BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188113

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 30 czerwca 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 30 czerwca 2004 r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
- przyjęcia infoffi1acji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za kwiecień 2004r. i za okres od 1 stycznia 2004r. do 30 kwietnia 2004r. (uchwała nr 250/2004),
- przekazania samochodu marki Żuk Tawos znajdującego się w ewidencji Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku (uchwała nr 251/2004),
- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (uchwała nr 252/2004),
- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (uchwała nr 253/2004),
- powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy (uchwała nr 254/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Marzeny Wijata - Kowalskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu (uchwała nr 255/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Olejniczaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu (uchwała nr 256/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Artura Nalewajskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (uchwała nr 257/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Krzykanowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu (uchwała nr 258/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Kamili Szałkowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu (uchwała nr 259/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Małgorzaty Knopińskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu (uchwała nr 260/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Anety Jabłońskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu (uchwała m 261/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Tomasza Pietrzaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu (uchwała m 262/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Marzeny Majewskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu (uchwała m 263/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Komada Gronowskiego nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (uchwała m 264/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Beaty Sieradzkiej nauczycielki kontraktowej Liceum V Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (uchwała 265/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Joanny Peplinskiej nauczycielki kontraktowej Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kruszwicy (uchwała m 266/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Eweliny Wysockiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (uchwała m 267/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Jowity Szeliga nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (uchwała m 268/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela, mianowanego Pani Ewy Mądrowskiej nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (uchwała m 269/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pana Marcina Kołpaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach (uchwała nr 270/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Kamili Puszczykowskiej - Głowackiej nauczycielki kontraktowej Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu (uchwała nr 271/2004),
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Rabazińskiej nauczycielki kontraktowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu (uchwała nr 272/2004)
- upoważnienia Pana Leszka Kausa do sprzedaży wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (uchwała nr 273/2004),
- przejęcia wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu i przekazania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego (uchwała nr 274/2004),
- likwidacji wskazanego majątku po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu (uchwała nr 275/2004).
2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski,
- warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
3. Zarząd wydał 20 postanowień, tj.:
- 17 postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestycji na wniosek:
. Prezydenta Miasta Inowrocławia- 7 postanowień (nr 99/2004-105/2004),
. Burmistrza Janikowa - 2 postanowienia (nr 106/2004-107/2004),
. Burmistrza Gniewkowa - 2 postanowienia (nr 108/2004-109/2004),
. Wójta Gminy Inowrocław - 5 postanowień (nr 110/2004-114/2004),
. Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia - 1 postanowienie (115/2004).
- 3 postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych terenów na wniosek:
. Prezydenta Miasta Inowrocławia - 1 postanowienie (nr 116/2004),
. Wójta Gminy Rojewo - 2 postanowienia (nr 117/2004-118/2004).
4. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowrocławiu dotychczasowemu zastępcy dyrektora w/w szkoły.
5. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie o jeden oddział limitu przyjęć młodzieży do pierwszych klas następujących szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu inowrocławskiego:
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu (technikum hotelarskie),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (technikum rolnicze).
6. Zarząd postanowił wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnej w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na zbycie na rzecz Powiatu Inowrocławskiego gruntów ornych położonych na terenie sołectwa Parchanie z przeznaczeniem dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w w/w sołectwie.