BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188115

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 19 grudnia 2002 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 19 grudnia 2002r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2002r. i za okres od 01.01.2002r. do 30.09.2002r.,
- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za październik 2002r. i za okres od 01.01.2002r. do 31.1O.2002r.,
- przyjęcia informacji o zmianie w planie rzeczowo-finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu na 2002r.,
- wyrażenia zgody na przyjęcie przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu darowizny wanny podnoszonej "DELTOM" typu WPC-220 BMH z przeznaczeniem do użytkowania w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym,
- wyrażenia zgody na przyjęcie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu dwóch aparatów dializacyjnych z przeznaczeniem do użytkowania w Stacji Dializ,
- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002,
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.


2. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- utworzenia środka specjalnego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu,
- zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych,
- zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski,
- powołania Gimnazjum dla Dorosłych w Inowrocławiu i połączenia Szkoły Zawodowej im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu z Gimnazjum dla Dorosłych w zespole szkół obejmujących szkołę zawodową i gimnazjum,
- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002,
z których inicjatywą uchwałodawczą wystąpi na najbliższej sesji Rady Powiatu.

3. Zarząd Powiatu upoważnił Panią Skarbnik i Pana Wicestarostę do wzięcia udziału w rozmowach Szpitala z bankami w sprawie zaciągnięcia kredytu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski