BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99088

Biuro Inicjatyw Europejskich
Kierownikiem BIE jest Joanna Kuchta
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja III piętro p. 152
Telefon (0 52) 35 92 152
Adres e-mail integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl
Zakres obowiązków:
Do podstawowych zadań Biura Inicjatyw Europejskich należy w szczególności:
W zakresie działań informacyjno - promocyjnych na rzecz integracji europejskiej i funduszy europejskich:
- organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń i konferencji dla wybranych grupzawodowych pod kątem możliwości korzystania z funduszy europejskich i dostosowania do funkcjonowania na jednolitym Rynku Europejskim,
- pomoc Szkolnym Klubom Europejskim, pomoc mlodzieży szkolnej i akademickiej w redagowaniu prac dotyczących UE,
- monitoring, gromadzenie i dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków europejskich,
- prowadzenie Punktu Informacji o Funduszach Strukturalnych, koordynacja "Lokalnej Sieci Partnerstwa na rzecz wdrażania Funduszy Strukturalnych",
- działalność publikacyjna.

W zakresie pozyskiwania środków europejskich na rzecz powiatu:
- przygotowywanie, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów w kontekście potrzeb Powiatu zgłaszanych przez wydziały i jednostki, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich, złożenie w odpowiednich funduszach oraz uzyskanie ich akceptacji,
- stały monitoring źródeł funduszy europejskich i dotacji, których potencjalnym beneficjentem może zostać Powiat Inowrocławski i jego jednostki,
- bieżąca koordynacja działań związanych z otrzymanymi dotacjami i innymi źródłami finansowania(dotacje, granty),
- zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich, w tym funduszy strukturalnych przy współudziale Wydziału Budżetowo- Finansowego, Skarbnika Powiatu oraz Beneficjentów ostatecznych,
- stała współpraca z innymi Wydziałami Starostwa Powiatowego i jednostkami podległymi Powiatowi na płaszczyźnie przygotowań - opracowań, analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów.

W zakresie współpracy w opiniowaniu dokumentów planistycznych powiatu:
- współpraca z Wydziałem Rozwoju i Promocji Powiatu w opracowywaniu i modyfikowaniu Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego,
- analiza potrzeb społeczno-gospodarczych Powiatu pod kątem inwestycji finansowanych ze środków UE oraz opiniowanie dokumentów strategicznych powiatu w aspekcie zewnętrznych źródeł finansowania.

W zakresie pozyskiwania partnerów dla projektów wspólfinansowanych z funduszy europejskich:
- bieżący kontakt z zagranicznymi, krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej UE,
- współpraca z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami okołobiznesowymi i innymi placówkami zaangażowanymi w proces integracji Polski z Unią Europejską,
- organizacja spotkań Starosty z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami przedsiębiorców i Trzeciego Sektora w sprawach związanych z uczestnictwem w programach Unii Europejskiej.