BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61045

Data: 24 września 2003 r.
Numer sesji rady: XIV
Radny p. Andrzej Kozłowski skierował następujące zapytanie do Pana Starosty i Zarządu Powiatu: dlaczego i na jakiej podstawie nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych zaprzestano od 1 września br. wypłacania dodatków motywacyjnych. Rada Powiatu mocą uchwały przyjmowała Regulamin przyznawania tychże dodatków, a ustawa wyraźnie mówi, że ustalenie Regulaminu przypada Radzie Powiatu, a jakiekolwiek poprawki muszą być uzgodnione ze strukturami związków zawodowych i z Radą. Bez takich uzgodnień, przy uprzednim zapisie tych wypłat w budżecie w dziale wynagrodzenia, te dodatki nie mogą być nieprzyznane i niewypłacone. Radny uznał wstrzymanie wypłat dodatków motywacyjnych za nieprawidłowość, która powinna być w najbliższym czasie naprawiona. Wyraził też zdziwienie, że mimo iż w Zarządzie Powiatu zasiada aż dwóch dyrektorów szkół, mogło dojść do takiego zdarzenia. Krytycznie wyraził się o merytorycznym nadzorze Wicestarosty p. Tadeusza Majewskiego, któremu podlegają sprawy oświatowe bulwersujące środowisko nauczycielskie całego powiatu.
Zapytał jak mogło dojść do sytuacji, że Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt zapewniała na jednej z poprzednich sesji, że od 1 lipca br. są środki finansowe przeznaczone na podwyżki uposażeń, choć otrzymali je wyłącznie pracownicy Starostwa, a pominięto w wypłacie pracowników administracyjno-obsługowych szkół. Radny wyraził tym faktem swoje zdziwienie i stwierdził, że już przy budowie tegorocznego budżetu nie powinno się praktykować, aby środki z subwencji oświatowej przeznaczać na muzeum, kulturę i sport.

Radna p. Franciszka Łopatyńska nawiązała do treści Informacji o pracy Zarządu Powiatu przedłożonej Radzie Powiatu na sesji 28 maja br., w której zawarto kwestię złomowania wyeksploatowanych samochodów będących w gestii Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, a konkretnie samochodu dostawczego „Nysa” będącego własnością Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu. Radna zapytała, czy wspomniany DPS w Parchaniu otrzymał inny pojazd i jakie są ewentualne prognozy na otrzymanie samochodu dostawczego. Radna wskazała, że samochód jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania DPS-u w Parchaniu.

Radny p. Jerzy Gawęda zapytał, jak zakończył się spór o finansowanie dróg powiatowych zarządzanych przez administrację samorządową Inowrocławia. Radny zapytał o ewentualne ustalenia w tej spornej sprawie i czy drogi powiatowe w mieście Inowrocławiu nadal będą się znajdowały w administracji Miasta Inowrocławia, bądź też powrócą do samorządu powiatowego.

Radny p. Andrzej Nowakowski wyraził zaniepokojenie wobec rosnących zdarzeń i sytuacji, mających bezpośredni wpływ na zagrożenie zdrowia i życia ludności. Zapytał, czy i jakie starania poczyniono, aby wyposażyć Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w odpowiednią drabinę, której wysokość umożliwiałaby sprawne działania ratowników na poziomie wyższym niż szóste piętro. Radny wskazał na bezsilność Jednostki, gdy zachodzi konieczność interwencji ratowniczych na wyższych poziomach, bo posiadana dotąd drabina sięga właśnie tylko do szóstego piętra.
Nawiązał również do nasilających się w ostatnim okresie niebezpiecznych wydarzeń w szkołach (przykład Torunia i liczne chuligańskie wybryki m.in. rozpylanie gazu – na naszym terenie). Radny prosił, aby kompetentne władze przedstawiły konkretne działania (prewencyjne, monitoringowe, decyzyjne itp.), które skutecznie zwalczą te zjawiska w mieście i powiecie inowrocławskim.

Radna p. Wanda Bańkowska zapytała, jaki jest obecnie stan prawny zespołu pałacowo – parkowego w Kościelcu Kujawskim, jak zaawansowane są sprawy roszczeń spadkowych oraz jakie plany ma Zarząd Powiatu względem wspomnianego obiektu.
Zwróciła również uwagę na zaniedbania na drodze powiatowej Dziarnowo – Kościelec Kujawski. Pobocza tej drogi zarośnięte są krzewami, a nawet chaszczami. Fakt ten utrudnia poruszanie się po tej drodze dzieciom, które dojeżdżają na zajęcia szkolne do Kościelca Kujawskiego. Istniejący stan stwarza poważne zagrożenie i może doprowadzić do wypadków. Dotychczasową niebezpieczną sytuację należy pilnie zlikwidować.
Określiła fragment drogi powiatowej między Inowrocławiem a Batkowem jako fatalny. Trzeba szybko i skutecznie temu zaradzić, szczególnie z tego powodu, że ruch na tej drodze jest obecnie bardzo duży ze względu na zorganizowany tam objazd spowodowany przebudową fragmentu ul. Kruśliwieckiej i Szosy Bydgoskiej, która stanowi część tradycyjnej i głównej drogi z Pakości do Inowrocławia.

Radna p. Urszula Iwicka nawiązała do swojej interpelacji zgłoszonej na sesji 30 lipca 2003 roku. Wyraziła brak satysfakcji z udzielonej jej odpowiedzi. Raz jeszcze podkreśliła, że jej główną intencją było – co zawarła w zgłoszonej wcześniej interpelacji – aby nie parkować samochodów we wspomnianych zatoczkach. Zamiarem radnej było to, aby właściciel gruntu tj. KSM zakazała parkowania aut w tym miejscu tj. między blokami. Straż Miejska wskazała KSM jako administratora gruntu. Radna uznała, że KSM jest winna wskazać, czy tam wolno parkować, czy nie. Skrytykowała sposób i treść otrzymanej odpowiedzi w interesującej ją sprawie. Radna ponowiła interpelację.

Załączniki:

i.1.xiv.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 24 września 2003 roku
  Rozmiar: 142KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:03
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.radnykozlowski.xiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 92KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:06
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.radnalopatynska.xiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Franciszki Łopatyńskiej
  Rozmiar: 37KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:07
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.radnygaweda.xiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Gawędy
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:08
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.radnynowakowski.xiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Nowakowskiego
  Rozmiar: 111KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:10
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.radnabankowska.xiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedzi na interpelacje radnej Wandy Bańkowskiej
  Rozmiar: 90KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:17
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.przewodniczacaiwicka.xiv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Urszuli Iwickiej
  Rozmiar: 81KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:24
  Typ MIME: application/pdf