BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia i komunikaty
Ilość odsłon: 72690

Informacja o postępowaniu wodnoprawnym - Lafrentz
Z dnia: 20 grudnia 2006 r.
Inowrocław, 19 grudnia 2006 r.

Starosta Inowrocławski
ul. Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław

OSR.6223-II-22/06

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 i Nr267, poz. 2255) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

informuję

że na wniosek zakładu Lafrentz – Polska Sp. z o.o. w Poznaniu występującego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowów przydrożnych wód opadowych i roztopowych z terenu jezdni drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław–Włocławek, wylotami zlokalizowanymi w km 7+053,00 w m. Dziennice i w km 8+097,25 w m. Pławinek, gm. Inowrocław oraz w km 23+854,50 w m. Dąbrowa Biskupia.

Z aktami sprawy zapoznać się można w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38 (III piętro, pokój nr 159; tel. 052-359-21-60; fax: 052-357-48-20).

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


z up. STAROSTY
Witold Kowalewski
NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA