BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188219

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 14 czerwca 2006 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 14 czerwca 2006 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- udzielenia dyrektorowi Domu Dziecka w Jaksicach pełnomocnictwa celem zatwierdzenia projektu "Nasza przyszłość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wspieranie grup szczególnego ryzyka (uchwała nr 650/2006),
- udzielenia dyrektorowi Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu pełnomocnictwa celem zatwierdzenia projektu "Żyjmy lepiej" " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wspieranie grup szczególnego ryzyka (uchwała nr 651/2006),
- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu (uchwała nr 652/2006),
- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (uchwała nr 653/2006),
- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (uchwała nr 654/2006),
- powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu (uchwała nr 655/2006),
- odwołania Pana Romana Nadziei ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (uchwała nr 656/2006),
- ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (uchwała nr 657/2006),
- ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384c oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 658/2006),
- ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 384c oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 659/2006),
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na
2006 r. (uchwała nr 660/2006).
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- nadania Statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, - nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, - nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,
- nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, - nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, - nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Warzynie,
- nadania Statutu dla Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, - nadania Statutu dla Domu Dziecka w Jaksicach,
- przyjęcia informacji o realizacji programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej
w Kawęczynie,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Janikowo,
- zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2006 r.,
- zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
- nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie,
- zmiany uchwały dotyczącej podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze.
3. Zarząd po zasięgnięciu opinii prawnej Biura Prawnego wycofał projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały w przedmiocie utworzenia Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu,
- utworzenia Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.
4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania stosownego projektu uchwały w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy Kruszwica i Powiatu Inowrocławskiego po 50% udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej halą sportową w Kruszwicy (działka li 149/8 o pow. 0,5468 ha).
5. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania do Prezydenta Miasta Inowrocławia pisma zawierającego propozycję wykupienia nieruchomości przy ul. Roosevelta 33/35 w Inowrocławiu za wartość równą ceny uzyskanej przez Miasto Inowrocław ze zbycia budynku Szkoły Podstawowej li 3 w Inowrocławiu.
6. Starosta poinformował o wynikach kontroli w Starostwie Powiatowym przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski