BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Interpelacje
Ilość odsłon: 58671

Data: 29 stycznia 2003 r.
Numer sesji rady: V
1. Radny Jerzy Gawęda - nawiązał do złego stanu technicznego budynków po byłych koszarach przy ul. Dworcowej. Radny stwierdził, że wspomniany wyżej zły stan techniczny budynków zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, którzy skarżą się na spadające dachówki, cegły i poszycie dachowe. Uznał dotychczasowe zabezpieczenia za mocno nadwyrężone. Zaapelował, aby wystąpić do kompetentnych instytucji o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przebywającym w pobliżu wspomnianego obiektu. Pan radny Jerzy Gawęda zaznaczył również, że w tym opuszczonym obiekcie spożywa się alkohol, co wzmaga zagrożenie dla okolicznych mieszkańców, a także stanowi niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego na ul. Dworcowej i pasażerów kolei idących do lub z dworca PKP,
- prosił o przedstawienie aktualnego stanu prawnego pomieszczeń po byłym Zespole Szkół Samochodowych.

Odpowiedzi na interpelacje - do pobrania plik 23.2003.pdf

2. Radna Zyta Szumlańska - poinformowała, że jako członek Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, otrzymała pismo od miejskiego konserwatora zabytków p. Pawelczyk z prośbą o uwzględnienie w budżecie Powiatu Inowrocławskiego sumy do 40 tys. zł, która to kwota jest niezbędna do wpisania Parku Solankowego do rejestru zabytków. Fakt ten jest szczególnie ważny w kontekście przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Członkostwo unijne uwzględnia dofinansowywanie przedsięwzięć zmierzających do zachowania dóbr kultury, a do takich należy Park Solankowy. Wpisanie go do rejestru zabytków umożliwi podjęcie starań o odzyskanie 25 % wspomnianej kwoty od generalnego konserwatora zabytków. Radna zaznaczyła, że problem ten zgłaszała już w czasie posiedzenia Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską. Wspomniała, że nie udało się jednak wówczas wskazać źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. Prosi zatem na forum Rady Powiatu, aby Zarząd Powiatu w terminie późniejszym i w miarę możliwości uwzględnił realizację zgłoszonej przez radną propozycji.

Odpowiedź - do pobrania plik 24.2003.pdf

3. Radna Urszula Iwicka - uznała, że zanim przystąpi się do realizacji propozycji zgłoszonej przez radną p. Zytę Szumlańską, wpierw należałoby gruntownie uporządkować teren wokół wjazdu do Solanek od strony ul. Świętokrzyskiej. Zdaniem radnej p. Urszuli Iwickiej szczególnie brzydki i zaniedbany jest fragment wzdłuż ogródków działkowych przylegających do ulicy Świętokrzyskiej i Parku Zdrojowego.

Odpowiedź - do pobrania plik 31.2003.pdf

4. Radny Marek Rosa - nawiązał do notatki prasowej poruszającej problem kolczykowania bydła, którą to akcję sfinansować miała do końca ub. roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na początku tego roku sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa p. Józef Pilarczyk wysłał pismo do wojewodów, w którym zobowiązał starostów i wójtów do znalezienia pieniędzy na kolczykowanie bydła. Radny zapytał, czy Starostwo znalazło takie środki i w jakiej wysokości.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 20.2003.pdf

5. Radny Piotr Szwagrzyk - poinformował, że dopóki w budynku po byłej Przychodni naprzeciwko Starostwa nie było Biura Paszportowego zasygnalizowany problem nie istniał. Otóż pomieszczenia Biura Paszportowego ulokowano na parterze wspomnianego budynku, zagospodarowując znaczną część korytarza. Spowodowało to ogromny tłok, bowiem w pokojach obok pracuje Powiatowa Komisja ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, która wzywa bardzo wielu petentów, często znacznie niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na korytarzu panuje niesamowity tłok, brakuje toalety dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych. Radny uznał, że Starostwo musi znaleźć pieniądze na rozwiązanie tego problemu, bo PFRON nie dysponuje środkami na łamanie barier architektonicznych.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 25.2003.pdf

6. Radna Zyta Szumlańska - przypomniała, że w grudniu ub. roku uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez Wojewodę i Urząd Marszałkowski, a dotyczyło ono problematyki unijnej, a głównie przygotowywania kadry urzędniczej do pracy w działaniach przedakcesyjnych i w strukturach przewidzianych członkostwem Polski w Unii Europejskiej. radna zapytała, czy powiat wysłał pracowników na takie szkolenia - ile osób i na jaki rodzaj szkolenia.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 22.2003.pdf

7. Radna Wanda Bańkowska - zapytała, jaki jest stan prawny pałacu w Kościelcu Kujawskim, czy znalazł się na niego kupiec i czy obiekt nadal niszczeje.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 29.2003.pdf

8. Radny Marek Rosa - przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu złożył wniosek w sprawie sposobu rejestracji pacjentów do Przychodni Specjalistycznych przy Szpitalu. Wniosek złożony został także do rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej. Odpowiedzi udzielał na sesji p. radny Andrzej Nowakowski - Naczelny Lekarz Szpitala, zaś Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Kolejna próba uzyskania odpowiedzi ze strony Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej była nieudana, bo tym razem odpowiedzi udzielił na piśmie p. Leonard Maciejewski Starosta Inowrocławski. Radny po raz kolejny zwrócił się do Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej o odpowiedź na swój postulat, choć i tym razem nie uwzględniono jego uwag i nie umieszczono w planie pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na I półrocze 2003 r.

Do pobrania plik 29.01.2003.pdf

10. Radny Andrzej Kozłowski - wnioskował do Zarządu Powiatu, aby rzeczywiste koszty utrzymania uczniów w placówkach oświatowych skonfrontować z wysokością otrzymywanej subwencji.

Odpowiedź na interpelację - do pobrania plik 28.2003.pdf

Załączniki:

20.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 90KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 10:08
  Typ MIME: application/pdf
 
22.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 286KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 10:41
  Typ MIME: application/pdf
 
23.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 143KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 10:42
  Typ MIME: application/pdf
 
24.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 177KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 10:46
  Typ MIME: application/pdf
 
25.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 125KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 10:46
  Typ MIME: application/pdf
 
28.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 106KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 10:47
  Typ MIME: application/pdf
 
29.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 115KB
  Data dodania: czwartek, 11 września 2003, godz. 10:47
  Typ MIME: application/pdf
 
29.01.2003.pdf  -> pobierz
Interpelacja radnego Marka Rosy
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: czwartek, 18 sierpnia 2005, godz. 08:38
  Typ MIME: application/pdf
 
31.2003.pdf  -> pobierz
Odpowiedź na interpelację Przewodniczącej Rady Powiatu Urszuli Iwickiej
  Rozmiar: 73KB
  Data dodania: czwartek, 18 sierpnia 2005, godz. 10:02
  Typ MIME: application/pdf