BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Ustalenia z posiedzeń
Ilość odsłon: 188129

Protokół nr: Ustalenia z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia: 22 grudnia 2004 r.
Ustalenia
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z 22 grudnia 2004r.


1. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu,

- zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok,

- przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2004.

2. Zarząd postanowił wnieść projekty uchwał Rady Powiatu zmieniające uchwały w sprawie:

- określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej",

- zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".

3. Zarząd podjął uchwały w sprawie:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (uchwała nr 344/2004),

- zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 (uchwała nr 345/2004),

- najmu pomieszczenia lokalu użytkowego (uchwała nr 346/2004),

- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Bassa nauczycielki kontraktowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu (uchwała nr 347/2004),

- upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu do składania w imieniu Powiatu Inowrocławskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu (uchwała nr 348/2004).

4. Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach kontroli w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, przeprowadzonej przez zespół kontrolny Wydziału Budżetowo - Finansowego Starostwa Powiatowego.