BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188122

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 4 lutego 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 4 lutego 2004 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za październik 2003 r. i listopad 2003 r. oraz za okres od 1 stycznia 2003 r. do 30 listopada 2003 r. (uchwała nr 195/2004),

- najmu lokalu mieszkalnego Pani Agnieszce Świercz (uchwała nr 196/2004),

- zbycia w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55 (uchwała nr 197/2004).

2. Zarząd przyjął do wiadomości informację z działalności Biura Powiatowego w Inowrocławiu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok 2003 z uwzględnieniem stopnia zaawansowania wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS).

3. Zarząd rozpatrzył wnioski wypracowane przez Komisję Rady Powiatu w Inowrocławiu po analizie projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok.

4. Zarząd nie uwzględnił propozycji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą w Latkowie oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg w sprawie zmian w projekcie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004, w dziale 600 – transport i łączność w zakresie przebudowy i remontów dróg powiatowych, ponieważ procedura uchwalania budżetu nie przewiduje takiej możliwości.

5. Zarząd dokonał autopoprawki do złożonego 15 grudnia 2003 r. materiału pt. ”Projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok”.

6. Zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34,
- nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Inowrocławiu imienia Marka Kotańskiego,
- przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2003 r.

7. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania wspólnie z Dyrektorem PS ZOZ w Inowrocławiu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie odpowiedzi Dyrektora Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy w przedmiocie zaproponowanych przez NFZ warunków kontraktu.

8. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania rozliczenia budżetu w Oświacie za rok 2003 z rozgraniczeniem płac i pochodnych płac nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek oświatowych oraz kosztów stałych utrzymania budynków szkół i placówek oświatowych.

9. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do uzgodnienia terminu spotkania członków Zarządu Powiatu z reprezentacją Rady Pedagogicznej, rodziców, młodzieży oraz związków zawodowych z Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34.

10. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania do prasy artykułu uzasadniającego propozycję przedstawienia pod obrady sesji Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu o zamiarze likwidacji Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34.

11. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania na podpis Starosty Inowrocławskiego negatywnej odpowiedzi na przesłane propozycje Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie dokonania zamiany dwóch nieruchomości budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na budynek po byłej przychodni przy ul. Roosevelta 33 w Inowrocławiu, a tym samym o przeniesieniu z dniem 1 września 2004 r. Zespołu Szkół Specjalnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Inowrocławiu.

12. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do pisemnego poinformowania dyrektorów wszystkich Liceów Ogólnokształcących istniejących na terenie Powiatu Inowrocławskiego o braku akceptacji Zarządu co do zamiaru tworzenia niepublicznych gimnazjów przy w/w szkołach.

13. Zarząd określił zalecenie dla Komisji ds. Rokowań, aby przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworcowej 55 w Inowrocławiu (działka nr 68/7) nie zbywać jej poniżej kwoty 300 tys. zł.

14. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania stosownego projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego i garaży w Kościelcu gm. Pakość, na które brakuje stosunku najmu.

15. Zarząd przyjął do wiadomości informację o podpisanym w imieniu Zarządu przez Starostę Inowrocławskiego porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu i Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie w sprawie przyjęcia opracowanego przez w/w Centrum materiału pt. ”Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”.