BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 69739

Numer sesji rady: X
Z dnia: 28 maja 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 10/2003


obrad X sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 28 maja 2003 roku o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Roosevelta 36/38.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zwracając się do Pana Starosty, Pana Wicestarosty, Pana Sekretarza, Pani Skarbnik, Pań i Panów Naczelników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i za ich pośrednictwem do wszystkich pracowników Starostwa, złożyła życzenia z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

Następnie Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski podziękował za życzenia Przewodniczącej Rady Powiatu p. Urszuli Iwickiej, za pracę wszystkim pracownikom Starostwa i samorządowcom z terenu całego Powiatu.

Przewodnicząca Rady Powiatu złożyła życzenia imieninowe radnym - solenizantom: radnej p. Zycie Szumlańskiej, radnemu p. Markowi Rosie i radnemu p. Stanisławowi Owedykowi.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: "Otwieram obrady X sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: Radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą p. Leonardem Maciejewskim na czele, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Marcina Wnuka. Poinformowała, że p. Poseł Anna Bańkowska przeprasza Wysoką Radę, że nie może uczestniczyć w sesji ze względu na obowiązki służbowe. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, przewodniczących rad miast i gmin, burmistrzów i wójtów z terenu Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu. Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczyło 25 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Głos zabrał Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Zwrócił się z prośbą o korekty w porządku obrad. Wyjaśnił, że w ustawie o systemie oświaty, przy wskazywaniu typu szkół ponadgimnazjalnych nie istnieją określenia dotyczące form kształcenia, czy to w systemie wieczorowym, czy w systemie zaocznym. W związku z tym koniecznym staje się wprowadzenie dodatkowych uchwał, które zmieniałyby uchwały Rady Powiatu powołujące nowe szkoły, podjęte na sesji w dniu 23 kwietnia br.
Druga zmiana wniesiona przez Pana Starostę dotyczyła zdjęcia z porządku obrad pkt 14 "Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego".

Nie było więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pana Starosty, aby w porządku obrad po pkt. 13 wprowadzić:
a) pkt. 14 w brzmieniu: "Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszarda Oczachowskiego,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu p. Jerzego Naumanna,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały".

Głosowanie (25)


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad pkt. 14.
b) pkt. 15 w brzmieniu: "Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych i włączenie go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszarda Oczachowskiego,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu p. Jerzego Naumanna,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały".

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad pkt. 15.

c) pkt. 16 w brzmieniu: "Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszarda Oczachowskiego,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu p. Jerzego Naumanna,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały".

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad pkt. 16.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie wniosek Pana Starosty, aby nie rozpatrywać na dzisiejszej sesji pkt. 14 w brzmieniu: "Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustalenia podstawowych wskaźników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego
- wystąpienie Skarbnika Powiatu p. Anny Berendt,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów p. Zdzisława Tyburka,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały"

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wyraziła zgodę, aby nie rozpatrywać powyższego projektu uchwały. Następnie poddała pod głosowanie porządek obrad X sesji

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła porządek obrad X sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad IX sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Radny p. Lucjan Kwiatkowski, sekretarz obrad IX sesji Rady Powiatu, poinformował, że protokół IX sesji był do wglądu w Biurze Rady i nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Zaproponował przyjęcie protokołu przez Radę Powiatu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie przyjęła protokół obrad IX sesji z dnia 23 kwietnia 2003 r.

4. Wybór sekretarza obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad X sesji radnego p. Piotra Lubera, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała p. Piotra Lubera na sekretarza obrad X sesji.

5. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na IX Sesji Rady Powiatu w dniu 23 kwietnia 2003 roku.

Została przyjęta bez uwag.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 9 kwietnia 2003 roku do 14 maja 2003 roku.

Radny p. Marek Rosa skierował pytanie do Radcy Prawnego dotyczące zbycia nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej, na które Rada Powiatu wyraziła zgodę uchwałą Nr XXIX/230/2001. W wyniku dokonanego podziału nieruchomość ta została podzielona na kilka działek. Radny zapytał, czy w tej sytuacji sprzedaż nowo powstałych działek nie musiałaby nastąpić w formie uchwały Rady Powiatu. Radny p. Marek Rosa miał również pewne wątpliwości, co do różnicy w cenie tych nieruchomości.

