BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304443

Data: 29 czerwca 1999 r.
Nr uchwały: 27/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu oraz opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 27/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 czerwca 1999 r.


w sprawie: zmian w budżecie powiatu oraz opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art. 32 ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami) , Art. 126 ust. 1, pkt. 1, Art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999.r. w sprawie uchwaleniu budżetu powiatu na rok 1999, zmienionej uchwałą nr VII/38/99 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 1999 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonać zmian w wydatkach budżetowych poprzez:
1. zmniejszenie rezerwy celowej - dział 97 "Różne rozliczenia",
rozdział 9718 "Rezerwy ogólne i celowe", § 81 " o kwotę 1.280.295,-. zł,
2. zwiększenie wydatków w dziale 79 "Oświata i wychowanie" w rozdziałach:
7921 "Licea ogólnokształcące" 285.500,- zł
7931 "Szkoły ogólnokształcące specjalne" 53.900,- zł
7941 "Internaty i stypendia dla uczniów" 66.885,- zł
8011 "Szkoły zawodowe" 837.686,- zł
8041 "Szkoły zawodowe specjalne " 21.100,- zł
8295 "Działalność różna" 15.224,- zł
Razem dział 79 1.280.295,- zł

§2


Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, poparty pozytywna opinią Komisji Promocji i Rozwoju Rady Powiatu w Inowrocławiu, dokonać:
1. zmniejszenia wydatków z rezerwy celowej - dział 97 "Rozliczenia różne" rozdział 9718 "Rezerwy ogólne i celowe § 81 o kwotę 300.000,- zł
2. zwiększenia wydatków w dziale 50 rozdział "Transport" rozdział 5614 "Drogi publiczne powiatowe" § 36 o kwotę 300.000,- zł.

§3


Dokonać przeniesień w wydatkach budżetowych w następujący sposób: w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dział 79 rozdział 8071
- zmniejszenia: § 11 Wynagrodzenia osobowe 32,- zł
§ 21 Nagrody i wydat. niezalicz. do wynagr. 1.500,- zł zwiększenia:
§ 17 Dodatkowe wynagrodz. roczne 32,- zł
§ 28-38 Wydatki rzeczowe 1.500,- zł
w I Liceum Ogólnokształcącym - dział 79 rozdział 7941
zmniejszenia: § 28-38 Wydatki rzeczowe 500,- zł
zwiększenia: § 21-25 Wydat. osobowe niezalicz. do wynagr. 500,- zł
w Domu Dziecka w Jaksicach - dział 79 rozdział 8221
zmniejszenia: §41-42 Ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy 73.653,- zł
zwiększenia: § 11 Wynagrodzenia osobowe 73.653,- zł
w Komendzie Powiatowej Policji dział 91 rozdział 9139
zmniejszenia: § 41-42 Ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy 4.000,- zł
zwiększenia: § 11 Wynagrodzenia osobowe 4.000,- zł
dział 93 rozdział 9313
zmniejszenia: § 41-42 Ubezpieczenia społ. i Fund. Pracy 13000,- zł
zwiększenia: § 11 Wynagrodzenia osobowe 13000,- zł
w Starostwie Powiatowym dział 91 rozdział 9143
dokonać przesunięć między paragrafami wydatków rzeczowych
na ogólna sumę 37.000,- zł
w Radzie Powiatu dział 91 rozdział 9152
zmniejszenia: § 25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10000,- zł
zwiększenia: § 28-38 Wydatki rzeczowe 10000,- zł
Korekty wydatków wykazane w §§ 1,2 i 3 nie wpływają na zmiany wysokości budżetu powiatu. Ich wpływ na zmianę struktury wydatków w budżecie powiatu na 1999 rok obrazuje załącznik nr 1.

§4


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wraz z późniejszymi zmianami: w §1,
1. w pkt. l "Dochody" kwotę ,,66.227.269,- zł" zastępuje się kwotą" 66.290.403,- zł"
2. w pkt. 2" Wydatki" kwotę ,,66.227.269,- zł" zastępuje się kwotą" 66.290.403,- zł"
Szczegółową informację o wykazanych wyżej zmianach zawiera załącznik m 2 do niniejszej uchwały.

§5


Przyjąć do realizacji opracowany układ wykonawczy budżetu powiatu na rok 1999, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, odnośnie paragrafu 5 z mocą obowiązującą od 1stycznia 1999 r.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze