wymagane dokumenty
- wniosek,
- zaświadczenie na wykonywanie działalności gospodarczej,
- kserokopie zaświadczeń NIP, REGON,
- certyfikat kompetencji zawodowych,
- zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób,
- dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia,
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych.

PowrótWydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na terenie powiatu

Wymagane dokumenty
- rozkład jazdy,
- mapa z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami,
- zasady korzystania z obiektów dworca, przystanków,
- taryfa, cennik z zasadami zmian stawek.

PowrótWydawanie zezwoleń dla Ośrodków Szkolenia Kierowców

Wymagane dokumenty
- sale przeznaczoną wyłącznie na szkolenia ( 25m2 ), wyposażona w tablice do pisania,
makiety umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze, tablice poglądowe,
programy komputerowe, filmy video, teksty aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego,
- toaletę zlokalizowaną w pobliżu sali,
- plac manewrowy wyłączony z ruchu innych pojazdów (min. 125m2 ),
- oznakowany pojazd do szkolenia.

PowrótWydawanie kart parkingowych:

Wymagane dokumenty
- wniosek,
- orzeczenie lekarskie ( zaznaczone, że dotyczy narządu ruchu ),
- wpłata 25 zł na konto Starostwa Powiatowego,
- aktualne zdjęcie legitymacyjne.

PowrótZezwolenia na organizację imprez na drodze

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Podstawa prawna
art. 65, 65a do 65g ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek - powinien zawierać
- imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,
- rodzaj i nazwę imprezy,
- informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
- informacja o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,
- wykaz osób reprezentujących oraganizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy,
- podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
2. Do wniosku należy dołączyć:
- szczegółowy regulamin imprezy,
- wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
- program imprezy ze szczególnym opisem trasy,
- plan zabezpieczenia trasy,
- zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego.

PowrótZałączniki:

wzor_wniosku-prawo_jazdy.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 596KB
  Data dodania: piątek, 22 października 2004, godz. 13:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zezwolenie.8.11.06.doc  -> pobierz
Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: środa, 8 listopada 2006, godz. 08:06
  Typ MIME: application/msword
 
wniosek.8.11.06.doc  -> pobierz
wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów nienormatywnych
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: środa, 8 listopada 2006, godz. 08:07
  Typ MIME: application/msword