Odpowiedzi udzieliła p. Mecenas Iwona Dorna. Poinformowała, że sprawa ta została uzgodniona z Panią Notariusz. Była ona zdania, że skoro uchwała Rady Powiatu dotyczy całej nieruchomości, to dokonanie podziału na mniejsze działki nie zmienia stanu prawnego i nie wymaga wywołania nowej uchwały. Zarząd Powiatu z kolei podjął uchwałę w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski przypomniał, że Zarząd Powiatu miał spore kłopoty ze zbyciem tych nieruchomości, dlatego uznał za zasadne, aby dokonać podziału na kilka mniejszych działek.

Naczelnik p. Jan Madziarski dodał, że ceny wywoławcze tych działek zostały ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego. Różnią się, ponieważ jedna z działek jest niezabudowana.

Nie było więcej uwag.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna p. Barbara Kozłowska poruszyła kwestię utrzymania porządku wokół inowrocławskich cmentarzy. Podała przykład braku porządku przy cmentarzu Św. Mikołaja w Inowrocławiu. Wysepka autobusowa będąca w bardzo złym stanie, uniemożliwia wejście do autobusu. Radna zwróciła się z prośbą o wykonanie niezbędnych prac remontowych tych wysepek.

Radny p. Stanisław Owedyk zgłosił interpelacje dotyczące zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów samochodowych w centrum miasta:

- radny zaproponował, aby zmienić kierunek jazdy pojazdów, jadących od strony Włocławka ulicą Św. Ducha i ulicą Działową, w kierunku Torunia. Zmiana ta miałaby polegać na ustawieniu znaku drogowego na skrzyżowaniu ulicy Działowej i ulicy Jacewskiej, informującego o dojeździe do Torunia ulicą Marii Curie-Skłodowskiej i ulicą Toruńską. Skrócona zostałaby droga i odciążone ruchliwe skrzyżowanie ulic: Jacewskiej, Najświętszej Marii Panny, Toruńskiej i Laubitza,

- w celu zmniejszenia natężenia ruchu samochodów jadących z kierunku Bydgoszczy i Pakości, w kierunku Torunia, przez ulicę Dworcową i skrzyżowanie ulic: Jacewskiej, Najświętszej Marii Panny, Toruńskiej i Laubitza, radny proponuje wykorzystać objazd ulicą Metalowców i ulicą Marcinkowskiego do ulicy Toruńskiej (jeżeli pozwoliłyby na to warunki techniczne).

Radny p. Jerzy Naumann zgłosił następujące interpelacje:
- ponowił swoje poprzednie interpelacje dotyczące
a) konieczności przeprowadzenia remontu na ulicy Mątewskiej, która stwarza poważne zagrożenie dla kierowców przez nią przejeżdżających,
b) wyeliminowania ruchu autobusów linii Nr 23 na ulicy Jagiełły, która jest zbyt wąska i ruch autobusowy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tego ciągu komunikacyjnego,
- radny zwraca się o wystąpienie do Prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu z prośbą o odwodnienie chodnika przy ulicy Krzywoustego 20, na wysokości punktu "Totolotka".

Radna p. Zyta Szumlańska zgłosiła interpelację dotyczącą złego stanu technicznego budynku po byłym Domu Dziecka w Orłowie. Jest on spowodowany głównie złym stanem technicznym dachu, który przecieka i niszczy zabytkowe parkiety. Radna zwraca się z prośbą o naprawienie dachu. Radna prosi również o informację na temat zaawansowania prac związanych z podziałem i sprzedażą tej nieruchomości.

Radny p. Andrzej Kozłowski:
- zgłosił interpelację dotyczącą złego stanu skrzyżowań dróg na terenie całego powiatu, a w szczególności ograniczonej widoczności z powodu rosnących chwastów. Stwarza to duże niebezpieczeństwo dla kierowców pojazdów samochodowych,
- kolejna interpelacja dotyczyła stanu drogi Witowice - Popowo (przez Ostrowo). Droga ta jest bardzo wąska, przez co kierowcy pojazdów mają problemy z wymijaniem, pobocze jest nieuporządkowane,

