BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188167

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 8 września 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 8 września 2004 r.


1. Zarząd wydał 14 postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestycji na wniosek:
. Prezydenta Miasta Inowrocławia - 2 postanowienia (nr 186/2004 - 187/2004),
. Burmistrza Gniewkowa - 2 postanowienia (nr 188/2004 - 189/2004),
. Wójta Gminy Inowrocław - 2 postanowienia (nr 190/2004 - 191/2004)
. Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia - 5 postanowień (nr 192/2004 - 196/2004),
. Wójta Gminy Rojewo - 3 postanowienia (nr 197/2004 - 199/2004).
2. Zarząd zapoznał się z kolejną informacją o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok.
3. Zarząd przyjął materiały pod nazwą "Informacja o przewidywanych wydatkach oraz zestawienie spodziewanych dochodów w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego".
4. Zarząd zaproponował, aby w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok, Wydział Budżetowo - Finansowy uwzględnił wycofanie kwoty 570.064 zł, tj. 320.064 zł z środków zaplanowanych na budowę rozpoczętej inwestycji pt.: "Budowa nowego pawilonu Domu Pomocy Społecznej Ostrowo" oraz kwoty 250 tys. zł z środków zaplanowanych na adaptację lewego skrzydła Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345A w Inowrocławiu, z przeznaczeniem na wyrównanie płac od stycznia do czerwca 2004 r. z tytułu podwyżek dla nauczycieli, a także na zabezpieczenie wydatków na energię elektryczną w placówkach oświatowych. Ponadto zaproponował, aby w powyższym projekcie uchwały zostało uwzględnione zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych o kwotę 300 tys. zł z przeznaczeniem na zakup tablic i druków rejestracyjnych.
5. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok,
- wyrażenia zgody na zabezpieczenie wekslowe dopłaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali widowiskowo - sportowej w Kruszwicy,
- ustanowienia zabezpieczenia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 3.000.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
- określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostały środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu na wykonanie remontu jednostki cieplnej Domu Pomocy Społecznej Ostrowo. Na wykonanie powyższego zadania Zarząd przewiduje uruchomienie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.
7. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania stosownego projektu uchwały w sprawie zbycia pawilonu (w budowie) Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.
8. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie do przygotowania projektu porozumienia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z Prezydentem Miasta Inowrocławia w sprawie realizacji zadań remontów ulic kategorii powiatowej Miasta Inowrocławia współfinansowanych przez Powiat i Miasto przy udziale środków strukturalnych.
9. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004 przyjętego uchwałą Rady Powiatu nr XXXIII/257/2001 z dnia 27 grudnia 2001r. o plan na rok 2005.
10. Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki do przygotowania biznesplanu dla funkcjonowania obiektu Bursy Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Poznańskiej 345A w Inowrocławiu.