BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304124

Data: 17 lutego 1999 r.
Nr uchwały: 6/1999
Dotyczy: powołania Komisji d/s zamówień publicznych i ustalenia jej regulaminu.
Uchwała nr 6/1999
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 lutego 1999 r.


w sprawie powołania Komisji d/s zamówień publicznych i ustalenia jej regulaminu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998r. Nr 91 poz. 578)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać Komisję do spraw zamówień publicznych, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:
1. Tadeusz Krauze - przewodniczący
2. Ryszard Florek - członek
3. Andrzej Florek - członek
4. Alicja Jagodzińska - członek
5. Roma Bartoszek - członek
6. Ryszard Oczachowski - członek
7. Zdzisław Bałabański - członek
8. Bogusława Nowak - członek
9. Zygmunt Tonn - członek
10. Janusz Matysek - członek
11. Zbigniew Siuda - członek

§2


1. Członkowie Komisji są powoływani na czas nieokreślony.
2. Zarząd Powiatu może w każdej chwili odwołać członka Komisji z jej składu.

§3


Zarząd Powiatu może ponadto powołać w skład Komisji innych pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w postępowaniu dotyczącym poszczególnych zamówień związanych z działalnością tych jednostek.

§4


1. Przewodniczący Komisji wyznacza do pracy przy poszczególnych zamówieniach co najmniej 5 osobowy skład Komisji przestrzegając następujących zasad:
a) Każdorazowo w pracach Komisji bierze udział jeden członek Zarządu Powiatu ( w przypadku nieobecności przewodniczącego zastępstwo wyznacza Starosta), a także pracownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego lub jednostek organizacyjnych Powiatu związanych z tematem danego zamówienia. Komisję powołuje Zarząd Powiatu na wniosek Starosty.
b) W zależności od potrzeb Przewodniczący Komisji może zaprosić do udziału w jej pracy z głosem doradczym również inne osoby (np ekspertów, rzeczoznawców)

§5


Ustalić regulamin Komisji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze