BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317038

Data: 12 maja 1999 r.
Nr uchwały: 19/9999
Dotyczy: zmian w planie wydatków budżetu powiatu inowrocławskiego na rok 1999.
Uchwała nr 19/9999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 12 maja 1999 r.


w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu powiatu inowrocławskiego na rok 1999.

Na podstawie Art. 32 ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami) oraz §5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwaleniu budżetu powiatu na rok 1999 oraz §2 Uchwały nr VII/38/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999r. oraz w związku z Art. 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 19988 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku dokonać przesunięcia między paragrafami planowanych wydatków tej jednostki w następujący sposób:
1. zmniejszenia - dział 86, rozdział 8611, § 31 4.420,-. zł
2. zwiększenia - dział 86, rozdział 8611 § 67 4.420,- zł

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodniczący Zarządu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Dorota SobieszczykUzasadnienie

Konieczność dokonania korekty wynika z potrzeby przeznaczenia określonej ilości środków na opłacenie podatków od nieruchomości. Kwoty tej nie przewidziano w dotychczas opracowywanych planach budżetowych jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski