BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 303775

Data: 9 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 21/1999
Dotyczy: ogłoszenia konkursu na dyrektora: 1. Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu 2. Domu Dziecka w Gniewkowie 3. Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu
Uchwała nr 21/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 czerwca 1999 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora:
1. Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu
2. Domu Dziecka w Gniewkowie
3. Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu

Na podstawie art.36a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz.U.z 1996 roku nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami/ oraz art.32 ust.2 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Dz.U.nr 91 poz.578/ i Uchwały Rady Powiatu nr VI/35/99 z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie określania regulaminu kon kursu na stanowisko dyrektorów prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu
Uchwala, co następuje:


§1


Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu.

§2


Ogłosić konkurs na dyrektora Domu Dziecka w Gniewkowie.

§3

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Powiatu Inowrocławskiego.

§5


Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski


Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


z dniem 31 sierpnia 1999 roku dyrektorom:
Domu Dziecka w Gniewkowie, Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu, wygasa powierzenie stanowiska, Bursa Szkolna nr 1 w Inowrocławiu utworzona zostaje z dniem 1 lipca 1999 roku jako jednostka budżetowa. W związku z powyższym zasadne staje się ogłoszenie konkursu na podstawie art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświat y/ tekst jednolity: art. 32 ust.2 pkt 5 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowymi Dz.U.nr 91 poz.578 i Uchwały Rady Powiatu nr VI/35/99 z dnia 27.03.1999 roku w sprawie określania regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Inowrocławski /§8/ na stanowisko dyrektora wyżej wymienionej placówki.


Starosta
Leonard Maciejewski