BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188234

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 3 marca 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 3 marca 2004 r.1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- odmowy potwierdzenia ważności umowy najmu zawartej pomiędzy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu a Prywatnym Gimnazjum „Sukces” w Inowrocławiu (uchwała nr 205/2004),

- zmiany uchwały nr 358/2002 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 lipca 2002r. w sprawie powołania członków Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego (uchwała 206/2004),

- ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (207/2004),

- wytypowania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu do udziału w projekcie Phare-2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (uchwała nr 208/2004),

- wytypowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu do udziału w projekcie Phare-2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (209/2004).

2. Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2003-2006,

- określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku,

- przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych Powiatu Inowrocławskiego w 2003 roku,

- przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i planu działania na rok 2004.

3. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za rok 2003, z którego inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Przewodnicząca Rady Powiatu p. Urszula Iwicka.
4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej i Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do ustalenia możliwości i zakresu dofinansowania ze środków PFRON adaptacji obiektu Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345A.