BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188184

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 7 kwietnia 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 7 kwietnia 2004 r.1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2003r.,

- przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu,

- przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Jaksicach,

- przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Gniewkowie,

- przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2003r. z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu – szanse i bariery,

- przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w filię Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,

- wypowiedzenia przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu kontraktu zawartego z Kujawsko – Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na świadczenie usług zdrowotnych w 2004 r.,

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004r.,

- trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (uchwała nr 218/2004).

3. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, przeprowadzonej przez zespół kontrolny Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa.

4. Zarząd przychylnie ustosunkował się do propozycji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotyczącej zwiększenia dofinansowania o kwotę 500 tys. zadania inwestycyjnego pt. ”Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej wraz z zapleczem w Kruszwicy”. Wyszczególniona wyżej kwota obejmować będzie modernizację internatu traktowanego docelowo jako zaplecze hotelowe w/w inwestycji. Zarząd zamierza po zakończeniu inwestycji powołać do życia Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, który będzie zarządzał kompleksem sportowo – hotelowym.

5. Zarząd, w związku z adaptacją lewego skrzydła Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345 A na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu wyraził zgodę na przesunięcie środków w kwocie 160.000 zł. z działu 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne”.

6. Zarząd nie wyraził zgody na przedłużenie umowy dzierżawy Ogrodu Jordanowskiego zawartej pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny przy ul. Toruńskiej 24, a Młodzieżowym Domem Kultury „Pszczółka” przy ul. Najświętszej Marii Panny 14-16 w Inowrocławiu.