BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188203

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 17 grudnia 2003r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 17 grudnia 2003r.


1. Na wniosek Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu p. Janiny Sikorskiej w sprawie przeniesienia środków w kwocie 100 tys. zł z rozdziału 91120 "Ochrona zabytków" do rozdziału 9118 "Działalność bieżąca", Zarząd wyraził zgodę na dokonanie przeniesienia środków między powyższymi paragrafami w kwocie 56 tys. zł.

2. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

a) odmowy umorzenia zadłużenia wierzytelności z tytułu najmu mieszkania Pani Marii Tarnowskiej (uchwała nr 179/2003),

b) przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55 (uchwała nr 180/2003),

c) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 181/2003),

d) zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 (uchwała nr 182/203).

3. Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Inowrocławskiego na rok 2003.

4. Zarząd odroczył rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Kościelcu gmina Pakość do czasu umorzenia postępowania o zwrot nieruchomości na rzecz spadkobierców po byłym właścicielu.
Ponadto Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości do przygotowania na podpis Starosty Inowrocławskiego decyzji w sprawie umorzenia postępowania o zwrot nieruchomości na rzecz w/w spadkobierców.

5. Zarząd przyjął informację na temat zgłoszonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu projektów - wniosków infrastrukturalnych do współfinansowania na lata 2004-2006 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rejonowego.

6. Zarząd przyjął do wiadomości opracowania z Centrum Strategicznego z Krakowa tj. raport z warsztatów strategicznych przeprowadzonych w Inowrocławiu z liderami samorządowymi i gospodarczymi pt. "Rekomendacje do wdrożeń strategii rozwoju gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego" oraz studium wykonalności dla Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu.

7. Zarząd ustosunkował się do pisma Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu w sprawie konsultacji w ramach procesu restrukturyzacji KSC S.A. Zarząd wyraził stanowisko, iż konieczne jest utrzymanie funkcjonowania wszystkich zakładów cukrowniczych działających na terenie Powiatu Inowrocławskiego i ewentualne podjęcie działań zmierzających do ich stopniowej modernizacji. Postanowił również, aby z powyższym stanowiskiem zapoznać Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.


STAROSTA
Leonard Maciejewski