BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188145

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 8 marca 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 8 marca 2006 r.


1. Zarząd przyjął informację Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu o realizacji zaleceń z kontroli w w/w placówce, przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
2. Zarząd przyjął informację Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu o realizacji zaleceń z kontroli w w/w placówce, przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
3. Zarząd przyjął informację o stanie i strukturze zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego.
4. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- likwidacji zużytych składników majątku ruchomego Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w trybie sprzedaży na surowce wtórne (uchwała nr 608/2006),
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006r. (uchwała nr 609/2006),
- przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wybór banku wykonującego bankową obsługę rachunku budżetu Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 610/2006),
- przyjęcia zbiorczego sprawozdania o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (uchwała nr 611/2006),
- ogłoszenia wyników konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wspieranie wykonywania zadań publicznych (uchwała nr 612/2006),
- ustalenia na rok 2006 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (uchwała nr 613/2006).
5. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- przyjęcia informacji o realizacji do 200Sr. Programu Ochrony Środowiska w tym Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami,
- przyjęcia zbiorczego sprawozdania o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa,
- przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2003 - 2006" z uwzględnieniem realizacji Programów Europejskiego Funduszu Społecznego za rok 2005.

Starosta
Leonard Maciejewski