BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188118

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 10 grudnia 2003r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 10 grudnia 2003r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:


- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2003r. i za okres od l stycznia 2003r. do 30 września 2003r. (uchwała nr 168/2003),

- likwidacji środków trwałych znajdujących się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku (uchwała nr 169/2003),

- przekazania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w nieodpłatne użytkowanie komputera wraz z oprzyrządowaniem (uchwała nr 170/2003),

- wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych (uchwała nr 171/2003),

- zmiany uchwały nr 75/2003 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu w sprawie sposobu rozdysponowania wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok (uchwała nr 172/2003),

- najmu lokalu mieszkalnego Pani Jadwidze Zaremba (uchwała nr 173/2003),

- umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Pana Jerzego Delugi (uchwała nr 174/2003),

- wyrażenia zgody na oddanie Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, w bezpłatne użytkowanie nieruchomości położonych w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej i ul. Toruńskiej (uchwała nr 175/2003),

- zbycia w drodze rokowań zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 24 (uchwała nr 176/2003),

- zbycia w drodze rokowań nieruchomości gruntowej położonej w Kościelcu gmina Pakość (uchwała nr 177/2003),

- przyjęcia projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (uchwała nr 178/2003).

2. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

3. Przy rozpatrywaniu projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego Pana Jerzego Delugi i Marii Tarnowskiej, Zarząd postanowił, aby w sprawie Pani Marii Tarnowskiej zobowiązać Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do przygotowania odrębnego projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

4. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na temat przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Zarząd przyjął informację Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na temat przeprowadzonych przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego w 2003r.

6. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg do rozpoznania możliwości uporządkowania organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej Janikowo - Inowrocław przez Ludzisko - szczególnie w rejonie skrzyżowania z drogą w kierunku Kołudy Wielkiej i Kołudy Małej - w celu ograniczenia ewentualnych następstw wypadków komunikacyjnych.

7. Zarząd określił zalecenie dla Komisji ds. Rokowań, aby przy sprzedaży zabudowanej nieruchomości przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu (działka nr 13/72) nie zbywać w/w działki poniżej kwoty 70 tys. zł.

STAROSTA
Leonard Maciejewski