BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303846

Data: 17 lutego 1999 r.
Nr uchwały: 3/1999
Dotyczy: przyjęcia projektu budżetu powiatu na 1999 r.
Uchwała nr 3/1999
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 lutego 1999 r.


W sprawie: przyjęcia projektu budżetu powiatu na 1999 r.

Na podstawie Art 55 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 91 poz.578)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć projekt budżetu powiatu na 1999 r i przedłożyć Radzie Powiatu.

§2


W projekcie budżetu powiatu na 1999 rok ustala się:
1. dochody budżetowe w wysokości - 65.925 tys. zł
w tym : dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej - 21.396 tys. zł
2. wydatki budżetowe w wysokości - 65.925 tys. zł
w tym rezerwa celowa: - 1.559 tys. zł ( rezerwa celowa oświatowa - 1.368 ) ( drogowa - 191)
Jednocześnie Zarząd podkreśla konieczność podjęcia zdecydowanych działań na rzecz pozyskania dodatkowych środków na pełną realizację zadań wynikających z kompetencji powiatu.

§3


Ustalić następujące kwoty rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem powiatu :
1. wpłaty do budżetu powiatu: - "O"
2. dotacja z budżetem powiatu - "O"
( zgodnie z załącznikiem nr 4 )

§4


Inwestycje powiatowe ustalić zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu.

§5


Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu podstawą gospodarki budżetowej jest niniejszy projekt budżetu przedłożony Radzie.


Przewodniczący Zarządu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze