BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188169

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 11 maja 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 11 maja 2005r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu o stanie technicznym dróg powiatowych,

- przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych,

- przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia,

- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2004r., z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu,

- ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu stypendialnego dla studentów Kujawsko - pomorski system stypendialny "Szansa dla żaka", wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,

- zasad i trybu postępowania,. udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego,

- określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006,

- zmiany uchwały w przedmiocie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej",

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych położonych na nieruchomościach w Markowie Gmina Gniewkowo,

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rojnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Kawęczynie i Kijewie Gmina Gniewkowo,

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu gruntów rolnych wraz z budynkami gospodarczymi położonych na nieruchomościach w Ostrowie i Tarnówku Gmina Kruszwica.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r. (uchwała nr 413/2005),

- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2005 (uchwała nr 414/2005),

- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu (uchwała nr 415/2005).

3. Zarząd wyraził zgodę na uwzględnienie przez Wydział Budżetowo - Finansowy w stosownym projekcie uchwały zapisu przewidującego uruchomienie środków w wys. 24.100 zł z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski