BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Protokoły z sesji
Ilość odsłon: 72446

Numer sesji rady: XXIV
Z dnia: 23 czerwca 2004 r.
B.R. 0041-24/2004PROTOKÓŁ NR 24/2004obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 23 czerwca 2004 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Inowrocławia w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 36/38Przed oficjalnym otwarciem obrad Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka złożyła życzenia imieninowe radnej - solenizantce p. Wandzie Bańkowskiej, która obchodziła swoje święto.


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka wygłaszając formułę: „ Otwieram obrady XXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Prowadząca obrady powitała przybyłych na posiedzenie: radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu ze Starostą Inowrocławskim p. Leonardem Maciejewskim na czele. Poinformowała, że Państwo Posłowie podziękowali za zaproszenie i poprosili o „usprawiedliwienie” swojej nieobecności ze względu na obowiązki parlamentarne. Następnie Pani Przewodnicząca powitała p. Bolesława Szulca radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej p. Jana Kopcia, Przewodniczących Rad Miast i Gmin położonych na terenie naszego Powiatu, Wójtów, Burmistrzów, przedstawicieli związków zawodowych, sekretarza, skarbnika i naczelników wydziałów Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, straży i inspekcji.
Prowadząca powitała również członków Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego oraz przedstawicieli stowarzyszeń skupiających osoby niepełnosprawne tj. Stowarzyszenie „Amazonka”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu, Stowarzyszenie „Służyć Życiu”, Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej, Stowarzyszenie Chorych na SM, Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”. Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że wysłano również zaproszenia na sesje właścicielom, prezesom i dyrektorom zakładów pracy chronionej oraz redaktorom miejscowych środków przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że na 29 radnych w sesji uczestniczy 27 radnych, a zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.


2. Przyjęcie porządku obrad.Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka zapytała,
czy ktoś z radnych chciałby wnieść uwagi do proponowanego porządku obrad.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski poprosił w imieniu Zarządu Powiatu o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w Ostrowie gm. Kruszwica oraz w Pieckach gm. Kruszwica.

Radni nie wnieśli więcej uwag, propozycji i zmian do porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka przypomniała, że po punkcie 16 Zarząd Powiatu proponuje punkt 17 o brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Ostrowie gmina Kruszwica” oraz punkt 18 o treści: „Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Pieckach gmina Kruszwica”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad wraz ze zgłoszoną propozycją.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła porządek obrad XXIV sesji.3. Przyjęcie protokołu obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.Radny p. Zdzisław Tyburek sekretarz obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu poinformował, że zgodnie ze statutem protokół XXIII sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Radni nie wnieśli żadnych uwag do jego treści. Mając powyższe na uwadze wniósł o przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie przyjęła protokół obrad XXIII sesji z 26 maja 2004 roku.


4. Wybór sekretarza.Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zaproponowała na sekretarza obrad XXIV sesji radnego p. Andrzeja Antoniewicza, który wyraził zgodę na objęcie wspomnianej funkcji. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie powierzyła radnemu p. Andrzejowi Antoniewiczowi funkcję sekretarza obrad XXIV sesji.5. Informacja Starosty Inowrocławskiego o realizacji uchwał Rady Powiatu w Inowrocławiu podjętych na XXIII sesji 26 maja 2004 roku.Informacja została przyjęta.6. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w okresie od 19 maja 2004 r. do 9 czerwca 2004r.Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski uzupełnił ww. punkt o informację, że tuż przed rozpoczęciem XXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu. Na wspomnianym spotkaniu przyjęto autopoprawki wniesione do Planu Rozwoju Lokalnego oraz podjęto decyzję o wprowadzeniu od 1 lipca br. podwyżek płac dla nauczycieli, w związku ze zwiększoną subwencją o kwotę 300 tys. zł. Dodał, że na chwilę obecną, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca br. nauczyciele nie otrzymają należnych im podwyżek. Jednakże, Zarząd Powiatu będzie robił wszystko, aby i z tego obowiązku również się wywiązać.

Informacja została przyjęta.


7. Interpelacje i zapytania radnych.Radna p. Wanda Bańkowska nawiązując do bogatej historii Pakości, wyraziła swoje zaniepokojenie o los miasta w związku z przejazdami ciężkich pojazdów przez jego centrum. Z chwilą zamknięcia drogi dla tych pojazdów na odcinku Rybitwy – Janikowo (most i wiadukt na tej trasie mają ograniczoną nośność), 40- tonowe samochody przejeżdżają głównymi ulicami Pakości. Dyrekcje zarządów dróg wojewódzkich i powiatowych po odbytych spotkaniach z mieszkańcami, zdecydowały się na ograniczenie prędkości jazdy na ulicach miasta i kontrolę nośności pojazdów. Było to rozwiązanie połowiczne, bo nadal przemieszczają się tymi traktami 40- tonowe samochody około 40 dziennie z magazynów „Polo – Marketu” w Giebni, z Konina do żwirowni w Wojdalu również przyjeżdżają ciężkie pojazdy zagrażając infrastrukturze miasta i zakłócając spokój jego mieszkańców. Mieszkańcy Pakości grożą blokadą tej drogi wojewódzkiej. Radna apelowała, aby do przyszłorocznych planów wprowadzić remont i przebudowę wspomnianego już wyżej mostu i wiaduktu, bądź skierować ruch przez Gorzany, po uprzednim remoncie tej drogi. Zgłoszone propozycje, uważa radna, ograniczą degradację substancji mieszkaniowej historycznej Pakości.


Radny p. Andrzej Nowakowski:
a) nawiązał do jego wcześniejszej interpelacji dotyczącej potrzeby wyposażenia Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w specjalistyczny samochód ratowniczy umożliwiający interwencję i pomoc w przypadku pożaru wysokich 11- piętrowych budynków. Radny zapytał, na jakim etapie realizacji jest wspomniana sprawa.
b) zwrócił uwagę, iż nie otrzymał odpowiedzi na interpelację złożoną przez siebie na lutowej sesji Rady Powiatu, a dotyczącej potrzeby likwidacji dawnych, nieczynnych już kiosków „Ruchu” szpecących ulice naszego miasta. Prosił o wyjaśnienie tej sprawy.


Radny p. Piotr Szwagrzyk w swoim wystąpieniu kontynuował problematykę poruszoną na poprzedniej sesji, a związaną ze stanem technicznym fragmentu ul. Toruńskiej, który był ostatnio remontowany. Mówca skrytykował jakość przeprowadzonych robót szczególnie w zakresie instalacji studzienek ulicznych, które nie znajdują się na jednakowym poziomie z powierzchnią jezdni i stwarzają niebezpieczeństwa i zagrożenia dla użytkowników drogi i okolicznych mieszkańców. Uzyskaną odpowiedź radny określił jako niesatysfakcjonującą i wymijającą, bowiem czerwcowy termin naprawy jezdni sprawy nie rozwiązuje, zaś pilne prace naprawcze winny być wykonane za darmo w ramach obowiązującej gwarancji. Skrytykował brak koordynacji prac remontowych i brak odpowiedniego przygotowania wykonawcy do zamiaru realizacji remontu drogi. Przywołał przykład remontu ul. Działowej ( o charakterze wojewódzkim), gdzie zgodnie ze sztuką, wpierw dokonano niezbędnych prac ziemnych i instalacyjnych, aby przystąpić z kolei do prac nawierzchniowych.


