BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 58695

Data: 29 października 2003 r.
Numer sesji rady: XV
Radny p. Piotr Szwagrzyk:
a) wskazał na bardzo poważne zaniedbania, które zawiera afisz umieszczony w Biurze Obsługi Klienta, informujący obywateli o trybie wymiany dowodów osobistych. Wspomniany afisz został wydany Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W merytorycznej części wspomnianej informacji został pominięty bardzo ważny i istotny szczegół dotyczący wymogów fotografii potrzebnej do wystawienia nowego dowodu osobistego. Wspomniany brak, to pominięcie warunku, że zdjęcie obywatela musi uwzględniać odkrytą część głowy z lewym uchem. Radny uznał zaistniałą sytuację jako chorą i bardzo naganną.
b) nawiązał do poprzedniej sesji, podczas której pytał o audytora i warunki jakie winien on spełniać. Prosił o przybliżenie i scharakteryzowanie tej osoby, gdyż funkcja do której został on wyznaczony wymaga dokładnego przeanalizowania i oceny jego kompetencji, wieku, postawy.

Radny p. Lech Skarbiński:
a) w lipcu br. radny pozostawił w godz. 14.55-15.00 swój samochód przy ul. Kościuszki w Inowrocławiu i nie był świadomy, że znajduje się w strefie płatnego parkingu, bowiem nie zjawił się nikt ze służby parkingowej, celem pobrania stosownej opłaty. Zainteresowany otrzymał z Urzędu Miasta upomnienie w celu zapłacenia kwoty 0,80 zł wraz z kosztami upomnienia w sumie o wartości 8,80 zł. Do kosztów wspomnianego upomnienia dołączono karę w wysokości 50 zł. Rady zapytał:
- czy prawo zezwala na jednoczesne upominanie i karanie za opisane wyżej zdarzenie,
- jaka jest uczciwość parkingowych, skoro ci w ciągu 5 min. nie podeszli do kierowcy samochodu, nie zainkasowali opłaty, nie dali żadnego zaświadczenia i najprawdopodobniej spisali tylko numery rejestracyjne auta.
b) z kontaktu radnego z bezrobotnymi wynika, że kandydaci na zatrudnianych muszą przed ewentualnym podjęciem pracy uzyskać stosowne zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy. Badania lekarskie i konieczne analizy medyczne obciążają zainteresowanych kwotą około 130-150 zł. Pracodawcy wiedzą, że wspomniane koszty winny być – zgodnie z przepisami – ich udziałem, ale asekurują się, zwracając zainteresowanym wyłożone pieniądze dopiero po przeprowadzonych badaniach i pozytywnej opinii lekarza w sprawie zdolności do pracy, oraz po próbnym okresie pracy w zakładzie (najczęściej po miesiącu pracy). Radny wnioskował, aby nad przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie reguł czuwały odpowiednie komisje: Komisje Zdrowia Rady Miejskiej Inowrocławia, Rady Powiatu w Inowrocławiu, Rady Gminy w Inowrocławiu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, PUP, Zakłady Opieki Zdrowotnej. Przy wspomnianych instytucjach znajdują się środki przeznaczone na pomoc społeczną i socjalną. Zaznaczył, że możliwości wsparcia tychże bezrobotnych mogą być bardzo różne, a zgłoszona przez niego propozycja, to jedna z ofert do rozpatrzenia uwzględniająca dwa aspekty: dokona się przebadania lekarskiego zainteresowanych i uwolni ich od konieczności finansowego obciążenia za przeprowadzone usługi medyczne.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka skomentowała wcześniej zgłoszoną przez radnego p. Lecha Skarbińskiego interpelację wskazując, że radny winien w poruszonej przez siebie sprawie, skierować stosowne pismo do Straży Miejskiej a nie traktować tego jako interpelację.
W stosunku do drugiej interpelacji radnego p. Lecha Skarbińskiego, Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty badań lekarskich przyszłych i aktualnych pracowników ponosi potencjalny bądź aktualny pracodawca. Nad przestrzeganiem tej zasady czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Zaznaczyła, że jej kompetencje nie umożliwiają możliwości ingerencji w treść i metody pracy komisji samorządowych (zdrowia) szczebla powiatowego, miejskiego czy gminnego. Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że nie rozumie, co przez zgłoszoną w interpelacji propozycję, chciał radny p. Lech Skarbiński uzyskać. Z wypowiedzią polemizował radny p. Lech Skarbiński, zaś Przewodnicząca podtrzymywała wcześniej przedłożone racje i zgłosiła propozycję, aby przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej poprosił na posiedzenie kierownika Przychodni Medycyny Pracy z intencją zapoznania radnych z obowiązującymi procedurami badań w tej Przychodni.

