BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304301

Data: 12 maja 1999 r.
Nr uchwały: 17/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 rok.
Uchwała nr 17/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 maja 1999 r.

W sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 rok.

Na podstawie art.32, ust.2, pkt.4 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U.Nr 91 poz.578) oraz art.128 z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz. 1014)

Zarząd Powiatu
Uchwala, co następuje


§1


Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu na 1999 rok:
pkt. 1. Zmiany dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami - zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami na zadania powierzone, oraz przejęcie kompetencji z dniem 01.01.1999r. Inspektora Nadzoru Budowlanego.
pkt.2. Zmiany dotyczą zmniejszenia rezerwy celowej w część i oświatowej a zwiększenia rozd. 8295- Pozostała działalność w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Wprowadzone zmiany w rozdziale 9143 wynikają z rozliczenia środków na zadania powierzone. W układzie wykonawczym budżetu były one w § od 11 - do 43 w łącznej wysokości 263.900 zł.
Wnioskuje się o przeniesienie w/w środków na §49 - dotacja na zadania powierzone samorządów.
Ponadto od 1 stycznia 1999 roku przejęto kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z tego tytułu z rozdziału 9143 § od 11-43 plany budżetowe w układzie wykonawczym zmniejszono o 70.600,- zł, a zwiększono w rozdziale 9120 § 11-43 o tę samą wartość.
Wnioskowane zmiany w budżecie powiatu na rok 1999 w części oświatowej spowodowane są zmniejszeniem rezerwy celowej oświaty w kw. 39.000 a zwiększeniem w rozd. 8295- Pozostała Działalność §43 kw. 39.000,- zł.
Pozyskane środki w rozdz. 8295 przeznaczone zostaną na wypłatę zapomóg z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli podległych placówek oświatowo-wychowawczych.
Podstawa prawna: Art.72 Ust 1 i 4 Karty Nauczyciela oraz Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 28 września 1987 r. (Dz. Urz. M.O.i W Nr 9 poz.55)


Starosta
Leonard Maciejewski