8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.Z projektem uchwały wystąpiła Specjalista ds. Integracji Europejskiej p. Joanna Kuchta. Poinformowała, że przedłożony projekt uchwały dotyczy bezpośrednio Planu Rozwoju Lokalnego. Ww. Plan jest dokumentem strategicznym na lata 2004-2006. Podstawę prawną stanowi uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Opracowanie tego dokumentu jest obligatoryjne i umożliwia ubieganie się o środki unijne wszelkiego typu podmiotom, przede wszystkim samorządom gminnym i organizacjom pozarządowym. Przedłożony projekt uchwały pełni rolę zintegrowanego dokumentu, aczkolwiek nie obejmuje dwóch jednostek administracyjnych (gminy Janikowo oraz gminy wiejskiej Inowrocław). Nadmieniła, że gmina Janikowo samodzielnie przygotowała Plan Rozwoju Lokalnego. Plan został podzielony na trzy części. Pierwsza część to część analityczna - polegająca na diagnozie społeczno – gospodarczej wraz z identyfikacją obszarów problemowych; druga część zadaniowa – polegająca na charakterystyce działań do zrealizowania wg podziału na obszary problemowe zidentyfikowane w części analitycznej; trzecia część - polegająca na wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie. Dodała, że część pierwsza powstała w oparciu o dane dostępne w dniu konstruowania tegoż dokumentu. Poza tym, wszystkie planowane inwestycje zostały wymienione w części zadaniowej w formie tabeli i samorządy gminne zabezpieczyły środki na nie w swoich budżetach. Przy części trzeciej bardzo ważna funkcja przypadła Radzie Powiatu, ponieważ to właśnie Rada będzie organem kontrolnym. Zespół Zadaniowy ds. rozwoju lokalnego będzie dokonywał raz na kwartał weryfikacji działań samorządów w dziedzinie realizacji projektów. Następnie pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego, co kwartał będzie przedkładał Radzie Powiatu raport o stanie zaawansowania prac w przedmiocie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego, w szczególności w kwestii osiągania założeń przedmiotowego dokumentu. W imieniu Zarządu Powiatu zgłosiła trzy autopoprawki do Planu Rozwoju Lokalnego, uzasadniając to tym, że 21 czerwca br. została ogłoszona pierwsza runda aplikacyjna dla projektów mieszczących się w działaniu 3.1 „obszary wiejskie” i obszary 3.2 „obszary podlegające restrukturyzacji”. Pierwsza runda aplikacyjna będzie trwała do 2 lipca, co oznacza, iż niektóre planowane inwestycje trzeba będzie „poszerzyć”. Pierwsza autopoprawka dotyczy „Planu rozwoju lokalnego gminy Dąbrowa Biskupia”, gdzie przy „Nakłady do poniesienia” wprowadza się zmianę zapisu: Kwota ogółem: 2.061.000 zł., w tym: Budżet państwa – 206.100 zł., Budżet gminy – 309.150 zł., Środki UE – 1.545.750 zł. Powodem tejże zmiany jest to, że podana wcześniej kwota 1270274,19 zł była wartością ustaloną w przetargu nieograniczonym, który został anulowany. Proponowana dziś kwota jest skorygowaną wartością, po uwzględnieniu dodatkowych robót i nowych cen. Kolejna autopoprawka dotyczy „Planu rozwoju lokalnego gminy Złotniki Kujawskie” i polega na dopisaniu przy punkcie „Etap działania z przewidywanym czasem (harmonogram realizacji) następującego zapisu: Inwestycja realizowana będzie w latach 2004-2005. Powodem ww. zmiany jest planowane podpisanie umowy z wnioskodawcą w m - cu grudniu. To oznacza przesunięcie wydatków inwestycyjnych na rok 2005.
Następna autopoprawka dotyczy „Planu rozwoju lokalnego gminy Rojewo”, a konkretnie działania: „Budowa kolektora ściekowego Rojewo – Kaczkowo”, gdzie proponuje się uzupełnienie ww. inwestycji o odcinek Rojewo – Jezuicka Struga. Powodem wprowadzonej zmiany jest zły stan techniczny oczyszczalni ścieków w Jezuickiej Strudze. W związku z tym, występuje konieczność podłączenia mieszkańców tej wsi do planowanej budowy kolektora ściekowego Rojewo - Kaczkowo, co z punktu widzenia ekonomicznego ma swoje uzasadnienie. Dodała, że wszystkie ww. autopoprawki świadczą o tym, że ten dokument ma charakter otwarty. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 22 czerwca 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego. Po zapoznaniu się z opiniami pozostałych komisji, które oceniały ww. projekt uchwały pozytywnie, członkowie Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską, również, zaopiniowali powyższy projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.


Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (27)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego.Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszard Skolasiński. Przypomniał, że ww. Program został przyjęty przez Wysoką Radę uchwałą 30 lipca 2003 roku. W związku z tym, realizacja programu w roku ubiegłym ograniczyła się do opracowania harmonogramu działań realizacyjnych. Poza tym, Zarząd Powiatu w m – cu październiku 2003 powołał lidera promocji zdrowia w powiecie realizującego zadania określone we wspomnianym programie. Liderem promocji zdrowia została p. Wanda Batkowska, która posiada odpowiednie kwalifikacje, pozwalające na objęcie ww. funkcji. W listopadzie 2003 roku wysłano pismo do Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Miasta Inowrocławia, w którym informowano, że Rada Powiatu przyjęła Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego. W wystosowanym piśmie apelowano również do przyłączenia się i wspólnego działania na rzecz osób niepełnosprawnych, prosząc jednocześnie o powołanie liderów promocji zdrowia na swym terenie. Dodał, że reakcje były pozytywne na wystosowane pismo. Do współpracy zaproszono również organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Toteż w ramach realizacji zadań programu również w listopadzie 2003 r. odbyło się pierwsze spotkanie na temat zasad zdrowego stylu życia z członkiniami Inowrocławskiego Stowarzyszenia „Amazonki”. Naczelnik podkreślił, że ww. sprawozdanie jest informacją z zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniósł o podjęcie uchwały.


W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Herenda. Poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu 22 czerwca 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok.Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas. Poinformował, że ww. sprawozdanie zostało przedstawione Wysokiej Radzie po badaniu przez biegłego rewidenta. PS ZOZ w Inowrocławiu świadczył usługi zdrowotne w oparciu o umowy z Kasą Chorych w I kwartale 2003 roku, a następnie od 1 kwietnia 2003 roku z Oddziałem Wojewódzkim Kujawsko – Pomorskim NFZ. Wysokość finansowania nie zapewniała pokrycia kosztów świadczeń, również w stanach zagrożenia życia. W związku z powyższym PS ZOZ w Inowrocławiu odmówił w trakcie negocjacji podpisania umów, które w rzeczywistości nie zapewniały minimum bezpieczeństwa podopiecznym szpitala. Dopiero podpisanie porozumienia z Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy w dniu 29 marca 2003 roku pozwoliło na podpisanie umowy. We wspomnianym porozumieniu zawarto zapis, który mówił, że „NFZ zrealizuje wszystkie świadczenia związane ze stanem zagrożenia życia na kwotę min. 5.600.000 zł”, to pozwoliło na opracowanie planu finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu. Plan zakładał uzyskanie przychodów wyższych niż wynikające z umów o 4,8 mln. zł świadczonych w stanie zagrożenia życia. Mimo to, przewidziano w planie stratę z działalności w wysokości 2.788.000 zł. Niestety, wykonanie usług za 9 miesięcy ponadlimit w wysokości prawie 7 mln zł, w tym w stanach zagrażających życiu na kwotę 5.630.000 zł, NFZ nie sfinansował nawet symbolicznej „złotówki”. W związku z powyższym strata bilansowa zakładu za rok 2003 wyniosła 7.300.000 zł, natomiast o zapłatę kwoty 5.600.000 zł PS ZOZ wystąpił na drogę sądową powołując się na konieczność świadczenia usług i wcześniej zawarte porozumienie. Dyrektor poinformował, że koszty funkcjonowania zakładu w tym czasie utrzymane były na poziomie roku 2002 roku, a nawet spadły (niższe o 220 tys. zł). Średnie okresowe zatrudnienie w roku 2003 w stosunku do roku 2002 było niże o około 20 etatów. Rok 2003 jednostka zamknęła stratą netto na wysokim poziomie, co spowodowało wysoki spadek wartości kapitałów własnych. Jednostka nie posiada już kapitałów zapasowych, z których mogłaby pokrywać straty. Jednakże w skali kraju sytuacja finansowa PS ZOZ w Inowrocławiu nie jest przypadkiem odosobnionym, gdyż większość tego typu jednostek w kraju ma podobną sytuacje finansową będącą konsekwencją wdrożonych reform. PS ZOZ w Inowrocławiu realizuje swoje zadania statutowe poprzez świadczenie usług medycznych, nawet w sytuacji braku refundacji kosztów tych usług i potrzeby pokrycia tych świadczeń z własnych środków, czego wyrazem jest wykonanie w roku 2003 usług poza limitem narzuconym przez NFZ. Dyrektor przypomniał, że stratę z tytułu świadczenia usług medycznych Zakład zmniejsza z przychodów wykonanych z innych rodzajów usług. W związku z powyższym, Dyrektor wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 21 czerwca 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały wraz z uzasadnieniem, sprawozdaniem finansowym za 2003 rok, opinią niezależnego biegłego rewidenta, stanowiskiem Naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, uchwałą nr VIII/3/2004 Rady Społecznej Polityki Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z 24 maja 2004 roku, wystąpieniem Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Przedstawił również informację zawierającą opinię pozostałych komisji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Wniósł o podjęcie uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za – 25 radnych
wstrzymał się – 1 radny
przeciw – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w 2003 roku.Z projektem uchwały wystąpił Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej p. Eligiusz Patalas. Przypomniał, że Zakład jako PS ZOZ prowadzi działalność na kilku „polach”. Poinformował, że podstawową dziedziną działalności jest: udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych (lecznictwo szpitalne),udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych (poradnictwo specjalistyczne), diagnostyka wysokospecjalistyczna, udzielanie pomocy chorym przez zespoły ratownictwa medycznego (pogotowie ratunkowe). Do dodatkowej działalności Zakładu zaliczyć można: prowadzenia badań profilaktycznych, akcji promocyjnych, kształcenia osób wykonujących zawody medyczne oraz działalność usługowa ( sterylizacja, utylizacja odpadów, usługi transportowe ). Dodał, że w roku 2003 nie zmienił się zakres działalności. Zarówno szpital jak i lecznictwo specjalistyczne świadczyło podobną ilość usług, jak w 2002 roku. Przez Zakład w roku ubiegłym „przewinęło się” około 39 tys. pacjentów. Dyrektor wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej wystąpiła jej Wiceprzewodnicząca p. Joanna Harenda. Przedstawiła informację zawierającą opinię pozostałych Komisji, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Poinformowała, że Komisja na swoim posiedzeniu 22 czerwca 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały i zaopiniowała go pozytywnie, „za” głosowało 3 członków komisjii przy 1 głosie wstrzymującym się.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za – 25 radnych
wstrzymał się – 1 radny
przeciw – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu
w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w 2003 roku.


12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie utworzenia Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.


Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki p. Ryszard Oczachowski. Poinformował, że odbyły się konsultacje z Regionalną Izbą Obrachunkowa w związku z ww. projektem uchwały, w trakcie których wprowadzono autopoprawkę. Dotyczy ona Statutu Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy, dokładnie Rozdziału 2 „Cele i zadania” § 2 i mówi ona, że: „Przedmiotem działania PMOSiR jest realizacja zadań Powiatu Inowrocławskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki oraz zakwaterowania i wyżywienia młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych, a także administrowanie obiektami i urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi oddanymi PMOSiR do użytkowania i zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego w tym zakresie”. Naczelnik dodał, że PMOSiR składał będzie się z Hali Widowiskowo – Sportowej oraz Internatu. Utworzenie tego ośrodka umożliwi pełną realizację zadań związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją. Założenia są takie, aby wspomniany ośrodek sam wypracował środki na swoje utrzymanie, przy niewielkim wkładzie finansowym Powiatu. Dodał, że na działalność ww. ośrodka składałoby się: organizowanie zawodów sportowych, organizowanie obozów szkoleniowo – sportowych, kolonii letnich, zimowisk, wynajem hali na różnego rodzaju imprezy o charakterze kulturalnym. Poza tym, PMOSiR stać się powinien w niedalekiej przyszłości, znaczącym ośrodkiem sportów wodnych. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 21 czerwca 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały oraz z wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu oraz z załączonym Statutem PMOSiR wraz z autopoprawką i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Odnośnie wniosku złożonego przez Komisję Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu, Komisja Budżetu i Finansów jednomyślnie postanowiła przekazać złożony wniosek Zarządowi, bowiem Zarząd jest władny do angażowania dyrektora na czas określony lub nieokreślony. Wniósł o podjęcie uchwały wraz z załącznikami.

Radny p. Andrzej Kozłowski zgodził się z propozycją, aby ww. ośrodek w Kruszwicy powstał. Przypomniał, że odbyło się spotkanie z Wicestarostą Inowrocławskim i Naczelnikiem p. Ryszardem Oczachowskim, na którym to uzgodniono, że nie będzie w tymże ośrodku nadmiernej „etatyzacji”. Natomiast z kwoty zawartej w planie budżetu wynika, że tych etatów będzie sporo. W skali roku jest to kwota ok. 300 tys. zł. Z nieoficjalnych źródeł dowiedział się, że ma być zatrudnionych w placówce trzech portierów i wyraził wielkie zaniepokojenie i zdziwienie z tego faktu. Uważa, że wystarczyłaby jedna osoba pełniąca funkcję portiera. Radny zapytał, czy jest celowość, aby funkcjonował kierownik internatu skoro jest dyrektor. Jeżeli przewiduje się funkcję kierownika, to niech to będzie nauczyciel wychowawca pełniący obowiązki kierownika, bo zakres obowiązków dwóch ww. osób będzie niewielki. Oświadczył, że koszty utrzymania zakładu budżetowego powinny być jak najmniejsze. Skierował pytanie do Naczelnika p. Ryszarda Oczachowskiego: „Czy prawdą jest, że będzie zatrudnionych trzech portierów w ośrodku i ile etatów będzie funkcjonować w całym zakładzie budżetowym ?”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Franciszek Żak w imieniu mieszkańców Kruszwicy pogratulował i podziękował Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu, która przyczyniła się do wybudowania się tak pięknego obiektu w Kruszwicy. Stwierdził, że radny p. Andrzej Kozłowski jest w błędzie twierdząc, że koszty utrzymania zakładu i zatrudnienie są zbyt wysokie. Stwierdził, że dyrektor lub kierownik PMOSiR na pewno w przyszłości koszty utrzymania przypadające na jednego wychowanka zminimalizuje. Dodał, że ww. obiekt będzie służył nie tylko gminie Kruszwica, ale i całemu Powiatowi.

