BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304338

Data: 28 kwietnia 1999 r.
Nr uchwały: 14/1999
Dotyczy: powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych.
Uchwała nr 14/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133, poz.872 z późn. zm. ) w związku z §5 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13,poz.114)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Powołać do komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych:
1.Pana Zdzisława Bałabańskiego-Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa.
2.Panią Małgorzatę Rojanek -z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania określa tryb przekazywania mienia powiatom:
a) nabywanego z mocy prawa, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133,poz.872 z późn. zm.)
b) nabywanego na wniosek powiatu, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 64 w/W)m. ustawy
c) nabywanego w drodze porozumienia, na podstawie art.47 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91.poz.578 z późn. zm.)
Zgodnie z § 5 ust 1 inwentaryzację mienia przeprowadza komisja, w której skład wchodzi dwóch przedstawicieli wojewody i dwóch przedstawicieli zarządu powiatu. W piśmie z dnia 16 kwietnia 1999 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski powiadomił Starostę Inowrocławskiego o powołaniu swoich przedstawicieli do komisji przeprowadzającej inwentaryzację na terenie powiatu inowrocławskiego.
W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do w/wym. komisji.


Starosta
Leonard Maciejewski