BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188199

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 23 marca 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 23 marca 2005r.
1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2004r.,

- przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie,

- zmiany uchwały w przedmiocie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 381/2005),

- wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 382/2005),

- wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 383/2005),

- wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 384/2005),

- likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie (uchwała nr 385/2005),

- likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie (uchwała nr 386/2005),

- likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie (uchwała nr 387/2005),

- likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu (uchwała nr 388/2005),

- wyposażenia w majątek Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu (uchwała nr 389/2005),

- wystąpienia do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskiem o wykreślenie z hipotek zapisanych na rzecz Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 390/2005),

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 391/2005),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 (uchwała nr 392/2005),

- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004r. (uchwała nr 393/2005),

- wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych (uchwała nr 394/2005),

- powołania zespołu koordynacyjnego do spraw zagospodarowania i adaptacji budynku i terenów wokół Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345a (uchwała nr 395/2005).

3. Zarząd przyjął do wiadomości informację o zasobie mieszkaniowym Powiatu Inowrocławskiego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2004r.

4. Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Naczelnika Wydziału Geodezji" Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydzierżawienia na okres do 10 lat gruntów po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych przy domach pomocy społecznej w: Ostrowie, Kawęczynie, Warzynie i Parchaniu.

5. Zarząd zobowiązał Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do przygotowania w uzgodnieniu z dyrektorami domów pomocy społecznej w Ostrowie, Kawęczynie, Warzynie i Parchaniu, formy propozycji co do likwidacji majątku po byłych gospodarstwach pomocniczych przy domach pomocy społecznej w: Ostrowie, Kawęczynie, Warzynie i Parchaniu.

6. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego, do czasu uzgodnienia z Biurem Prawnym zgłoszonych poprawek.

7. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania stosownego projektu uchwały w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości stanowiącej zespół pałacowo - parkowy w Kościelcu gmina Pakość do wysokości 250 tys. zł.

8. Zarząd wyraził zgodę na uwzględnianie przez Wydział Budżetowo - Finansowy w stosownym projekcie uchwały zapisu przewidującego uruchomienie z rezerwy ogólnej środków w wysokości 7 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania studium wykonalności dla zadania obejmującego remont Pałacu Mieszczańskiego, należącego do Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski