BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188181

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 11 stycznia 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 11 stycznia 2006r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za październik 2005r. oraz za okres od l stycznia 2005r. do 31 października 2005r. (uchwała nr 573/2006),

- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu lampy do tomografu komputerowego, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Tomografii komputerowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 574/2006),

- ogłoszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarządowej w 2006 roku realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz schroniska dla kobiet i matek z dziećmi (uchwała nr 575/2006),

- umorzenia wierzytelności z tytułu należności pieniężnych wynikających z nieuregulowanych opłat za pobyt małoletnich dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej (uchwała nr 576/2006),

- ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 577/2006),

- powołania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie w 2006 roku wykonywanie zadań publicznych powiatu (uchwała nr 578/2006),

- ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2006 (uchwała nr 579/2006).

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu aparatu RTG do prześwietleń z torem wizyjnym i ścianką, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Rentgenowskiej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

- wyrażenia zgody na wynajęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych wraz z urządzeniami i wyposażeniem, znajdujących się na Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu,

- zmiany uchwały w przedmiocie utworzenia Regulaminu udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2005/2006,

- uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

3. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w okresie od 10 października 2005r. do końca roku 2005r.

4. Zarząd przesunął termin rozpatrzenia projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do czasu uzgodnienia z Biurem Prawnym i Panią Skarbnik.

5. Zarząd przychylił się do wniosku firmy wykonującej wymianę stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych i frontowych w Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy - "Bracia Nowaccy" S.C. w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 6, 61 - 552 Poznań w sprawie wydłużenia terminu na wykonanie w/w zadania do dnia 20.01.2006r.

6. Zarząd przyjął informację Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu o realizacji zaleceń z kontroli w w/w placówce, przeprowadzonej w dniach od 09.11.2005r. do 15.11.2005r. przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.STAROSTA
Leonard Maciejewski