BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315696

Data: 28 lipca 1999 r.
Nr uchwały: 33/1999
Dotyczy: zmiany Uchwały Nr 29/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lipca 1999 sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski.
Uchwała Nr 33/1999
Zarząd Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lipca 1999 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/99 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 lipca 1999 sprawie powołania komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art.31 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz.578 z późn. zmianami) oraz uchwały Zarządu Powiatu w Inowrocławiu Nr 28/99 z dnia 7 lipca 1999r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora domu pomocy społecznej prowadzonego przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu prac komisji konkursowej.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1) Dokonać zmiany w § 1 pkt 1 lit. b, który otrzymuje brzmienie: Grzegorz Chmielewski
2.) Dokonać zmiany w §1 pkt 4 lit.a , który otrzymuje brzmienie: Arleta Miłuch.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze