BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
Ilość odsłon: 6381

Akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu są stanowione przez Radę Powiatu. Akty te dotyczą spraw, które wymagają uregulowania w statucie, spraw porządkowych, szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu, zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Rada Powiatu stanowi akty prawa miejscowego w formie uchwały. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
- co najmniej 6 radnych
- przewodniczący Rady
- klub radnych
- komisja Rady
- Zarząd Powiatu

Projekty uchwał składane są do Biura Rady. Następnie przewodniczący Rady przekazuje je właściwym komisjom Rady oraz Zarządowi Powiatu w celu zaopiniowania.
Tryb ten może zostać pominięty w sprawach nagłych, pod warunkiem uzyskania na to zgody co najmniej połowy radnych obecnych na sesji rozpatrującej dany projekt.

Powiatowe przepisy porządkowe w przypadkach nie cierpiących zwłoki, może wydać zarząd. Przepisy te podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa Rada Powiatu.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok jej podjęcia. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady Powiatu.

Akty prawa miejscowego niezwłocznie po ich uchwaleniu podpisuje przewodniczący Rady Powiatu i kieruje do publikacji. Akty prawa miejscowego ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Za dzień ogłoszenia aktu uznaje się dzień wydania dziennika. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ustawa lub przepis powiatowy stanowi inaczej.

Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz środkach masowego przekazu, w drodze obwieszczeń lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Przepisy te wchodzą w życie z dniem takiego ogłoszenia.

Akty prawa miejscowego oraz powiatowe przepisy porządkowe są również publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w części poświęconej prawu lokalnemu.
    Więcej...