BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 99098

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik Wydziału Witold Kowalewski
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
Lokalizacja III piętro p. 146
Telefon (0 52) 35 92 159
Zakres obowiązków:
Do obowiązków Wydziału należy realizacja zadań z zakresu:
- gospodarki wodnej
- gospodarki odpadami
- geologii i górnictwa
- ochrony środowiska
- ochrony przyrody
- rybactwa śródlądowego
- gospodarki leśnej i łowieckiej
- rolnictwa

Podstawa prawna działania:
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 281, poz. 2784)
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. Nr 191, poz. 1956)
• Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202
z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz.1762 z późn. zm.)


Pracownicy Wydziału:
pokój 146 - naczelnik Wydziału Witold Kowalewski
pokój 146 - Katarzyna Szymczak
pokój 159 - Jolanta Kurek, Janusz Królikowski
pokój 159a - Agnieszka Marczyk, Krzysztof Okoński, Jan Kurpiel


Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz artykułu 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Inowrocławiu opracował Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Inowrocławskiego na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2011.
Dokumenty te zostały zamieszczone w dziale "Plany i Strategie".