BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188235

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 23 lutego 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 23 lutego 2005r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za październik 2004r. i listopad 2004r. oraz za okres od 1 stycznia 2004r. do listopada 2004r. (uchwała nr 367/2005),

- przyjęcia Planu rzeczowo - finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na rok 2005 (uchwała nr 368/2005),

- wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 369/2005),

- ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ubiegających się o powierzenie wykonywania zadań publicznych (uchwała nr 370/2005),

- wyboru oferty organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie w 2005 roku Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz ze schroniskiem dla kobiet i matek z dziećmi (uchwała nr 371/2005),

- oddalenia wezwania wystosowanego przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu do usunięcia naruszenia polegającego na przeniesieniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej do budynku Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345a w Inowrocławiu (uchwała nr 372/2005),

- przejęcia samochodu marki Fiat UNO 1.0 KAT stanowiącego wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu oraz przekazania go Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy (uchwała nr 373/2005),

- najmu lokalu mieszkalnego Panu Zdzisławowi Gatyńskiemu (uchwała nr 374/2005),

- najmu lokalu mieszkalnego Pani Teresie Krzymińskiej (uchwała nr 375/2005),

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,

- przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2004 rok,

- przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2004 roku.

3. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sławęcinku Gmina Inowrocław, do czasu ustalenia przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami najkorzystniejszego dla Powiatu Inowrocławskiego wariantu zbycia w/w nieruchomości z uwzględnieniem ewentualnej zmiany jej przeznaczenia.
Jednocześnie zobowiązał Naczelnika do przygotowania pisma do Wójta Gminy Inowrocław z zapytaniem - czy gmina Inowrocław zamierza dokonać zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowej nieruchomości?

STAROSTA
Leonard Maciejewski