BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 72444

Numer sesji rady: XII
Z dnia: 9 lipca 2003 r.
PROTOKÓŁ NR 12/2003


obrad XII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 9 lipca 2003 roku o godzinie 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka, wygłaszając formułę: "Otwieram obrady XII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu".
Prowadząca obrady powitała przybyłych na sesję: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele, przewodniczących rad miast i gmin z terenu Powiatu Inowrocławskiego, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji oraz redaktorów miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 29 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Radni nie wnieśli żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 29 )
za - 28 radnych
przeciw - 0
wstrzymał się - 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu przyjęła porządek obrad XII sesji.

3. Przyjęcie protokołu obrad XI sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wniosła, aby protokół obrad XI sesji został przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu, które planuje na 30 lipca br. Zaistniała sytuacja to konsekwencja zbyt krótkiego okresu między sesjami i w tym czasie nie udało się do końca sporządzić protokołu posiedzenia.

4. Wybór sekretarz obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XII sesji radnego p. Jerzego Naumanna, który wyraził zgodą na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 29 )
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu jednomyślnie wybrała radnego p. Jerzego Naumanna na sekretarza obrad XII sesji.

5. Informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XI sesji w dniu 25 czerwca 2003 i powierzonych do wykonania Przewodniczącej Rady Powiatu.

Została przyjęta bez uwag.

6. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XI sesji w dniu 25 czerwca 2003 roku.

Została przyjęta bez uwag.

7. Informacja Starosty Inowrocławskiego o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 14 czerwca 2003 roku do 30 czerwca 2003 roku.

Została przyjęta bez uwag.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny p. Piotr Szwagrzyk z radością stwierdził, że Zakład Gazowniczy przy ul. Wawrzyniaka, który obchodzi 100- lecie został pięknie odnowiony. Wskazał na piękno dawnej architektury. Pochwalił patrzenie w perspektywę czasu. Zaapelował, aby pokazywać piękno, dobro, a nie tylko zło i zagrożenia.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyboru banku do wykonania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Komisji Przetargowej Skarbnik Powiatu p. Anna Berendt. Przedstawiła kolejne czynności komisji. Wymieniła personalny skład powołanej Komisji Przetargowej. Poinformowała, że zainteresowanych bankową obsługą budżetu Powiatu było 10 podmiotów. Wpłynęło jednak 7 ofert, których otwarcie nastąpiło 17 czerwca br. Oferty oceniane były na podstawie ustalonych kryteriów. Komisja oceniała oferty pod względem formalno - prawnym, a następnie merytorycznym. Brano pod uwagę między innymi: cenę usługi, oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, oprocentowanie lokat "over night", lokat tygodniowych i lokat terminowych. Każda z ofert była punktowana. Największą ilość punktów za wszystkie kryteria łącznie uzyskała oferta nr 1, jest to Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Inowrocławiu. Przewodnicząca Komisji Przetargowej przedstawiła wyniki prac komisji podając ile punktów otrzymały poszczególne oferty:
- oferta nr 1 Bank Zachodni WBK z siedzibą w Inowrocławiu 95,68 punktów
- oferta nr 2 Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 74,41 punktów
- oferta nr 3 Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu 61,89 punktów
- oferta nr 4 PKO S.A. w Bydgoszczy 66,43 punkty
- oferta nr 6 Bank Milenium w Warszawie 59,92 punkty
- oferta nr 7 Bank Pocztowy w Bydgoszczy 90,09 punktów.
Oferta nr 5 została odrzucona, ponieważ nie spełniała wymogów formalno prawnych. W imieniu Zarządu Powiatu wniosła, aby bankiem obsługującym był bank, który złożył najkorzystniejszą ofertę tj. Bank Zachodni WBK z siedzibą w Inowrocławiu.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że komisja przedłożonym projektem uchwały zajmowała się dwukrotnie. Komisja uznała za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały. Za podjęciem głosowali wszyscy członkowie komisji ( "za" 5 ).

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie ( 29 )
za - 18 radnych
przeciw - 0
wstrzymało się - 11 radnych

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że radny p. Piotr Szwagrzyk nie traktował swojej wypowiedzi jako interpelacji tylko jako informację.

11.Wnioski i oświadczenia.

Radna p. Franciszka Łopatyńska podziękowała sponsorom i uczestnikom uroczystości poświęconej pamięci generała Władysława Sikorskiego, które odbyły się w Parchaniu. Nawiązała do uroczystości odsłonięcia i poświęcenia obeliska- symbolicznego grobu w 60 rocznicę mordu na Kresach i podziękowała za uczestnictwo w uroczystości.

Radny p. Zenon Bąkowski odniósł się do głosowania dotyczącego wyboru banku. Powiedział, że jest mu przykro, iż nie wybrano banku z kapitałem polskim.

12. Zakończenie.

O godzinie 15.30 Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: "Zamykam obrady XII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu", zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Jerzy Naumann

Protokołowała
Jadwiga Antczak