BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304278

Data: 9 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 22/1999
Dotyczy: zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu Pani Danuty Taflińskiej.
Uchwała nr 22/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 9 czerwca 1999 r.


w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu Pani Danuty Taflińskiej.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578 z póź. zm. )

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


1. Zatrudnić Panią Danutę Marię Taflińską z dniem 1 czerwca 1999 roku na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu na czas określony od dnia 1 czerwca 1999 r. do dnia 31 sierpnia 1999 r.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Powiatu Inowrocławskiego.
3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Z dniem 31 maja 1999 r. wygasa umowa o pracę zawarta w dniu 1 marca 1998 r. między Wojewodą Bydgoskim a Panią Danutą Taflińską. Praca, którą wykonywała Pani Danuta Taflińska w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu była zgodna z kwalifikacjami. Pani Danuta Tallińska będzie wykonywać pracę na stanowisku Dyrek1ora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu do dnia 31 sierpnia 1999 r. Do tego dnia zostanie ogłoszony konkurs na w/wym. stanowisko.


Starosta
Leonard Maciejewski