Radna p. Franciszka Łopatyńska skierowała pytania do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych:
- czy został rozstrzygnięty już przetarg związany z naprawą przepustu na drodze powiatowej nr 674 Konary - Dziewa,
- radna zwróciła uwagę na zły stan drogi nr 673, a konkretnie tzw. "chodnika" w miejscowości Pieranie, na zakręcie w kierunku Paprosa. Nie można nazwać chodnikiem czegoś, co nie posiada krawężnika ani utwardzonej powierzchni. Mimo, iż późną jesienią rozsypano tam grys, mieszkańcy nadal chodzą drogą, stwarza to duże zagrożenie dla ich zdrowia i życia,
- radna ponowiła swoją interpelację z 30 grudnia 2002 r. dotyczącą precyzyjnego oznakowania dróg prowadzących ze skrzyżowania ulic Jacewskiej i Działowej w kierunku Włocławka, prosząc jednocześnie o wystąpienie w tej sprawie do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Radny p. Andrzej Orczykowski zapytał:
- czy Starostwo wydało decyzję zezwalającą na funkcjonowanie odlewni aluminium, która znajduje się na terenie nieczynnych obiektów Inowrocławskich Zakładów Chemicznych w Mątwach,
- czy zostały spełnione wszystkie warunki dotyczące ochrony środowiska.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski. Poinformował, że składając rezygnację, p. Stefan Janeczek kierował się wyłącznie względami osobistymi, dużym zaangażowaniem w działalność sportową.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (26)


za - 25 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 radny

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Inowrocławiu.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego br. w sprawie zasad i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich zaistniała konieczność dokonania zmiany zasad ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Inowrocławskiego. Ustalone zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem wynagrodzenie nie powoduje wzrostu dotychczasowego wynagrodzenia Starosty Inowrocławskiego. Wysokość wynagrodzenia ustalona została uchwałą Nr II/15/2002 Rady Powiatu z 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego. Proponowane kwoty wynagrodzenia w poszczególnych strukturach nie przekraczają maksymalnej kwoty, o której mowa wart. 20 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja jednomyślnie (5 "za") pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wniósł o jej podjęcie.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (26)


za - 23 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 3 radnych

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Powiedziała, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego br. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich zaistniała konieczność dokonania zmiany dodatku funkcyjnego zgodnie z powyższym rozporządzeniem. W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie przedmiotowej uchwały pod obrady Wysokiej Rady. Pani Przewodnicząca wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Komisja opiniowała projekt uchwały na swoim posiedzeniu 20 maja 2003 r. Członkowie komisji pozytywnie go zaopiniowali (5 głosów "za"). Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Orczykowski stwierdził, że z otrzymanych materiałów nie wynika, czy p. Joanna Piątkowska jest zatrudniona na pełnym etacie, czy nie. Zapytał jak kształtuje się wysokość dodatku funkcyjnego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odpowiedziała, że ten projekt uchwały jest zmianą uchwały Nr XL/333/2002 z dnia 25 września 2002 r. § 2 obowiązującej uchwały informuje, że powierzenie obowiązków następuje w niepełnym wymiarze czasu pracy – 3/4 etatu. Wysokość dodatku funkcyjnego kształtuje się na poziomie 20 %.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (26)

za - 22 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 4 radnych
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
W imieniu p. Jerzego Naumanna Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła 15 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski, który naniósł autopoprawki w § 1 projektu uchwały polegające na zmianie zapisu "zawodzie technik rolnik" na "zawodach o profilach rolniczych" oraz w uzasadnieniu do projektu uchwały. Pan Naczelnik poinformował, że na terenie naszego powiatu nie funkcjonuje szkoła policealna kształcąca w zawodach rolniczych. W zależności od zapotrzebowanie i zainteresowania młodzieży, będzie można uruchomić nowe kierunki kształcenia. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały w dniu 26 maja br., zaopiniowali go pozytywnie jednomyślnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radna p. Franciszka Łopatyńska zadała pytanie, czy można by było utworzyć kierunek - rachunkowość rolna. Radna uzasadniła potrzebę uruchomienia tego kierunku wprowadzeniem podatku dla rolników.

Radny p. Piotr Luber dodał, że szkoły rolnicze powinny wystawiać swoim absolwentom zaświadczenia uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Naczelnik p. Ryszard Oczachowski odpowiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba, to zostanie uruchomiony taki kierunek, zależeć to będzie od ilości chętnych. Szkoły natomiast nie mogą wydawać dodatkowych zaświadczeń, ponieważ realizują obowiązujący program nauczania, jest już w szkołach przedmiot ekonomika.

Radny p. Lech Skarbiński zaproponował, aby utworzyć w szkole w Kobylnikach dwa kierunki: rolniczy i rachunkowości rolnej.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy w zapisie znajdującym się w projekcie uchwały mieści się kierunek - rachunkowość rolna.

