BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188223

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 8 października 2003 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 8 października 2003r.
1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2003r. (uchwała nr 144/2003),

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług informatycznych i administracji sieci na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu (uchwała nr 145/2003),

- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu diatermii chirurgicznej wraz z argonową koagulacją plazmową (System APC) z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej (uchwała nr 146/2003),

- ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 55 oraz ustalenia ceny wywoławczej, wadium i postąpienia w pierwszym przetargu (uchwała nr 147/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,

- przyjęcia informacji o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg powiatowych,

- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu dotyczącego bazy materialnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski,

- przyjęcia informacji Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu i Starosty Inowrocławskiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.

3. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej p. Ryszarda Skolasińskiego do uzgodnienia z Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Witoldem Kowalewskim – czy zgodnie z Regulaminem Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska istnieje możliwość dofinansowania zadania dotyczącego budowy rezerwowego zasilania w wodę pitną dla PS ZOZ w Inowrocławiu.

4. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w budynku nr 71 w Kościelcu Pani Bożenie Szatkowskiej zamieszkałej w Kościelcu w budynku nr 66 do czasu wyjaśnienia wątpliwości z Biurem Prawnym (czy Zarząd może podjąć stosowną uchwałę, a następnie decyzję o przydzieleniu lokalu mieszkalnego w Kościelcu w budynku nr 71 p. B. Szatkowskiej jako głównej najemczyni, a p. J. Deludze jako sublokatorowi).

5. Zarząd przyjął do wiadomości informację dotyczącą realizacji porozumienia w sprawie dofinansowania utrzymania dróg powiatowych przez Miasto Inowrocław.

6. Zarząd upoważnił Starostę Inowrocławskiego p. Leonarda Maciejewskiego do wystąpienia z pismem do Prezydenta Miasta Inowrocławia p. Ryszarda Brejzy o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu drabiny lub podnośnika hydraulicznego umożliwiającego prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach wysokich powyżej 6 piętra z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

7. Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu wypłaty nagród i dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół do czasu rozliczenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego.

8. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami p. Jana Madziarskiego do przygotowania stosownego projektu uchwały dotyczącego zbycia niezabudowanej nieruchomości (tj. działki nr 13/58) przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, w formie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, za kwotę w wysokości 308 tys. zł.

STAROSTA
Leonard Maciejewski