BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304442

Data: 16 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 24/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
Uchwała nr 24/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 czerwca 1999 r.


w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 r.

Na podstawie Art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U . Nr 91 poz. 578 , z późniejszymi zmianami) oraz Art. 128 pkt. 2, ppkt.l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014) oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 1999 r. ze zmianą w § 2 dokonana uchwałą nr VII/38/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zmienionej uchwałą Rady Powiatu nr VII/38/99 z dnia 28 kwietnia 1999 roku, oraz uchwałami Zarządu Powiatu: nr 17/99, 18/99, 19/99 z dnia 12 maja 1999 r. wprowadza się następujące zmiany w §1 :
. w pkt. 1 " Dochody" kwotę " 65.852.069,- zł ., zastępuje się kwotą " 65.894.269 zł" , wyrazy " w tym : dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 21.372.000 zł" zastępuje się wyrazami: "w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z za- kresu administracji rządowej - 21.353.200 zł " . Zmiany w planie dochodów na 1999 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
. w pkt. 2" Wydatki " kwotę " 65.852.069 zł zastępuje się kwotą" 65.894.269,- zł " .
Zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze