BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61209

Data: 2 lutego 2005 r.
Numer sesji rady: XXXI
Radna p. Barbara Kozłowska zgłosiła swoje niezadowolenie z przesłanej jej odpowiedzi dotyczącej interpelacji złożonej na sesji Rady Powiatu 24 listopada 2004 roku. Wystąpienie radnej p. Barbary Kozłowskiej i komentarz do otrzymanej odpowiedzi na jej interpelację stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radna p. Franciszka Łopatyńska:
1.Odniosła się do odpowiedzi na złożoną wcześniej interpelację, w której zwracała się o możliwość dofinansowania zakupu instalacji przeciwpożarowej dla kościoła zabytku klasy zerowej w Pieraniu. Radna stwierdziła, że otrzymała odpowiedź „wymijającą”. „Wiem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby złożenie wniosku do Komisji Budżetu i Finansów w okresie wcześniejszym, tzn. kiedy planuje się budżet. Niemniej w międzyczasie zdarzają się sytuacje i potrzeby niezależne od nas”. Zacytowała też opinię w tej sprawie wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową: „dotacje na takie prace są określone w art. 77 ustawy – do nakładów koniecznych zalicza się zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej”.

2. Na terenie Powiatu Inowrocławskiego znajdują się grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych, - zaś dokładnie chodzi o grunty gospodarstwa Wierzbiczany. Rolnicy z Gminy Gniewkowo i Dąbrowa Biskupia ubiegają się od kilku lat - bez skutku- o wydzierżawienie lub zakup tych gruntów. Na mocy ustawy o pełnourolnieniu rolnictwa indywidualnego, 30% zasobu posiadanych przez Agencję gruntów powinna być do dyspozycji rolników. Agencja Nieruchomości Rolnych rozwiązała umowę dzierżawy z Przedsiębiorstwem Rolnym Wierzbiczany i została ogłoszona upadłość tego Przedsiębiorstwa. I tu zaczyna się problem, gdyż do Spółki wszedł syndyk, który doprowadził do poddzierżawienia gruntów Skarbu Państwa bez wiedzy i zgody Agencji, co jest niezgodne z prawem (jednemu rolnikowi umożliwiono powstanie przedsiębiorstwa o wielkości około 1000 ha.). Sprawą tą są zainteresowani rolnicy, władze gminy, izby rolnicze, parlamentarzyści. Zdaniem radnej wskazane by było, aby i Powiat włączył się w te działania, bo przez skuteczną interwencję wszystkich podmiotów i organizacji uniemożliwi się tworzenie latyfundiów, a da wsparcie dla drobnych gospodarstw poprzez ich pełnourolnienie.

Radna p. Regina Czerwińska wskazała na nieprawidłowości występujące przy skrzyżowaniu ulicy Andrzeja z ulicą Szymborską, na którym jest sygnalizacja świetlna. Około 100 metrów przed skrzyżowaniem jest ulica Mała Andrzeja, która jest ulicą ślepą. Jest tam bardzo niski chodnik i kierowcy z Inowrocławia wykorzystują tę sytuację i skracają sobie drogę jeżdżąc tą ślepą uliczką. Na tym terenie biegają i bawią się dzieci, może dojść do wypadku. Radna zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie tej ulicy, chociażby przez zamontowanie barierki i fizyczne jej zamknięcie.

Radny p. Andrzej Kozłowski:
1. W związku z tym, że dowiedział się o planowanej likwidacji gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej radny zapytał: ile hektarów ziemi jest przewidzianych do ewentualnej dzierżawy, jakie dopłaty z tytułu tych gospodarstw otrzymano w 2004 roku, a jakie są planowane w 2005 roku i na jaki okres czasu ewentualna dzierżawa by obowiązywała. Radny zauważył, że krótkotrwała dzierżawa powoduje wyciągnięcie do maksymalnych rozmiarów tego, co w zasobach ziemi się znajduje, a potem dzierżawca będzie próbował jako uprawniony do pierwokupu kupić ją jak najtaniej. Wskazał na to, aby wydzierżawić conajmniej na 7-8 lat, ewentualnie sprzedać te grunty od razu. Nadmienił, że należy zdać sobie sprawę z tego, że majątek ten trzeba wyprzedawać z namysłem i bardzo dużą ostrożnością.
2. Kolejna sprawa dotyczy stanu dróg. W ubiegłym tygodniu po opadach deszczu zrobiła się na drogach „szklanka”. Zarząd Dróg Powiatowych, co roku występuje do gmin o podanie tych dróg, po których poruszają się autobusy szkolne. Nie może tak być, aby przez dwa dni na tych drogach nic nie robiono z likwidacją gołoledzi, a autobusy miały problemy z jazdą. Radny poinformował, że interweniował bezpośrednio u Pani Zastępcy Dyrektora ZDP (p. Dyrektor był na urlopie) o dwa odcinki dróg – przez Polanowice do Strzelna i przez Giżewo do Kruszwicy. Okazało się również, że dalsze odcinki dróg powiatowych, którymi dowożone są dzieci do szkół między innymi z Witowic do Chełmc, z Janocina do Bachorc, też były pokryte gołoledzią i były problemy z dowozem dzieci.