Naczelnik p. Ryszard Oczachowski odpowiedział, że kierunek ten mieści się w tym zapisie.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że utworzenie Technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i włączenie go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu umożliwi młodzieży kontynuowanie nauki i zdobywanie tytułu technika handlowca. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji w dniu 26 maja 2003 r. zapoznali się z projektem uchwały, zaopiniowali go pozytywnie jednomyślnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono go głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. W imieniu Zarządu Powiatu wniósł autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w tytule i w treści projektu uchwały słowa "wieczorowego", ponieważ słowo to zbyt mocno uściśla zapis i zamyka możliwość uruchomienia liceum dla dorosłych w systemie zaocznym i dziennym. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji w dniu 26 maja br. zapoznali się z projektem uchwały, zaopiniowali go pozytywnie jednomyślnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Nowakowski zapytał, czy wniesione autopoprawki są zgodne z prawem.

Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Powiedziała, że zapis ten zbyt mocno zawężał tryb nauczania, nie byłoby możliwości kształcenia w trybie dziennym i zaocznym.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała, aby projekty uchwał z pkt.: 14, 15, 16 były rekomendowane jednocześnie zarówno przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszarda Oczachowskiego, jak i Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu p. Jerzego Naumanna. Natomiast głosowanie będzie przeprowadzone oddzielnie nad każdym projektem.

Wniosek Przewodniczącej Rady Powiatu p. Urszuli Iwickiej został przyjęty jednomyślnie - 26 radnych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu.


Z projektami uchwał wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Na sesji 23 kwietnia br. zostały przedłożone i przyjęte przez Wysoką Radę uchwały Nr: IX/51/2003, IX/52/2003, IX/53/2003. W uchwałach tych użyto sformułowania, określającego system nauczania "wieczorowy", przez co zamknięto młodzieży drogę kontynuowania nauki w systemie dziennym i zaocznym. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Przewodniczący p. Jerzy Naumann. Poinformował, że członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie jednomyślnie przedstawione projekty uchwał. Wniósł o ich podjęcie.

Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu.

W dyskusji nad projektem uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu, głos zabrał radny p. Stanisław Owedyk. Zapytał, czy są przymiarki w sprawie określenia kosztów utrzymania tych placówek, czy Starostwo podoła tym kosztom.

Odpowiedzi udzielił Naczelnik p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że w nowym roku szkolnym do placówek zostanie przyjętych około 250 uczniów mniej niż w roku ubiegłym. Koszty stałe utrzymują się na tym samym poziomie. Dokonanie naboru pozwoli zachować część etatów nauczycieli, bez konieczności wypłaty 6-miesięcznej odprawy.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że Rada Powiatu jako organ samorządu powiatowego należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Ponieważ obowiązki związane z pełnieniem określonych funkcji mogą łączyć się z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową koniecznym jest poddanie tych osób właściwej procedurze sprawdzającej i uzyskanie przez nie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie sprawdzające ma na celu sprawdzenie, czy osoba, która ma dostęp do informacji niejawnych daje rękojmię zachowania tajemnicy. W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Wysokiej Rady. Pani Przewodnicząca wniosła o podjęcie uchwały.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że już w projekcie uchwały wskazano radnych, względem których proponuje się rozpoczęcie procedury sprawdzającej i upoważnia się do dostępu do informacji niejawnych.

Wszyscy radni, wskazani w projekcie uchwały, wyrazili zgodę na rozpoczęcie procedur sprawdzających.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (26)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego. Następnie Przewodnicząca ogłosiła 15 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o stanie technicznym dróg powiatowych.

Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek. Pan Dyrektor poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych zarządza drogami powiatowymi miejskimi i zamiejskimi. Drogi miejskie biegną przez Inowrocław, Pakość, Janikowo, Kruszwicę. Drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta Inowrocławia zostały przekazane w zarząd miastu na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Inowrocławskim, a Miastem Inowrocław z dniem 17.02.2000 r. Ogólna długość dróg zamiejskich wynosi 496,80 km. Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, drogi powiatowe powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające następującym klasom:
- główne - oznaczone symbolem G, o szerokości 6-7 m,
- zbiorcze - oznaczone symbolem Z, o szerokości 5,5-6 m,
- lokalne - oznaczone symbolem L, o szerokości 5-5,5 m.
Drogi powiatowe zamiejskie posiadają w 93 % nawierzchnię twardą. Najlepiej pod tym względem sytuacja kształtuje się w gminie Pakość i Rojewo, gdzie 100% dróg posiada nawierzchnię twardą, najsłabiej w gminie Dąbrowa Biskupia - 90 %. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską głos zabrał jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 27 maja br. zaopiniowali pozytywnie jednomyślnie (4 obecnych) przedstawiony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (25)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu o stanie technicznym dróg powiatowych.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z akcji "Zima".

Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Janusz Matysek. Pan Dyrektor poinformował, że cały okres zimowego utrzymania dróg to całoroczna praca. Najważniejszą rzeczą w zimowym utrzymaniu dróg jest właściwe i szybkie przeciwdziałanie atakom zimy oraz właściwe zarządzanie poprzez dobrą informację. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego wystąpiła jej Przewodnicząca p. Barbara Eska. Poinformowała, że członkowie komisji na posiedzeniu 26 maja br. zaopiniowali pozytywnie jednomyślnie (4 obecnych) przedstawiony projekt uchwały. Wniosła o podjecie uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (24)

za - 23 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z akcji "Zima".

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie oceny funkcjonowania powiatowych instytucji kulturotwórczych.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Pan Naczelnik poinformował, że Powiat Inowrocławski jest organem prowadzącym dla dwóch instytucji kulturotwórczych: Muzeum im. Jana Kasprowicza i Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka. Instytucją kulturotwórczą jest również Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, która na zasadzie podpisanego porozumienia pomiędzy Miastem i Powiatem spełnia zadania biblioteki powiatowej. W przedstawionym sprawozdaniu nie ujęto spraw dotyczących finansowania tych placówek, jednak obydwie placówki wymagają dużych nakładów finansowych. Muzeum, aby mogło się rozwinąć w pełnym wymiarze i przenieść do Pałacu Mieszczańskiego, należy w niego zainwestować minimum 300 tys. zł. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu wystąpił jej Wiceprzewodniczący p. Andrzej Antoniewicz. Poinformował, że członkowie komisji na swoim posiedzeniu 26 maja br. pozytywnie jednomyślnie zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głos zabrała radna p. Zyta Szumlańska. Powiedziała, że bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu placówek kulturotwórczych odgrywa działalność edukacyjna. Dbałość o dziedzictwo narodowe wiąże się z poczuciem tożsamości narodowej. Obecnie ten temat jest szczególnie ważny w związku z bliskim faktem wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Dla młodzieży jest to również duży problem, czy jako Naród nie zatracimy swojej tożsamości po wstąpieniu do struktur Unii. Radna z uznaniem odniosła się do sprawozdania z działalności Muzeum, jest ono bardzo obszerne i starannie przygotowane. Jednak w podjęciu decyzji, czy głosować "za", czy "przeciw" pomogłaby ocena Rady Muzeum, w przedstawionym opracowaniu nie ma tej oceny. Następnie radna przekazała kilka uwag, dotyczących działania Muzeum im. Jana Kasprowicza. Wspomniała o p. Janie Michalaku, który starał się o wystawienie kolekcji "pakoskiej" w Muzeum w Inowrocławiu. Kolekcja "pakoska" zawiera wiele prac z dziedziny malarstwa jak również sztuki użytkowej, była wystawiana m. in. w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zainteresowany twierdzi, że pracownicy muzeum, mimo prób ze strony właściciela kolekcji, nie znaleźli czasu na rozmowę w sprawie możliwości zorganizowania wystawy. Grupa osób reprezentowanych przez Pana Michalaka również skarży się na trudności w korzystaniu z księgozbioru zgromadzonego w Muzeum. Radna p. Zyta Szumlańska poprosiła o ustosunkowanie się do powyższych uwag.

