BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317058

Data: 16 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 32/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu.
Uchwała nr 32/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 16 lipca 1999 r.


W sprawie: zmian w budżecie powiatu.

Na podstawie Art. 32 ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami) , Art. 128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz §5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwaleniu budżetu powiatu na rok 1999, zmienionej uchwałą nr VII/38/99 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 1999 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w wydatkach budżetowych poprzez:
1. zmniejszenie wydatków w dziale 91 "Administracja państwowa i samorządowa", rozdziale 9152 "Rady powiatów", o kwotę 100.000,- zł,
2. zwiększenie wydatków w dziale 91 "Administracja państwowa i samorządowa" , rozdziale 9143" Starostwa Powiatowe" : o kwotę 100.000,- zł.

§2


Na wniosek kierownictwa Muzeum im Jana Kasprowicza w Inowrocławiu dokonać zmian w dziale 83 " Kultura i sztuka " poprzez:
1. zmniejszenie wydatków w rozdziale 8313 "Ochrona zabytków" § 48 o kwotę 33.000,- zł
2. zwiększenie wydatków w rozdziale 8311 "Muzea" § 48 o kwotę 33.000,- zł.

§3


Dokonać przeniesień w wydatkach budżetowych Domu Pomocy społecznej w Inowrocławiu na kwotę 48 zł zmniejszając wydatki § 11 - "Wynagrodzenia osobowe" a zwiększając § 17 "Dodatkowe wynagrodzenia roczne".

§4


Korekty wydatków wykazane w §§ 1,2 i 3 nie wpływają na zmiany wysokości budżetu powiatu. Ich wpływ na zmianę struktury wydatków w budżecie powiatu na 1999 rok obrazuje załącznik nr 1.

§5


Propozycje zmian zostały wykazane w §§ 1,2 i 3 zostały zaakceptowane przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze

Radca Prawny
Dorota Sobieszczyk


Uzasadnienie

1. Uchwalona w pierwotnym budżecie Starostwa kwota, okazała się, po przeprowadzeniu analizy wydatków poniesionych w I półroczu, zdecydowanie niewystarczająca. Planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zostały wykonane w ponad 67 % . Adaptacja kolejnych przejmowanych pomieszczeń wymagać będzie znacznych nakładów na meble i podstawowe wyposażenie w sprzęt biurowy. Niezbędne jest również zwiększenie możliwości bieżącego finansowania zakupu usług materialnych - pocztowych oraz remontowych. Refundacja kosztów eksploatacji budynku wyniesie, jak szacujemy ponad 52.000,- zł. W pierwotnym budżecie, na ten cel nie przewidziano żadnych środków. Zakładamy również zabezpieczenia środków na zakup tablic rejestracyjnych. Na stosunkowo niskie wykonanie tego rodzaju wydatków w I półroczy niewątpliwy wpływ miały zapasy poczynione jeszcze w ub. roku. Reasumując, budżet Starostwa wymaga zwiększenia o łączna kwotę 100.000,- zł.
Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Starostwa zostają przesunięte ze środków przeznaczonych na obsługę Rady Powiatu. Przewiduje się wypracowanie przez Starostwo ponadplanowych dochodów. Zarząd proponuje, aby w terminie do 30 września br. z tych środków, kwotę 100.000 ,- zł, przeznaczyć na obsługę Rady Powiatu, przywracając pierwotny stan planowanych wydatków. Stanowisko Zarządu pozytywnie opiniuje Komisja do spraw Budżetu i Finansów.
2. W celu umożliwienia przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń pracowników Muzeum, jak również pełniejszej realizacji zadań merytorycznych, na wniosek zainteresowanych, którzy zamiar ten konsultowali z Biurem Budżetu i Finansów w Ministerstwie Kultury dokonuje się przesunięć kwoty 33.000 między rozdziałami wymienionej jednostki.
3. Uchwała realizuje również wnioski dotyczące przesunięć między paragrafami w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu dział 86 " Opieka społeczna" (rozdział 8611) Domy Pomocy Społecznej. Przenoszona kwota wynosi 48 zł i stanowi zmniejszenie wydatków w §11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników i zwiększenie w § 17 "Dodatkowe wynagrodzenia roczne".


Starosta
Leonard Maciejewski