BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61233

Data: 28 lipca 2004 r.
Numer sesji rady: XXV
Radna p. Barbara Kozłowska złożyła interpelacje na piśmie, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radny p. Jerzy Naumann poprosił Pana Starostę Inowrocławskiego, aby zwrócił się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o doraźną chociaż naprawę ulicy Jacewskiej na wysokości „POLO MARKET-u” i sklepu „Szarotka”. Uskok, który się tam znajduje powoduje, że przejeżdżające tamtędy samochody wpadają w „dziurę”, stwarzając przy tym niebezpieczeństwo i powodując uszkodzenie pojazdu.

Radna p. Wanda Bańkowska nawiązała do swojej wcześniejszej interpelacji dotyczącej przejazdu ciężkich pojazdów przez centrum Pakości. Przypomniała, że wzmożony tam ruch kołowy powoduje degradację substancji mieszkaniowej tzn. pęknięcia sufitów i ścian budynków. Nadmieniła, że odpowiedź na wcześniejszą interpelację satysfakcjonuje tylko pewną część mieszkańców Pakości. W związku z tym, mieszkańcy zamierzają zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wydanie ekspertyzy w sprawie postępującej degradacji domów oraz planują podać Starostwo Powiatowe do sądu o wypłatę odszkodowania. Poza tym zapytała, czy w związku z zamiarem wprowadzenia objazdu i skierowania ruchu na drogę powiatową nr 2558 wystąpiono w tym względzie do zakładów posiadających ciężkie pojazdy. Zwróciła się również do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o ustawienie znaków, które informowałyby o wprowadzonym objeździe. Apelowała także do Komendanta Powiatowego Policji o wprowadzenie częstszych kontroli policyjnych, przejeżdżających przez Pakość ciężkich pojazdów.

Radny p. Andrzej Kozłowski skierował zapytanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: „Na jakiej podstawie interpretuje, że brak ciepłej wody uniemożliwa utrzymanie higienicznych warunków w szkołach ?”

Radny p. Lech Skarbiński nawiązał do swojej majowej interpelacji, która dotyczyła naprawy ulicy Szymborskiej od nr 104 i wzwyż, na odcinku ok. 150 m oraz malowania przejść dla pieszych na tejże ulicy. Radny zwrócił uwagę, iż nie otrzymał odpowiedzi na ww. interpelację.

Radny p. Andrzej Nowakowski złożył interpelację dotyczącą tzw. „Kontraktu dla Województwa”. Oświadczył, iż z doniesień prasowych wynika, że Szpital Wojewódzki im. Biziela w Bydgoszczy oraz „byłe” szpitale wojewódzkie we Włocławku i Toruniu otrzymały w ramach wspomnianego kontraktu duże pieniądze min. na inwestycje i odnowę sprzętu. Szpital w Inowrocławiu natomiast jest jedynym szpitalem wielospecjalistycznym, który wprawdzie „nie jest w gestii Marszałka Województwa”, ale „w gestii Marszałka Województwa” są wszyscy mieszkańcy tego województwa. Stąd też radny wyraził zdziwienie z faktu, że inowrocławski szpital został przy podziale środków finansowych pominięty.

Radna p. Zyta Szumlańska skierowała prośbę do Starosty Inowrocławskiego o zwrócenie się do odpowiednich władz tj. Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg, w której posiadaniu znajduje się ul. Dworcowa. Radna poinformowała, że od wielu lat na budynkach przy ul. Dworcowej nr 69 i 71 powstają pęknięcia. Obwinia za to studzienkę kanalizacyjną leżącą w pasie jezdni w miejscu przypadania uderzeń kół samochodowych. Dodała, że mimo licznych pism od mieszkańców w tej sprawie, Wojewódzka Dyrekcja Dróg nie widzi problemu i stwierdza, że wspomniana studzienka została naprawiona. Radna stwierdziła, że mija się to z prawdą. Nadmieniła, że w tej sprawie została sporządzona opinia biegłych z ramienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która wskazuje jednoznacznie na niszczenie kamienic. Opinia ta została również przesłana do Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg w Bydgoszczy oraz do Powiatowego Zarządu Dróg w Latkowie, lecz nie dało to oczekiwanego efektu. Dodatkowo doszło do zapadnięcia studzienki kanalizacyjnej w pasie chodnika, która powoduje usuwanie się podłoża chodnika, co stwarza duże zagrożenie dla jego użytkowników.

Radny p. Marek Rosa powiedział, że na kwietniowej sesji złożył interpelację pod adresem Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu, aby odbyła ona wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty Rady Miejskiej Inowrocławia i przewodniczącymi komisji oświaty z gmin leżących na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Tematem tego spotkania miałaby być dyskusja o możliwościach utworzenia przy istniejących szkołach średnich w Inowrocławiu gimnazjów. Radny do dzisiaj nie otrzymał odpowiedzi na powyższą interpelację.

Radny p. Zenon Bąkowski oświadczył, że pilną rzeczą byłoby wprowadzenie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005-2008 działań mających na celu budowę obwodnicy dla Inowrocławia i obwodnicy dla Pakości.

Radny p. Jerzy Naumann zwrócił się z prośbą do Starosty Inowrocławskiego, aby spowodował odnowienie pasów poziomych przy szkołach miejskich i gminnych. Przypomniał, że zbliża się rok szkolny, a słabo widoczne pasy stwarzają poważne zagrożenia.

Załączniki:

i.01.xxv.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 28 lipca 2004 roku
  Rozmiar: 147KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 10:21
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.radnakozlowska.xxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Kozłowskiej
  Rozmiar: 263KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 10:57
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnykozlowski.xxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 101KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 10:58
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnynaumann.xxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 95KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 11:02
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnabankowska.xxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Wandy Bańkowskiej
  Rozmiar: 38KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 11:23
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyskarbinski.xxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Lecha Skarbińskiego
  Rozmiar: 26KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 11:24
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnynowakowski.xxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na intepelację radnego Andrzeja Nowakowskiego
  Rozmiar: 55KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 12:06
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.radnaszumlanska.xxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Zyty Szumlańskiej
  Rozmiar: 91KB
  Data dodania: środa, 24 sierpnia 2005, godz. 14:02
  Typ MIME: application/pdf