BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 61226

Data: 1 czerwca 2005 r.
Numer sesji rady: XXXV
Radny p. Piotr Szwagrzyk złożył interpelacje na piśmie, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała p. radnego, którą działkę proponuje wydzierżawić.

Radny p. Piotr Szwagrzyk odpowiedział, że nieruchomość, gdzie obecnie znajduje się Wydział Komunikacji i Dróg oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: wydzierżawić, a nie sprzedawać.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że przy omawianiu „Informacji o pracy Zarządu” było mówione, że ten budynek rozważa się przekazać Prokuraturze i p. radny też był za tym, żeby tak zrobić.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powiedział, że przekazanie może być, ale na jakich warunkach – czy wydzierżawienie, czy sprzedaż – bo to duża różnica.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy p. radny proponuje wydzierżawić Prokuraturze, czy komuś innemu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk odpowiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten budynek wydzierżawić Prokuraturze.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zauważyła, że z pierwszej interpelacji uzyskaliśmy bardzo cenną informację. Poprosiła Pana Starostę, aby wziął pod uwagę, co p. radny powiedział, że obiekt w Kościelcu został przejęty z naruszeniem prawa. Pani Przewodnicząca zapytała, czy p. radny ma sprawdzone informacje, że Kościelec w 1946 został przejęty niezgodnie z ówczesnym prawem? Bo może Starostwo o tym nie wie? Pani Przewodnicząca powiedziała: „Panie i Panowie radni interpelacje, które są zgłaszane powinny być prawdziwe (jeżeli są w nich tak jednoznaczne stwierdzenia), ponieważ my jesteśmy również radnymi, którzy mają służyć pomocą organowi wykonawczemu, jakim jest Starostwo. A to jest niezmiernie ważna informacja. Więc albo Pan słyszał, albo Pan wie. Proszę precyzyjnie mówić”.

Radna p. Zyta Szumlańska przypomniała, że w sobotę w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł, z którego dowiedzieliśmy się, iż PS ZOZ Inowrocław wygrał sprawę w Sądzie Apelacyjnym przeciwko Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej o koszty związane z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników w oparciu o ustawę 203. Wskazała, że wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja finansowa PS ZOZ – u. W „Informacji o pracy Zarządu” jest notatka, iż powyższa sytuacja wynika w dużej części z wysokich kosztów poniesionych na wspomnianą podwyżkę. Radna zapytała, czy Zarząd Powiatu zamierza - i w jaki sposób - włączyć się, pomóc dyrekcji szpitala w dalszej próbie pozyskania tych środków na powyższy cel, czy też za pomocą działań prawnych, bądź korzystając z autorytetu samorządu.
Radna p. Zyta Szumlańska pogratulowała Dyrektorowi PS ZOZ p. Eligiuszowi Patalasowi osiągniętego przez szpital sukcesu tj. wygranego procesu.

Radna p. Regina Czerwińska zwróciła uwagę na ul. Szymborską, która jest drogą powiatową. Na wysokości „Sokolni” znajduje się parking oraz chodnik, w bardzo złym stanie technicznym – są tam same dziury. Radna wnioskowała o szybką naprawę wspomnianego odcinka ulicy.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poinformował, że w między czasie odszukał przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zacytował art. 34 pkt 1 „W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Punkt 3 „Zbycie nieruchomości nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”. Pan radny zacytował również art. z gazety „Prawo, co dnia” „.....Nadal jednak otwarta będzie dotychczasowa droga do odzyskiwania majątków zabranych z naruszeniem przepisów o reformie rolnej i innych przepisów nacjonalizacyjnych, tj. w drodze stwierdzenia nieważności decyzji pozbawiających własności. Na tej drodze właściciele i ich spadkobiercy mogą odzyskiwać utracone majątki w naturze. Będą jednak mogli zdecydować się na ograniczenie swych roszczeń do rekompensaty........”. Według radnego sprawa jest jasna i prosta.
Pan radny poinformował, że interpelacje wraz z załącznikami przekaże do Biura Prawnego i prosi o odpowiedź na piśmie.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że „sprawa nie jest jasna i prosta” bo, co innego jest pierwszeństwo nabycia spadkobierców przy ogłoszonym przetargu, a co innego jest przejęcie majątku niezgodnie z ówczesnym prawem.

Radny p. Piotr Szwagrzyk powołując się na pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który mówi, że zbycie nieruchomości nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego poinformował, iż wie, że takie postępowanie się toczy.

Radny p. Andrzej Kozłowski po raz kolejny poruszył sprawę dróg.
1. Zauważył, że wiele razy zwracał uwagę, że na bardzo newralgicznych i niewidocznych skrzyżowaniach dróg, gdzie one wpadają do drogi głównej prostopadle – źle, albo wogóle nie są wycinane chwasty. Na jednej z ważniejszych dróg powiatowych Kruszwica – Skulsk przez Krzywe Kolano ponownie wyrosły chwasty prawie na 1,5 metra. Wycięto może 10-12 metrów, ale to nie poprawia widoczności – wyjeżdża się „na wyczucie” na drogę główną. Jest to bardzo duże niebezpieczeństwo.
2. Radny wskazał na odcinek drogi powiatowej pomiędzy przejazdem kolejowym w Szymborzu do ulicy Mątewskiej, która łączy Mątwy z Sikorowem. Fatalny stan techniczny- dziury do dzisiaj nie są zaklejone.

Radny p. Zenon Bąkowski nawiązał do interpelacji radnego p. Piotra Szwagrzyka. Powiedział, że z całym szacunkiem dla byłych właścicieli powinniśmy jednak jak najszybciej oddawać nieruchomości, czy sprzedawać nowym właścicielom te obiekty, gdyż dewastacja postępuje w zastraszającym tempie. „Właściciel, jeszcze raz właściciel”.

Radny p. Jerzy Naumann:
1. Ponowił interpelację dotyczącą ulicy Krzywoustego, która jest w bardzo złym stanie technicznym, a jeżdżą tam 3 linie autobusów miejskich. Wspomniana ulica naprawiana była już 2 razy, ale chyba wykonawca przeprowadza te remonty w sposób niewłaściwy.
2. Zwrócił się do Komendanta Policji o wzmocnienie patroli na ulicy Krzywoustego, gdzie jest ograniczenie prędkości do 40 km/godz., a notorycznie jest to łamane.

Załączniki:

i.01.xxxv.pdf  -> pobierz
Treść interpelacji zgłoszonych na XXXV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 1 czerwca 2005 roku
  Rozmiar: 313KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 11:13
  Typ MIME: application/pdf
 
i.02.radnynaumann.xxxv.pdf  -> pobierz
Pismo w sprawie interpelacji radnego Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 24KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 11:15
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnyszwagrzyk.xxxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Szwagrzyka
  Rozmiar: 69KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 12:22
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnykozlowski.xxxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Kozłowskiego
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 12:23
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnaczerwinska.xxxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Reginy Czerwińskiej
  Rozmiar: 34KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 12:33
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnynaumann.xxxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 12:35
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.1.radnaszumlanska.xxxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnej Zyty Szumlańskiej
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 12:36
  Typ MIME: application/pdf
 
odp.02.xxxv.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację radnego Jerzego Naumanna
  Rozmiar: 51KB
  Data dodania: poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godz. 12:47
  Typ MIME: application/pdf