BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188228

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 15 czerwca 2005r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 15 czerwca 2005r.1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu (uchwała nr 431/2005),

- powierzenia Pani Małgorzacie Wojciechowskiej stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu (uchwała nr 432/2005),

- wyznaczenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu do przeprowadzania postępowania w trybie zamówień publicznych (uchwała nr 433/2005).2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia podstawowych wskaźników wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego,

- zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu,

- regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005r.,

- utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005 - 2006,

- utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów, zameldowanych na terenie Powiatu Inowrocławskiego w roku akademickim 2005/2006,

- zmiany uchwały w przedmiocie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.,

- zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu preferencyjnego z dopłatą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- utworzenia publicznej szkoły policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy,

- utworzenia publicznego technikum uzupełniającego i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.


3. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, do czasu uzgodnienia z Biurem Prawnym zgłoszonych poprawek.


4. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.STAROSTA
Leonard Maciejewski