Radny p. Stanisław Owedyk złożył interpelację na piśmie, która jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Radny p. Andrzej Kozłowski:
a) nawiązał do interpelacji zgłoszonej na poprzedniej sesji Rady Powiatu, a dotyczącej niewypłacenia nauczycielom dodatków motywacyjnych oraz nieprzyznania nagród Starosty i Dyrektora Szkoły w placówkach podległych Radzie Powiatu w Inowrocławiu. Uzyskaną odpowiedź na tę interpelację uznał radny za wymijającą oraz niepełną i stwierdzającą, że wspomniane wyżej dodatki wynagrodzenia są ruchome i tym samym nie muszą być przez pracodawcę obligatoryjnie wypłacone. Radny przywołał stosowne zapisy Karty Nauczyciela (art. 30 pkt 1). Przypomniał, że Rada Powiatu uchwaliła na dodatki motywacyjne kwotę około 140 tys. zł w br. Radny zapytał, dlaczego te pieniądze nie mają być wypłacone nauczycielom tym bardziej, że składniki wynagrodzenia nauczycieli ujęte są w Regulaminie wynagradzania nauczycieli przyjętym mocą uchwały przez Radę Powiatu w 2000 r. Zmiana tego Regulaminu wymaga uzgodnień ze związkami zawodowymi. Do takich uzgodnień próbowano dojść 8.10.2003 r., ale związki zawodowe zaprotestowały w tej sprawie. Jeżeli 8.10. nie uzgodniono stanowisk, to po upływie miesiąca (czyli od 1 grudnia) z mocy prawa można nie przyznać nauczycielom dodatków motywacyjnych. O wspomnianym fakcie winna być jednak poinformowana Rada Powiatu. Radny zgłosił swoje obawy, że łamany jest art. 30 pkt 4 Karty Nauczyciela. Obawy dotyczą głównie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, bowiem wynagrodzenie np. stażystów winno wynosić średnio 82 % kwoty bazowej pracowników państwowej sfery budżetowej, a nauczyciela kontraktowego 125 % wynagrodzenia nauczyciela stażysty. Zgłosił obawy, że nie są przestrzegane wspomniane zapisy ustawowe w stosunku do tych dwóch grup uposażeniowych nauczycieli (w przeciwieństwie do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy mają wysokie dodatki stażowe, rekompensujące ewentualne niedobory). Radny prosił o przedstawienie stosownych danych i wyliczeń finansowych. Fundusz nagród burmistrza i dyrektora szkoły stanowi 1 % osobowego funduszu płac. Rada Powiatu w przyjętym w 2000 r. Regulaminie wynagradzania nauczycieli wyraźnie to stwierdza. Radny uznał, że Karta Nauczyciela obliguje organ prowadzący do przyznania tych środków (w budżecie na 2003 r. zagwarantowano na ten cel 240 tys. zł). O ile Powiat tych środków nie posiadał, trzeba było rozpocząć negocjacje ze związkami zawodowymi wcześniej, niż uczynił to radny p. Andrzej Kozłowski w swojej interpelacji. Fakt ten uznał radny za łamanie postanowień Karty Nauczyciela i łamanie uchwały Rady Powiatu. Zarzucił, że nie podjęto działań zmierzających do przegrupowania środków na wspomniany cel. Radny stwierdził, że w świetle przedstawionych przez siebie argumentów, trzeba będzie znaleźć środki i wypłacić dodatki motywacyjne i nagrody.
b) zapytał kierownictwo Szpitala o okoliczności śmierci 38-letniej p.Ziółkowskiej, głównej księgowej w Powiatowej Straży Pożarnej, której wszczepiono gronkowca.

Radny p. Jerzy Naumann:
a) poparł w całości treści zgłoszone w interpelacji radnego p. Andrzeja Kozłowskiego, a dotyczące sporu w sprawie wypłaty dodatków motywacyjnych i przyznawania nagród nauczycielom. Wyraził nadzieję, że do końca grudnia br. zaległe wypłaty zostaną dokonane przy aktywnym uczestnictwie w realizacji tego zadania ze strony 2 członków Zarządu Powiatu – nauczycieli.
b) wniósł także o zainstalowanie znaku zakazu zatrzymywania i postoju przy bloku Nr 40 na ul. Krzywoustego po prawej stronie tejże ulicy. Po jej lewej stronie znajduje się „zatoczka”. Uzasadniał, że tą ulicą jeżdżą autobusy linii nr 23, 27, 1, 26 i trudno jest przejechać ulicą obok parkujących tam samochodów. Dotychczas znajdujący się tam znak zakazu został zlikwidowany.
c) wnioskował, aby na ulicy Krzywoustego Policja wzmocniła patrole w celu spowodowania ograniczenia prędkości przejeżdżających tamtędy pojazdów. Nadmienił o niebezpiecznym przypadku, który miał miejsce na tej ulicy z udziałem dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 11.
d) zapytał, kiedy ostatecznie zostanie załatwiona sprawa linii autobusowej Nr 23 przejeżdżających bardzo ciasną ulicą Jagiełły, która nie jest dostosowana do dużych autobusów „MAN” obsługujących tę linię.

Radna p. Urszula Iwicka:
a) wskazała na dumę Inowrocławia, czyli na znaczne obszary terenów zielonych w mieście. Zieleń miejska jest jednak poważnie zagrożona chorobą kasztanów i kasztanowców, podobnie zresztą jak to się dzieje w całym kraju. Inne miasta czynią już kroki zmierzające do uratowania tych drzew. W Inowrocławiu jest bardzo dużo kasztanowców, i o ile nie zostaną one uratowane, to uzdrowiskowe miasto stanie się bardzo ubogie w zieleń.
b) przypomniała, że za stan opieki zdrowotnej społeczeństwa odpowiadają gospodarze poszczególnych samorządów terytorialnych. Mieszkańcy Inowrocławia – zdaniem radnej – nie mają zabezpieczonej lekarskiej pomocy stomatologicznej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Prawie 80-tys. miasto, w którym przez lata obywatele płacili i płacą składkę zdrowotną, zmusza chorych z bólem zęba w nocy do wizyty u stomatologa ale tylko za pieniądze. Inowrocław jest miastem ludzi w dużym stopniu bezrobotnych i o niewielkich dochodach, których nie stać na zabieg w prywatnym gabinecie dentystycznym, a podstawowa opieka zdrowotna o charakterze stomatologicznym tych potrzeb zdrowotnych nie zabezpiecza poza godzinami pracy dnia codziennego.

Załączniki:

i.1.xv.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 29 października 2003 roku
  Rozmiar: 154KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:27
  Typ MIME: application/pdf
 
i.02.radnyowedyk.pdf  -> pobierz
Interpelacja na piśmie radnego Stanisława Owedyka
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:29
  Typ MIME: application/pdf
 
i.1.informacjadlaprezydenta.xv.pdf  -> pobierz
Pismo do Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie interpelacji radnego Piotra Szwagrzyka, radnego Lecha Skarbińskiego i radnej Urszuli Iwickiej
  Rozmiar: 72KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:31
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.przewodniczacaiwicka.xv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Urszuli Iwickiej
  Rozmiar: 197KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:35
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnikozlowskiinaumann.xv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelacje radnych Andrzeja Kozłowskiego i Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 257KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:41
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnykozlowski.xv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 243KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:42
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnynaumann.xv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 104KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:45
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyszwagrzyk.xv.pdf  -> pobierz
Odpowiedzi na interpelacje radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 155KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:49
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyowedyk.xv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Stanisława Owedyka
  Rozmiar: 34KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:51
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.przezydentamiasta.xv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź Prezydenta Miasta Inowrocławia dot. nocnej pomocy stomatologicznej
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: piątek, 19 sierpnia 2005, godz. 10:54
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.prezydentamiasta.xv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź Prezydenta Miasta Inowrocławiana interpelacje radnego Piotra Szwagrzyka, radnego Lecha Skarbińskiego i radnej Urszuli Iwickiej
  Rozmiar: 87KB
  Data dodania: wtorek, 23 sierpnia 2005, godz. 08:21
  Typ MIME: application/pdf