Pani Janina Sikorska Dyrektor Muzeum poinformowała, że Muzeum posiada bibliotekę zakwalifikowaną jako bibliotekę naukową, nie jest to biblioteka publiczna, wypożyczająca książki na zewnątrz. Książki, będące często w bardzo złym stanie technicznym, które sukcesywnie można dawać do naprawy introligatorskiej i konserwatorskiej, nie podlegają takiemu samemu obrotowi jak w bibliotece publicznej.
Biblioteka jest czynna w godzinach otwarcia Muzeum, każdy zainteresowany może z niej korzystać na miejscu. Księgozbiór biblioteki składa się z czterech działów, jest uzupełnieniem kolekcji muzealnych. Są to dzieła z zakresu archeologii, historii regionu, sztuki, etnografii i literatury.
Pani Dyrektor następnie oświadczyła, że nie zna Pana Jana Michalaka, nigdy nie był w Muzeum i nie zwracał się na piśmie z propozycją zorganizowania wystawy. Komisja, która opracowuje harmonogram imprez, zbiera się w m-cu wrześniu i analizuje wszystkie propozycje, jednak p. Jan Michalak nie zwracał się z propozycją do Komisji. Pani Dyrektor powiedziała, że jeszcze raz dokładnie to sprawdzi i przekaże Pani radnej odpowiedź na piśmie. Następnie p. Janina Sikorska poinformowała, że Rada Muzeum została powołana w ubiegłym roku. Na początku 2003 r. uchwaliła swój harmonogram pracy. Rada zbiera się zazwyczaj dwa razy w ciągu roku, a w razie potrzeby częściej.

Naczelnik p. Ryszard Oczachowski dodał, że Rada Muzeum zgodnie z ustawą opiniuje tylko plan pracy i funkcjonowanie Muzeum. Uchwały Rady Powiatu nie podlegają opinii Rady Muzeum.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (24)

za - 18 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 6 radnych

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie oceny funkcjonowania powiatowych instytucji kulturotwórczych.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2003-2006.

Z projektem uchwały wystąpiła p. Elżbieta Malińska Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy. Poinformowała, że materiał ten został rozpatrzony i przyjęty przez wszystkie komisje Rady Powiatu. Wszelkie działania zawarte w programie, poprzez racjonalną gospodarkę środkami funduszu pracy oraz dobrą współpracę z władzami samorządowymi powiatu i partnerami rynku pracy powinny znaleźć wymiar w postaci ożywienia gospodarczego i zwiększyć podaż pracy w stosunku do zapotrzebowania na nią. Rozwój wszystkich mechanizmów gospodarki państwa pozwoli zmniejszyć rozmiary bezrobocia. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że członkowie komisji pozytywnie jednomyślnie (4 obecnych) zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głosowanie (24)

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2003-2006.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.

Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jan Madziarski. Do treści proponowanej uchwały wniósł autopoprawkę w § 3 pkt 2 - uchwała Nr XXXIII/26 0/200 l. Naczelnik poinformował, że w projekcie uchwały ustala się zasady sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców. Proponuje się udzielenie 80 % bonifikaty nabywcy płacącemu jednorazowo za lokal. 75 % bonifikaty, jeżeli lokale mieszkalne będą sprzedawane na raty. Bonifikaty nie mają zastosowania do ceny gruntu. Ceny są ustalone przez rzeczoznawcę. Przy sprzedaży garaży ich cenę ustala rzeczoznawca majątkowy. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p.Zdzisław Tyburek. Poinformował, że członkowie komisji na posiedzeniu 20maja br. zaopiniowali pozytywnie jednomyślnie przedłożony projekt uchwały. Wniósł o podjęcie uchwały.

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka i zgłosiła swoje uwagi do projektu uchwały:

1. w załączniku nr 2
- w § 1 - słowo" w przypadku" - można interpretować, że garaż może zostać zbyty nie tylko dotychczasowemu najemcy,
- § 4 - nie powinno być treści zapisu tego paragrafu.

Pani Mecenas Jadwiga Kakiet odpowiedziała, że załącznik mówi o zbywaniu garaży tylko najemcom, dlatego § 4 powinien zostać wykreślony. Słowo "w przypadku" również powinno zostać wykreślone.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka ogłosiła 5 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wniosła następujące propozycje poprawek:

1. załącznik nr 1
- § 1
"Cena nieruchomości - wyodrębnionych lokali mieszkalnych, zbywanych na rzecz ich najemców jest równa jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego".
- § 3, pkt. 2
3) "wysokość oprocentowania wynosi 2 % w stosunku rocznym".

2. załącznik nr 2
- § 1
"Cena nieruchomości - zabudowanych garażami zbywanych na rzecz ich najemców jest równa jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego".

- §2
2) "wysokość oprocentowania wynosi 2 % w stosunku rocznym".

- § 4 - o treści:
"Pierwszeństwo w nabyciu garaży stanowiących przedmiot uchwały mają ich dotychczasowi najemcy" - wykreślić.

Głos zabrał radny p. Lech Skarbiński i zapytał, czy 2 % oprocentowanie to warunki preferencyjne i na jakich zasadach określone.