Radny p. Andrzej Orczykowski poprosił o odczytanie wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu, który uzasadniał potrzebę zatrudnienia dyrektora na czas określony, po to, aby ocenić czy jest on przydatny, jeżeli chodzi o działalność marketingową.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. Zdzisław Tyburek odczytał wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu:
„Komisja proponuje pozostawienie funkcji Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy na okres od 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004 r.”
Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek dodał, że rozpatrzenie ww. propozycji należy do kompetencji Zarządu i w związku z powyższym odczytany wniosek zostanie Zarządowi przedłożony.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki p. Ryszard Oczachowski odpowiedział na powyższej zadane pytanie radnego p. Andrzeja Kozłowskiego. Poinformował, że gdyby nie było internatu, to wystarczyłby dyrektor zakładu. W obecnej sytuacji zakłada się, że dyrektor zakładu budżetowego będzie menagerem i starał się będzie pozyskiwać środki finansowe na jego utrzymanie. Dyrektor nie posiada uprawnień pedagogicznych w związku z tym, przy internacie musi być osoba posiadające wspomniane uprawnienia i będzie nią kierownik internatu. Gdyby zakład pełnił funkcję hotelu, wtedy stanowisko kierownika byłoby zbędne. Jeżeli chodzi o portierów, to zakłada się, że Hala w Kruszwicy będzie funkcjonowała od godziny 8.00 do co najmniej godziny 21.00. Nie tylko 5 dni w tygodniu, ale również i w weekendy. Przypomniał, że w PMOSiR również będzie obowiązywał Kodeks Pracy. Naczelnik dodał, że zakłada się, iż ogólna liczba pracowników hali wraz z internatem nie przekroczy od 13,5 do 14 etatów. Poza tym, poczynione zostaną starania, aby część osób zatrudnionych w PMOSiR posiadała skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, po to, aby pomniejszyć koszty.

Radny p. Andrzej Kozłowski oświadczył, że nie ma najmniejszego sensu, aby w tym układzie, jaki się proponuje, był kierownik. Zaproponował, aby był to nauczyciel wychowawca p.o. kierownika, który miałby z tego tytułu dodatek funkcyjny. Uzasadniał ww. propozycję tym, że liczba dzieci, młodzieży w internacie nie przekroczy 30 osób. Jeżeli chodzi o sprawę portierów, to nadal uważa, że tak duża ich liczba zwiększa automatycznie koszty utrzymania zakładu. Oświadczył, że portier jest nie potrzebny w godzinach, kiedy będą uczniowie, ponieważ nauczyciel jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na zajęciach lekcyjnych.

Naczelnik p. Ryszard Oczachowski poinformował, że nauczyciel odpowiada za młodzież, która uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, nie odpowiada natomiast za majątek i za budynek. Dodał, że musi być ktoś, kto będzie również dbał o porządek i estetykę przed obiektem i zakłada się, że będzie to również obowiązek portiera. Poza tym, po I półroczu funkcjonowania ośrodka okaże się, czy obsada jest taka, jak być powinna. Naczelnik nie zaprzeczył, że możliwe jest, aby kierownik był na zasadzie p.o. kierownika internatu i nie ukrywał, że ktoś, kto jest odpowiedzialny za młodzież powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Radny p. Stanisław Owedyk zapytał, czy hala w Kruszwicy będzie otwarta w sobotę i niedzielę oraz czy jest potrzeba zatrudniania portiera w godzinach nocnych, czyli na trzeciej zmianie ?

Naczelnik p. Ryszard Oczachowski odpowiedział, że nie ma potrzeby zatrudniania portiera w godzinach nocnych, gdyż zakłada się, że ośrodek będzie pracował w godzinach od 8.00 do 21.00.

Radny p. Stanisław Owedyk poruszył sprawę Hali Widowiskowo – Sportowej w Inowrocławiu. Na jej przykładzie pokazał ilu potrzeba portierów na pełne jej zabezpieczenie. Oświadczył, że w miesiącu lipcu potrzebne są 4,2 etaty na ww. stanowisko (system pracy trzyzmianowy). Jeżeli chodzi o osoby sprzątające to minimum potrzebne są 2 osoby na jedną zmianę, a szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Zwrócił się do radnego p. Andrzej Kozłowskiego, że na podstawie własnych doświadczeń i praktyki mógł w tej kwestii zabrać głos. Podał, że Hala w Inowrocławiu funkcjonuje od godziny 6.00 do godziny 22.00 w każdą sobotę i niedzielę z wyłączeniem miesiąca lipca (przeprowadza się przegląd techniczny obiektu).

Przystąpiono do głosowania projektu uchwały wraz z wniesioną autopoprawką.

Głosowanie (27)
za – 20 radnych
wstrzymało się – 7 radnych
przeciw – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu
w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.


13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.Z projektem uchwały wystąpiła p. Alina Janowska Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów. Poinformowała, że uwzględniając złożoną przez Zarząd Powiatu autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały ( treść autopoprawki otrzymała Wysoka Rada w dniu dzisiejszym przed sesją ), zmiany w budżecie spowodowane zostały:
- podpisaniem aneksu do zawartego porozumienia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przekazywania na rachunek budżetu Powiatu środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz na pokrycie kosztów wskazania na terenie granic gruntów klasy VI z, VI lub V, sprawdzenia zalesiania i wykonania pomiaru powierzchni zalesionej dokonuje się zwiększenia o kwotę 37.148 zł. planowanych dochodów w dziale „Leśnictwo”.
- zwiększeniem o kwotę 294.498 zł. planowanych dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu z przeznaczeniem na zwiększenie pozycji „zakup energii w placówkach oświatowych i edukacyjnych”
- koniecznością uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zwrot ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Inowrocławskiego znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na dotację dla zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy (kwota 88.806 zł).
Specjalista p. Alina Janowska poinformowała, że w projekcie uchwały dokonuje się również przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami. Dotyczy to placówek oświatowych, ustalenia planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zmiany zbiorczego zestawienia planów przychodów i wydatków środków specjalnych oraz gospodarstw pomocniczych. Po wprowadzeniu omawianych zmian budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok ulegnie zwiększeniu o kwotę 331.646 zł.. Deficyt pozostaje bez zmian. W związku z powyższym, w imieniu Zarządu Powiatu poprosiła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 21 czerwca 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały wraz z wniesioną autopoprawką i stwierdziła, iż wprowadzone zmiany w budżecie na 2004 rok są zasadne i celowe. Członkowie komisji zaopiniowali powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką jednomyślnie pozytywnie. Wniósł o podjecie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski oświadczył, że będzie głosował przeciw przyjęciu zmian w budżecie, z uwagi na nadmierne wydatkowanie środków na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników PMOSiR w Kruszwicy.


Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie (27)
za – 19 radnych
wstrzymało się – 7 radnych
przeciw – 1 radny
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu
w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu p. Urszula Iwicka ogłosiła 20 minutową przerwę.
Wznowienie obrad po przerwie.


14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.Z projektem uchwały wystąpiła p. Alina Janowska Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów. Poinformowała, że przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały jest konsekwencją zapisu § 3 uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok zgodnie, z którym deficyt budżetu wynosi 3.000.000 zł, a źródłem jego pokrycia będzie kredyt zaciągnięty w wybranych bankach. Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 12 pkt. 8 c ustawy „o samorządzie powiatowym” zgodnie, z którym do właściwości Rady Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów. W imieniu Zarządu Powiatu poprosiła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Przedstawił informację pozostałych Komisji, zawierającą opinię wraz z wnioskami do ww. projektu uchwały, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 21 czerwca 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały wraz z zadaniami, na które ma być przeznaczony kredyt i stosunkiem głosów 4:1 i zaopiniowała go pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski oświadczył, że przeznaczenie tak dużych środków na inwestycje i to w całości z zaciągniętych kredytów jest niebezpieczeństwem dla funkcjonowania Powiatu w latach następnych. Sugerował, że powinna być zgodnie z ustawą zabezpieczona kwota na podwyżki płac dla nauczycieli. Przypomniał wypowiedź Skarbnika Powiatu: „że takiej potrzeby nie ma, bo ustawa takiego czegoś nie przewiduje”. Dodał, że dzisiaj na wstępie Starosta Inowrocławski poinformował, że od 1 lipca br. uruchomi wypłacanie, zgodnie z nową tabelą płac, nauczycielom pensji oraz, że środków na ten cel jest 300 tys. zł (bo o tyle wyższa jest subwencja oświatowa). Radny poinformował, że z tego wynika, że brakować będzie jeszcze ok. 500 tys. zł., jeżeli nauczyciele nie zaskarżą Starostwa o wypłacenie odsetek (bo zgodnie z ustawą wspomniane pieniądze powinny być wypłacone w maju). Poza tym, przypomniał swoją wypowiedź z posiedzenia Komisji, której jest członkiem: „że jeżeli jest zaciągany kredyt w tak dużej wysokości, to należy się zastanowić, czy kredytu długoterminowego, który jest tańszy niż odsetki, nie zaciągnąć na pokrycie zobowiązań wobec nauczycieli Powiatu Inowrocławskiego.” Radny poinformował, że w związku z powyższym, jest przeciwny przedstawionej propozycji budżetu i nie aprobuje zmian w budżecie, które spowodują znaczne zadłużenie Powiatu, a mimo to nie załatwią do końca sprawy (zobowiązań w stosunku do nauczycieli).

Wicestarosta Inowrocławski p. Tadeusz Majewski zwrócił się do radnego p. Andrzeja Kozłowskiego. Poinformował, że proponowana uchwała dotyczy uzupełnienia środków w budżecie, czyli uzupełnienia brakujących wpływów. Przypomniał, że kształt budżetu został już wcześniej uchwalony i podjęcie ww. uchwały spowoduje uzupełnienie brakujących wpływów do budżetu. Natomiast inne problemy, które się pojawią w przyszłości nie podlegają dyskusji, ponieważ najpierw należy rozliczyć I półrocze br. i na tej podstawie okaże się ile ewentualnie braknie (lub wystarczy) środków na funkcjonowanie całego Wydziału Oświaty. Po dokonanej analizie będzie można dokonać ewentualnego przesunięcia środków. Dodał, ze prawdopodobnie do takiej sytuacji dojdzie. Poza tym, Zarząd Powiatu dostał przyzwolenie od Wysokiej Rady na zaciągnięcie kredytu w kwocie 3.000.000 zł. Nie ukrywał, że wspomniany kredyt ułatwiłby realizację zadań ujętych w uchwale budżetowej. Oświadczył, że sugerowanie, aby załatwić sprawę całego budżetu jest przedwczesne i wyjaśnienie radnego p. Andrzeja Kozłowskiego nie ma związku z przedłożonym projektem uchwały.
Wicestarosta Inowrocławski zabrał również głos w sprawie zgłoszonych wniosków, w których sugerowano, „aby przy wybieraniu oferty przetargowej dotyczącej kredytu bankowego zwrócić uwagę na bank z kapitałem polskim”. Oświadczył, że Zarząd Powiatu przy zaciąganiu tak dużego kredytu jest zobligowany do przeprowadzenia przetargu. Poinformował, że kredyt nie musi być zaciągnięty w banku, który na chwilę obecną zajmuje się obsługą budżetu Powiatu. Jeżeli do ogłoszonego przetargu staną banki z porównywalną ofertą (czy wartościowo takie same), to na pewno zostanie wybrany bank z polskim kapitałem. Natomiast jeżeli wygra oferta banku z obcym kapitałem, to nie ma prawnych możliwości zastosowania sugestii Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poinformował, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję na temat wspomnianego kredytu, w trakcie której wysunięto wniosek (o innym brzmieniu od tego, który odczytał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów), który mówił, że „należy skonstruować takie warunki szczegółowe, ażeby w tych warunkach szczegółowych zapisać pewne preferencje dla kapitału polskiego”.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów p. Zdzisław Tyburek poinformował, że nie ma w swoim posiadaniu wniosku, o którym mówił radny p. Piotr Szwagrzyk. Dodał, że wcześniej zaznaczono, że Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o zbliżonej treści do wniosku Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego, a wniosek tejże Komisji brzmi: „Komisja sugeruje, aby przy wybieraniu oferty przetargowej dotyczącej kredytu bankowego zwrócić uwagę na bank z kapitałem polskim”. Przewodniczący zwrócił się również do Wicestarosty p. Tadeusza Majewskiego, że ww. sugestia nie pochodzi od Komisji Budżetu i Finansów, lecz od Komisji Rewizyjnej i Komisji Bezpieczeństwa Obywateli, Ładu i Porządku Publicznego.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zwróciła się do Radcy Prawnego p. Iwony Dornej o zinterpretowanie odpowiedniego paragrafu „ustawy o zamówieniach publicznych” i przedstawienie zasad redagowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Radca Prawny p. Iwona Dorna oświadczyła, że nie dysponuje tekstem ustawy, ale ta problematyka była przedmiotem wyjaśnień prawnych w aspekcie prowadzonego postępowania dotyczącego wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego, wtedy to zagadnienie było już rozstrzygane. Poinformowała, że przepisy „ustawy o zamówieniach publicznych” na dzień dzisiejszy już nie obowiązują, ale obowiązuje prawo zamówień publicznych, które w podobny sposób tę kwestię reguluje. Dodała, że nie można w warunkach przetargowych, czyli opracowując specyfikację istotnych warunków zamówienia, tak procedować warunki wyboru oferenta, aby ograniczać zasadę wolnej konkurencji i możliwość składania ofert. Tak sporządzona specyfikacja sugerowałaby wybór takiego a nie innego podmiotu czy banku i z pewnością byłoby oprotestowane przez inne banki. Prawnie to jest niedopuszczalne, zwłaszcza mając na uwadze wejście do Unii Europejskiej. Oświadczyła, że w jej ocenie nie ma prawnych możliwości i wręcz jest to niedopuszczalne oraz spowodowałoby skutki odszkodowawcze ze strony Powiatu, gdyby w specyfikacji w taki sposób określano wymogi.