Radny p. Andrzej Sieradzki poinformował, że w ramach realizacji inwestycji kanalizacyjnej zlewni gmin Jeziora Gopła, w miejscowości Sukowy i okolicznych wsiach pobudowano sieć przepompowni ścieków. Przepompownie te znajdują się przy drogach i wykonano do nich przejazdy z kostki polbrukowej, natomiast nie wykonano przepustów pod tymi przejazdami. W związku z tym stagnuje tam po opadach woda, podmywając drogę i przyległe pola. Radny poprosił stosowne służby o zainteresowanie się tą sprawą.

Radny p. Jerzy Naumann:
1. Nawiązał do interpelacji, którą złożył 24 listopada 2004 roku dotyczącą konieczności wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o naprawę skrzyżowań ulic Szymborska- Marulewska, Świętego Ducha -Andrzeja-Najświętszej Marii Panny. Otrzymał odpowiedź, że skrzyżowania mają być przebudowane, a radny wnosił wówczas o naprawę i usunięcie nierówności, które tam występują.
2. Wysunął propozycję wydłużenia czasu świecenia zielonego światła przy skręcie z ulicy Andrzeja w ulicę Marulewską oraz z ulicy NMP w ulicę Św. Ducha.

Radny p. Andrzej Orczykowski złożył interpelację na piśmie, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Radny p. Piotr Szwagrzyk przypomniał, że półtora roku temu składał interpelację w sprawie możliwości wyjazdu z Bazy karetek pogotowia ratunkowego bezpośrednio na ulicę Toruńską (z pominięciem jazdy ulicą Plebanka). W tamtym czasie zostało to załatwione odmownie. Ponowił interpelację, aby spowodować otwarcie tego odcinka tylko i wyłącznie dla karetek pogotowia ratunkowego.

Radny p. Marek Rosa skierował dwa zapytania, które otrzymał podczas swojego dyżuru odnośnie pobierania opłat na parkingu przy szpitalu, na które nie potrafił odpowiedzieć:
1. „Mamy osobę chorą w rodzinie, posiadamy tzn. stałe wejście na oddział, jesteśmy zamiejscowi. W związku z tym samochód stoi około 10 godzin na parkingu (18 zł.). Czy musimy płacić”.
2. „Codzienne przebywam na Oddziale Rehabilitacji około 3 godzin, dojeżdżam samochodem – opłata 5 zł. Czy muszę płacić”.

Następną interpelację radny skierował do Przewodniczącej Rady Powiatu. „Zanim Zarząd podejmie decyzję o likwidacji gospodarstw pomocniczych przy domach pomocy społecznej sprawę tą skierować na poszczególne komisje”.

Załączniki:

i.01.xxxi.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na XXXI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 2 lutego 2005 roku
  Rozmiar: 362KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 07:52
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyrosa.xxxi.pdf  -> pobierz
Odpwiedź na interpelację radnego Marka Rosy
  Rozmiar: 58KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:10
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnaczerwinska.xxxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Reginy Czerwińskiej
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:11
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnynaumann.xxxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:12
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyszwagrzyk.xxxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:14
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnalopatynska.xxxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Franciszki Łopatyńskiej
  Rozmiar: 137KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:19
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyorczykowski.xxxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Orczykowskiego
  Rozmiar: 57KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:20
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnykozlowski.xxxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 98KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:26
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnakozlowska.xxxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Barbary Kozłowskiej
  Rozmiar: 72KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 09:33
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnysieradzki.xxxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Sieradzkiego
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 10:03
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.j.naumann.xxxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 103KB
  Data dodania: piątek, 18 sierpnia 2006, godz. 11:14
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.2.p.szwagrzyk.xxxi.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 65KB
  Data dodania: wtorek, 22 sierpnia 2006, godz. 08:54
  Typ MIME: application/pdf