Odpowiedzi udzieliła p. Mecenas Iwona Dorna. Poinformowała, że wysokość oprocentowania to kwestia uznania Wysokiej Rady, można podać inną propozycję.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, kiedy następuje przeniesienie własności lokalu na obecnego najemcę a przyszłego właściciela.

Pani Iwona Dorna odpowiedziała, że w momencie wykupu lokalu wraz z przynależnym gruntem następuje jego wyodrębnienie. Mamy wtedy do czynienia z nabyciem pierwotnym, przeniesienie prawa własności następuje z dniem wpisu w księgę wieczystą. Przy zbyciu wtórnym czyli zbywaniu przez właściciela kolejnemu nabywcy, przeniesienie własności następuje z dniem zawarcia aktu notarialnego.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami zgłoszonymi przez Przewodniczącą Rady Powiatu p. Urszulę Iwicką.

1. zał. nr 1, § 1 - wniosek uzyskał akceptację wszystkich obecnych radnych (22 radnych).
2. zał. nr 1, § 3, pkt. 2, ppkt. 3 - wniosek uzyskał akceptację przy 19 głosach "za", 3 głosach "wstrzymujących się".
3. zał. nr 2, § 1 - wniosek uzyskał akceptację wszystkich obecnych radnych (22 radnych).
4. zał. nr 2, § 2, pkt. 2 - wniosek uzyskał akceptację przy 19 głosach "za", 3 głosach "wstrzymujących się".
5. zał. nr 2- wykreślenie § 4 - wniosek uzyskał akceptację wszystkich obecnych radnych (22 radnych).

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Głosowanie (22)

za - 18 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 4 radnych

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje radnej p. Barbary Kozłowskiej, radnej p. Franciszki Łopatyńskiej, radnego p. Stanisława Owedyka, radnej p. Zyty Szumlańskiej Pan Starosta Leonard Maciejewski udzieli na piśmie.

Pan Starosta Leonard Maciejewski udzielił odpowiedzi na interpelację radnego p. Andrzeja Orczykowskiego. Poinformował, że Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego wyraził zgodę na wytwarzanie odpadów przy produkcji aluminium dla firmy, działającej na terenie Inowrocławskich Zakładów Chemicznych. Firma ta nie wystąpiła natomiast do Wydziału Architektury i Budownictwa o wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie działalności i decyzji o zmianę sposobu użytkowania. Pan Starosta zapewnił, że wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wyjaśnienie sprawy.

Na interpelację radnego p. Jerzego Naumanna odpowiedzi udzielił p. Janusz Matysek. Powiedział, że ulica Mątewska będzie remontowana w bieżącym roku.

Naczelnik p. Jan Madziarski odpowiedział na interpelację dotyczącą podziału budynku po byłym Domu Dziecka w Orłowie. Sprawa ta została uzgodniona z konserwatorem zabytków. Projekt podziału wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Urząd Gminy, nie ma obecnie aktualnych plamów zagospodarowania przestrzennego gminy.

24. Wnioski i oświadczenia.

Radna p. Zyta Szumlańska podziękowała Zarządowi Powiatu i p. Joannie Kuchcie za zorganizowanie młodzieżowej sesji Radny Powiatu, która odbyła się 17 maja br. Poziom sesji był bardzo wysoki, lecz było tylko kilku radnych, radna zaapelowała o większą frekwencję na tego typu spotkaniach. Następnie radna przekazała swoje odczucia na temat spotkania, które ma odbyć się 2czerwca br. Radna oczekiwała spotkania z zaproszonymi gośćmi - eurosceptykami.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka powiedziała, że Komisje wnioskowały o zorganizowanie szkolenia na temat zagrożeń i korzyści płynących z wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Radny p. Andrzej Nowakowski podziękował p. Joannie Kuchcie za zorganizowanie spotkań informacyjnych w szpitalu oraz p. Posłowi Marcinowi Wnukowi za wzięcie w nich udziału.

Głos zabrał p. Poseł Marcin Wnuk. Mówił o ogólnokrajowej debacie na temat przystąpienia Polski do wspólnoty europejskiej. Wyraził głęboką satysfakcję z faktu, iż Powiat Inowrocławski tak aktywnie w niej uczestniczy.

25. Zakończenie

O godzinie 15.45 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: "Zamykam obrady X sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Piotr Luber

Protokołowała
Karolina Florczyk