Radny p. Zenon Bąkowski oświadczył, że w omawianej kwestii ma inne zdanie. Oświadczył, że są możliwość, aby preferować polskie firmy, których i tak jest bardzo mało. Uważa, że nie należy się obawiać przepisów unijnych i wszystko zależy od warunków, jakie zostaną stworzone dla przetargu.

Radny p. Piotr Szwagrzyk zaproponował, aby w warunkach szczegółowych nie ograniczano „drogi” innym bankom, ale za posiadanie kapitału polskiego bank otrzymać powinien większą ilość punktów.

Radny p. Andrzej Antoniewicz oświadczył, że z całym szacunkiem przyjmuje sugestie Komisji o tym, że jeżeli będą możliwości, to należy preferować kapitał polski. Poprosił o zakończenie dyskusji w tym temacie, ponieważ przepisy prawne mówią, że nie będzie możliwości uwzględnienia i spełnienia ww. sugestii. Zwrócił radnym uwagę, że powołując PMOSiR w Kruszwicy spierano się o koszty związane z zatrudnieniem w tejże placówce. Oświadczył, że przy przetargu na kredyt w wysokości 3 mln. zł z pewnością będą radnych interesowały jak najlepsze warunki finansowe, dzięki którym Powiat będzie miał „zysk” oraz aby przy zaciąganiu wspomnianego kredytu zminimalizować jego koszty obsługi. Dodał, że jeżeli kiedykolwiek przepisy w naszym kraju się zmienią, to z pewnością będą preferowane podmioty i instytucje z kapitałem polskim. W imieniu Zarządu poprosił Wysoką Radę o przyzwolenie na zaciągniecie kredytu oraz obiecał, że jeżeli będą możliwości prawne to będą preferowane banki polskie.

Radny p. Piotr Szwagrzyk oświadczył, że omawiane są problemy i sugestie stawiane przez radnych i nie może tak być, aby Zarząd nie brał pod uwagę tychże sugestii. Dziwił się, że radny p. Andrzej Antoniewicz, który jest również członkiem Zarządu, nie wsłuchuje się w uwagi radnych, ale je odrzuca.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka oświadczyła, że radni pp. Andrzej Antoniewicz i Piotr Szwagrzyk „mówią jednym językiem – to samo” i zaproponowała zakończenie dyskusji na ww. temat.

Radna p. Zyta Szumlańska dodała, że nie jest prawdą to, że należy przyjąć ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie. Zaznaczyła jednak, że nie zna się na ekonomii w tym stopniu, żeby stwierdzić to na 100 %. Dodała, że Polska jest już w Unii Europejskiej i próbuje sięgać po unijne pieniądze. Wszystkie istniejące fundusze mają pewne ograniczenia, ale trzeba umieć uzasadnić, dlaczego wybraliśmy np. tę ofertę a nie inną. Poinformowała, że Unia zastrzegła sobie, że kupno jakiegokolwiek sprzętu czy wyposażenia może nastąpić tylko wtedy, kiedy jest wyprodukowane w kraju należącym do Unii Europejskiej. Oświadczyła, że skoro Unia może się bronić w taki sposób, to dlaczego, „sami sobie podcinamy gałąź, na której siedzimy”.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka oświadczyła, że Zarząd Powiatu uczyni wszystko zgodnie z istniejącymi przepisami. Poza tym, Wysoka Rada otrzymuje, co sesję informację o pracy Zarządu, dzięki której ma możliwość kontroli Jego pracy. Przypomniała, że wypowiadający się radni wyraźnie podkreślają, że zgłaszają sugestię do ww. projektu uchwały, mając pełną świadomość, że Zarząd, tak jak do tej pory postąpi zgodnie z przepisami.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu p. Franciszek Żak oświadczył, że z własnego doświadczenia stwierdzić może, że „nie jest to tak, że oferta najtańsza ma zostać wybrana”. Dodał, że wszystko zależy od odpowiedniego uzasadnienia w ofercie. Uważa, że wszystkie sugestie zgłoszone przez radnych, odnośnie oferty przetargowej, powinny zostać uwzględnione.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (26)
za – 19 radnych
przeciw – 7 radnych
wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu
w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.


15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o funkcjonowaniu Biuletynu Informacji Publicznej i propozycji rozwoju systemu elektronicznej komunikacji w Powiecie Inowrocławskim.Z projektem uchwały wystąpił Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu p. Andrzej Florek. Poinformował, że zgodnie z art. 12, pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 roku „o samorządzie powiatowym”, po rocznym funkcjonowaniu Biuletynu Informacji Publicznej Zarząd Powiatu postanowił przedstawić Wysokiej Radzie informację z działalności Biuletynu i propozycję rozwoju systemu elektronicznej komunikacji w Powiecie. Poza tym, ustawa z 6 września 2001 roku „o dostępie do informacji publicznej” nałożyła na wszystkie jednostki użyteczności publicznej obowiązek udostępniania informacji publicznej w Biuletynie. Dodał, że BIP Powiatu Inowrocławskiego zainaugurował swoją działalność zgodnie ze wskazanym terminem, czyli 1 lipca 2003 roku. Oświadczył, że BIP przez okres swej działalności dobrze wypełniał swą rolę. Na obecną chwilę w Biuletynie zostało zamieszczone około 1300 dokumentów urzędowych i liczba ta sukcesywnie wzrasta. Zwrócił uwagę na fakt, że rozwój systemu elektronicznej komunikacji w Powiecie jest nieuchronny. Wniósł o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 22 czerwca 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o funkcjonowaniu Biuletynu Informacji Publicznej i propozycji rozwoju systemu elektronicznej komunikacji w Powiecie Inowrocławskim i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie.


Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu
w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o funkcjonowaniu Biuletynu Informacji Publicznej i propozycji rozwoju systemu elektronicznej komunikacji w Powiecie Inowrocławskim.


16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zespół parkowo-pałacowy położonej w Kościelcu gmina Pakość.Z projektem uchwały wystąpiła Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Kornelia Łukaszewska. W imieniu Zarządu Powiatu wprowadziła autopoprawkę do projektu uchwały. Autopoprawka dotyczy uzasadnienia, gdzie należy skreślić zdanie: „Na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami spadkobiercy po byłym właścicielu mają prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości”. Pozostała część uzasadnienia pozostaje bez zmian. Dodała, że nieruchomość, która jest przedmiotem uchwały jest zabudowana zespołem pałacowo – parkowym położonym w Kościelcu i podlega ochronie konserwatorskiej. Obiekt stał się zbędny do prowadzenia statutowej działalności (Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu ) i na chwilę obecną jest on nieużywany, a jego degradacja postępuje w szybkim tempie. W związku z powyższym, zaistniała potrzeba zagospodarowania ww. nieruchomości. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 22 czerwca 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zespół parkowo-pałacowy położonej w Kościelcu gmina Pakość i zaopiniowała ww. projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.

