BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316772

Data: 23 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 25/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu na 1999 r.
Uchwała nr 25/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 1999 r.


w sprawie zmian w budżecie powiatu na 1999 r.

Na podstawie Art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1993 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U.Nr 91 poz. 578, z późniejszymi zmianami/ oraz Art. 128 ust 1,pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz. 1014/ oraz § 5 uchwały Nr VI/27/9S Rady Powiatu
w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 1999r. ze zmianą § 2 dokonana uchwałą nr VII/38/ 99 z dnia 23 kwietnia 1999r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zmienionej:
- uchwałą Rady Powiatu nr VII/38/99 z dnia 23 kwietnia 1999 roku oraz
- uchwałami Zarządu Powiatu nr 17/99, 18/99, 19/99 z dnia 12 maja 1999r.
nr 24/99 z dnia 16 czerwca 1999
wprowadza się następujące zmiany w § 1 :
W pkt 1 "Dochody" " kwotę "65.894.269" zastępuje się kwotą 66.227.259,-zł" wyrazy "w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej "21.353.200,-zł" zastępuje się wyrazami w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 21.686.200,-zł".
. w pkt 2 "Wydatki" "kwotę 55.894.269,-zł zastępuje się kwotą 66.227.269,-zł"
Zmiany w planie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Konieczność podjęcia niniejszej uchwały zmieniającej budżet na 1999 rok wynika z następujących przyczyn:
1. Starostwo Powiatowe otrzymało pismo Wydziału Finansowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr FnI- 3013/23/99 z dnia 8 czerwca w którym na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1999r. - Wojewoda dokonał podziału dotacji poprzez zwiększenie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - § 92
a) w dz. 86 "Opieka społeczna" rozdz. 8617 "Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze" ogółem 132.000,-zł z tego dla: Komendy Powiatowej Policji - 94.000, Powiatowej Straży Pożarnej - 38.000,-na sfinansowanie w tym rozdziale § 22 wypłat zasiłków pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy.
b) w dz. 93 "Bezpieczeństwo publiczne" rozdz. 9313 "Komendy powiatowe Policji" o kwotę 201.000,- z przeznaczeniem w tym rozdziale § 12 na wynagrodzenia oraz pochodne w związku z dokonaniem przemieszczeń etatowych na tle wcześniej dokonanych rozliczeń. Dokonana zmiana powoduje zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 333.000,-zł.


Starosta
Leonard Maciejewski