BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188160

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 18 maja 2005 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 18 maja 2005r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2004,

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2004 rok,

- zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego,

- przyjęcia sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2004 rok,

- zmiany uchwały w przedmiocie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.,

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Dźwierzchno - Złotniki Kujawskie.

2. Zarząd przyjął informację o wynikach kontroli w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, przeprowadzonej przez Kierownika Biura Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

3. Zarząd podjął uchwałę nr 416/2005 w sprawie uznania za niezasadną skargi na czynności komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.

4. Zarząd zwrócił się do Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o uzgodnienie z Biurem Prawnym, formy przekazania za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego budynku mieszczącego się przy ul. Roosevelta 23 w Inowrocławiu na rzecz Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu.

5. Zarząd postanowił wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy z pismem w sprawie przyspieszenia uporządkowania spraw związanych ze zbyciem gruntów po byłych gospodarstwach rolnych w Dobiesławicach gmina Rojewo.

6. Zarząd negatywnie ustosunkował się do podjętej przez Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu decyzji o likwidacji Cukrowni w Janikowie. Równocześnie postanowił przesłać w przedmiotowej sprawie stanowisko do w/w organu oraz przekazać do wiadomości:
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, - Ministra Gospodarki i Pracy,
- Wojewody Kujawsko - Pomorskiego,
- Prezesa Cukrowni Janikowo,
- Burmistrza Janikowa,
- Przewodniczącego Komisji Protestacyjnej,
- organizacji związkowych działających w Cukrowni Janikowo,
- Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,
- Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego,
- Przewodniczącego Rady Powiatu Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w Inowrocławiu.


STAROSTA
Leonard Maciejewski