Radny p. Piotr Szwagrzyk poprosił, aby Radca Prawny podał brzmienie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz określił jego znaczenie w omawianym projekcie uchwały.

Radca Prawny p. Iwona Dorna poinformowała, że przepis, o którego wyjaśnienie poprosił radny p. Piotr Szwagrzyk, nie ma zastosowania do omawianej uchwały. Uzasadniała to tym, że Wysokiej Radzie został przedstawiony projekt w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i tą przedmiotową sprawą Rada się zajmuje. Natomiast art. 34 określa zasady przysługującego z mocy tej ustawy pierwszeństwa do nabycia nieruchomości w przypadku jej zbywania i określa on przesłanki komu i kiedy, w jakich przypadkach takie pierwszeństwo do nabycia przysługuje. Podkreśliła, że kwestia pierwszeństwa do nabycia nieruchomości będzie rozstrzygana na etapie przygotowania ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, ponieważ ten przepis określa procedurę. Dodała, że są ponadto wyłączenia, kiedy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości nie przysługuje i w tym zakresie przepis art. 34 odsyła do art. 216. Poinformowała, że na tym etapie przy podjęciu tej uchwały nie musi się Rada tą kwestią zajmować. Kwestia ta jest określana przez organ administracji na etapie przygotowania ogłoszenia o przystąpieniu do zbycia.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podziękował, za szczegółowe wyjaśnienia p. Iwonie Dornej Radcy Prawnemu. Wyjaśnił, że jego powyższe zapytanie miało na celu zwrócenie uwagi na osobę spadkobiercy, przy sprawach związanych ze zbywaniem nieruchomości, po to, aby nie dochodziło do niepotrzebnych i nieprzyjemnych sytuacji (chociażby takiej, jaka miała miejsce w Ostrowie). Dodał, że nie ulega wątpliwości fakt, że omawiany pałac w Kościelcu musi mieć właściciela.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka zapytała, czy są faktycznie zgłoszone roszczenia spadkobierców, po byłym właścicielu, do omawianej nieruchomości?

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski oświadczył, że z pewnością Zarząd Powiatu dołoży wszelkich starań, aby uniknąć nawet najmniejszych uchybień. Dodał, że bardzo długo trwała sprawa o ustalenie prawa do spadku, która odbywała się w Warszawie. Na chwilę obecną, sprawą tą zajmuje się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy i Zarząd oczekuje, że będzie ona załatwiona w trybie szybszym niż w NSA w Warszawie. Poinformował, że dopiero w momencie rozstrzygnięcia sprawy przez ww. sąd nastąpi ogłoszenie przetargu.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
za – 19 radnych
wstrzymało się – 5 radnych
przeciw - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu
w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej zespół parkowo-pałacowy położonej w Kościelcu gmina Pakość.17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Ostrowie gm. Kruszwica.

Z projektem uchwały wystąpiła Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Kornelia Łukaszewska. Poinformowała, że Burmistrz Kruszwicy zwrócił się z wnioskiem o przekazanie na rzecz gminy Kruszwica nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały - z przeznaczeniem jej na cele związane z lokalizacją kanalizacji sanitarnej pod przepompownie ścieków. Dodała, że na ww. działce znajduje się już przepompownia ścieków, lecz zgodnie z projektem budowlanym przeznaczona jest ona do modernizacji. Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków będzie obsługiwać miejscowości znajdujące się na terenie gm. Kruszwica, ponieważ to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej gospodarki ściekami. Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały znajduje się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie i jest własnością Powiatu Inowrocławskiego. Wniosła o podjecie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 22 czerwca 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Ostrowie gm. Kruszwica i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu
w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Ostrowie gm. Kruszwica.18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Pieckach gm. Kruszwica.


Z projektem uchwały wystąpiła Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Kornelia Łukaszewska. Poinformowała, że nieruchomość będąca przedmiotem uchwały została zaliczona do kategorii dróg powiatowych i z mocy prawa na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. stała się własnością Powiatu Inowrocławskiego. Dodała, że postępowanie komunalizacyjne nie zostało jeszcze zakończone, lecz z uwagi na termin składania wniosków przez inwestorów na dofinansowanie inwestycji budowy kanalizacji z funduszy unijnych podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu oraz Integracji z Unią Europejską wystąpił jej Przewodniczący p. Zenon Bąkowski. Poinformował, że Komisja na posiedzeniu 22 czerwca 2004 roku opiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Pieckach gm. Kruszwica i zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (24)
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu
w Inowrocławiu jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Pieckach gm. Kruszwica.


19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmiany uchwały nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 roku ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.


Z projektem uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka. Poinformowała, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich zaistniała konieczność dokonania zmiany dodatku funkcyjnego zgodnie z powyższym rozporządzeniem. Wniosła o podjęcie uchwały.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów wystąpił jej Przewodniczący p. Zdzisław Tyburek. Poinformował, że Komisja na swoim posiedzeniu 21 czerwca 2004 roku zapoznała się z projektem uchwały sprawie zmiany uchwały nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 roku ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów i stosunkiem głosów 4:1 zaopiniowała go pozytywnie. Wniósł o podjęcie uchwały.

Radny p. Andrzej Kozłowski zapytał, w jakim wymiarze czasu pracy jest zatrudniona p. Joanna Piątkowska oraz czy pracownik zatrudniony jako p.o. musi mieć dodatek funkcyjny ? Poza tym, podkreślił, że nastąpił spadek ilość interwencji Powiatowego Rzecznika Konsumentów i brakuje również informacji o jego działalności w środkach masowego przekazu.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka odpowiedziała radnemu p. Andrzejowi Kozłowskiemu, że proponowana podwyżka jest obligatoryjna. Poza tym, p. Joanna Piątkowska pracuje na ¾ etatu. Nie posiada wymaganego stażu pracy, aby obejmować stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Przypomniała, że Wysoka Rada wcześniej podjętą uchwałą powierzyła pełnienie obowiązków Powiatowego Rzecznika Konsumentów p. Joannie Piątkowskiej.

Radny p. Andrzej Kozłowski oświadczył, że „autor” nie przewiduje dodatków funkcyjnych dla osób p.o.

Radca Prawny p. Iwona Dorna poinformowała, że w projekcie uchwały zaproponowano wysokość dodatku funkcyjnego, ponieważ on ulega zmianie. Dodatek funkcyjny został przyznany p. Joannie Piątkowskiej uchwałą Rady Powiatu, więc nie można dzisiaj deliberować nad tym, czy wspomniany dodatek przysługuje czy też nie ( dodatek p. Joannie Piątkowskiej przysługuje, ponieważ Rada jej go przyznała). Ponadto p. Joanna Piątkowska pełni obowiązki Powiatowego Rzecznika Konsumentów i podlega regulacjom płacowym określonym w powołanych przepisach. Podkreśliła, że p. Joanna Piatkowska jest na III roku aplikacji radcowskiej, posiada wysokie wykształcenie zawodowe, doświadczenie i realizuje obsługę prawną na bardzo wysokim poziomie. Wyraziła swoją opinię, że dyskusja na temat ww. dodatku nie jest adekwatna do realizowanych obowiązków. Jeżeli chodzi o sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów, to zostało przedłożone Wysokiej Radzie na poprzedniej sesji.

Radny p. Andrzej Kozłowski poprosił Radcę Prawnego p. Iwonę Dornę o odpowiedni stosunek do przedłożonej uchwały i o powstrzymywanie się od komentarzy na temat warunków płacowych. Oświadczył, że odpowiedź, którą otrzymał jest nie satysfakcjonująca i ponownie zapytał, czy pełniący obowiązki zgodnie z taryfikatorem płacowym pracowników samorządowych powinien mieć dodatek.

Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka oświadczyła, że inicjatywa uchwałodawcza wyszła z jej strony i jest to zmiana do uchwały, którą Wysoka Rada przyjęła. Wniosła o podjęcie powyższej uchwały.

Przystąpiono do głosowania.

Głosowanie (23)
za – 15 radnych
wstrzymało się – 8 radnych
przeciw - 0
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka stwierdziła, że Rada Powiatu
w Inowrocławiu podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 roku ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.


20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka poinformowała, że radna p. Wanda Bańkowska otrzyma odpowiedź na zgłoszoną interpelację w formie pisemnej. Przewodnicząca poprosiła Starostę Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskiego o udzielenie odpowiedzi na pozostałe interpelacje radnych.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski odpowiedział radnemu p. Andrzejowi Nowakowskiemu, że jeżeli chodzi o wyposażenie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w specjalistyczny samochód ratowniczy umożliwiający interwencję i pomoc w przypadku pożaru wysokich 11- piętrowych budynków, to udało się pozyskać ww. sprzęt i jest już w Inowrocławiu od kilku godzin. Zasługi w tym zakresie, przypisać należy wielkim staraniom kierownictwa Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, życzliwości Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i wielkiemu wsparciu Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. Politowskiego oraz wielu osobom tutaj obenym. Starosta przypomniał, że skierowano wcześniej prośbę do Prezydenta Miasta Inowrocławia o wsparcie finansowe ww. przedsięwzięcia, która nie przyniosła oczekiwanego rezultatu i na ten szczególny cel Miasto Inowrocław nie przekazało nawet symbolicznej „złotówki” (mimo, że ww. sprzęt potrzebny byłby tylko i wyłącznie dla Miasta Inowrocławia). Poinformował, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała 1 mln zł, które zamierza przeznaczyć na budowę nowej strażnicy. Na dzień dzisiejszy jest już opracowana dokumentacja techniczna takiej jednostki i miałaby ona swoją siedzibę u zbiegu ul. Miechowickiej i ul. Poznańskiej. Natomiast istniejący tam już obiekt byłby przekazany na potrzeby Komendy Powiatowej Policji. Natomiast, jeżeli chodzi o interpelacje dotyczącą szpetnych budynków w naszym mieście, to potraktowano ją jako luźną rozmowę. Poinformował, że w związku z ponowną interpelacją radnego w tej sprawie, Zarząd zajmie się wspomnianą interpelacją bardzo skrupulatnie i odpowiedź na nią otrzyma p. Andrzej Nowakowski w najbliższych dniach. W związku z interpelacją radnego p. Piotra Szwagrzyka, Starosta poinformował, że odpowiedź, którą otrzymał radny i z którą się radny nie godzi została przygotowana przez Dyrekcję Krajową Dróg. W związku z powyższym, przedstawił Wysokiej Radzie treść ww. odpowiedzi:
„ Zawiadamiamy, że zaniżenie w nawierzchni jezdni ul. Toruńskiej na wysokości posesji nr 77 (jest to droga krajowa nr 15) powstało w bezpośrednim sąsiedztwie skrzynki zaworu wodociągowego. W miejscach tych zaplanowano remont nawierzchni i ma być on dokonany w miesiącu czerwcu 2004 r.”
„Naprawa nawierzchni ulicy Poznańskiej na wysokości posesji 336, 338 i 340 zaplanowana była również na miesiąc czerwiec br.. Główną przyczyną pęknięcia nawierzchni jezdni jest zapadnięcie studzienki kanalizacyjnej. Właścicielem studzienki jest Urząd Miasta w Inowrocławiu i do jego obowiązków należy utrzymanie jej w dobrym stanie technicznym. Po wykonaniu stosownych napraw przez Urząd Miasta w Inowrocławiu, Dyrekcja Krajowa Dróg bezzwłocznie przystąpi do naprawy nawierzchni wspomnianej jezdni”.
Starosta Inowrocławski dodał, że nie wie, na jakim etapie toczone są prace w tym zakresie, ponieważ odpowiedź, którą przedstawił Wysokiej Radzie jest dość „świeża”.

Radny p. Andrzej Nowakowski sprostował wypowiedź Starosty Inowrocławskiego i wyjaśnił, że jego interpelacja dotyczyła szpecących miasto kiosków „Ruchu”, a nie szpetnych budynków. Oświadczył, że z pewnością nie sprawiłoby dużego problemu władzom miasta usuniecie nieużywanych, brudnych i zardzewiałych obiektów.

Radny p. Piotr Szwagrzyk podziękował Staroście Inowrocławskiemu za udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną interpelację. Skrytykował jednak brak koordynacji prac remontowych i brak odpowiedniego przygotowania wykonawcy do zamiaru realizacji remontu drogi przy ul. Toruńskiej. Uzyskaną odpowiedź Dyrekcji Krajowej Dróg radny określił, jako niesatysfakcjonującą i wymijającą, bowiem czerwcowy termin naprawy jezdni sprawy nie rozwiązuje, zaś pilne prace naprawcze winny być wykonane za darmo w ramach obowiązującej gwarancji. Przywołał przykład remontu ul. Narutowicza, gdzie zgodnie ze sztuką przystąpiono do prac nawierzchniowych.

Starosta Inowrocławski p. Leonard Maciejewski uzupełnił powyższą wypowiedź, że zwrócono się z interpelacją radnego p. Piotra Szwagrzyka do władz miasta Inowrocławia i cierpliwie czekamy na odpowiedź.

21. Wnioski i oświadczenia.

Radny p. Zenon Bąkowski zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o podjęcie działań – wspólnie z samorządami gminy Inowrocław i miasta Inowrocław – zmierzających do utworzenia tzw. Inowrocławskiego Parku Inwestycyjnego, którego celem byłoby wydzielenie kilkuhektarowej strefy, na której potencjalni inwestorzy mogliby, po rozsądnych cenach i w oparciu o przygotowaną wcześniej podstawową infrastrukturę, budować nowe fabryki i przedsiębiorstwa. Zaproponował, aby w przyszłorocznym budżecie uwzględniono ww. działania.


22. Zakończenie.

O godzinie 14.50 Przewodnicząca Rady Pwiatu p. Urszula Iwicka zakończyła posiedzenie, wygłaszając formułę: „Zamykam obrady XXIV sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu”.
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Sekretarz obrad
Andrzej Antoniewicz

Protokołowała
Marzena Kasprzak