BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188239

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 8 grudnia 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 08 grudnia 2004r.


1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za wrzesień 2004 r. oraz za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2004 r. (uchwała nr 339/2004),

- wyrażenia zgody na dokonanie zakupu przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wideo gastroskopu z procesorem, z przeznaczeniem do użytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu (uchwała nr 340/2004),

- ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościelcu gmina Pakość oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu (uchwała nr 341/2004),

- zatwierdzenia listy stypendystów na rok akademicki 2004/2005 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów" (uchwała nr 343/2004).

2. Zarząd uchwałą nr 342/2004 dokonał autopoprawki projektu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.

3. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia programu współpracy w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami. organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

4. Zarząd dokonał autopoprawki do przyjętego w dniu 10 listopada 2004r. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005r.

5. Zarząd przyjął do wiadomości informacje o wynikach kontroli w:

- Domu Pomocy Społecznej w Warzynie,

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach,

przeprowadzonych przez zespół kontrolny Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego.

6. Zarząd dokonał autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004r., omawianego na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 1 grudnia br.