BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315693

Data: 30 sierpnia 1999 r.
Nr uchwały: 38/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu.
Uchwała nr 38/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 sierpnia 1999 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Na podstawie Art 32 ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami), Art. 128 ust. l pkt.1 i ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz §5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwaleniu budżetu powiatu na rok 1999, zmienionej uchwałą nr VII/38/99 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 1999 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać zmian w dochodach i wydatkach budżetowych poprzez:

1. zwiększenie dochodów w dziale 79 "Oświata i wychowanie", rozdziale 8231, placówki wychowania pozaszkolnego", paragraf 07 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" o kwotę 20.000 ,.; zł
2. zwiększenie wydatków w dziale 79 "Oświata i wychowanie" , rozdziale 8231 "Placówki wychowania pozaszkolnego", paragraf 37 "Usługi niematerialne " o kwotę 20.000,- zł.
Środki te, zgodnie z porozumieniem z dnia 5 czerwca br. zawartym pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Starostwem Powiatowym przeznaczone zostają na zorganizowanie XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych - Inowrocław'99.

§2


Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999r NR FS9-453D/IO/4i99 Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmiany dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu inowrocławskiego postanawia zwiększyć dochody w dziale 83 - "Kultura i sztuka " ,rozdziale 8311 " Muzea " paragraf 94 " dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2.794,- zł , oraz dokonać zwiększenia wydatków o tę samą kwotę w dziale 94 , rozdziale 8311, w paragrafach wymienionych w załączniku do uchwały.

§3


Na wniosek kierownictwa Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku, dokonać zmian w budżecie jednostki w następujący sposób:
1. zmniejszyć wydatki w rozdziale 8611 "Domy Pomocy Społecznej " § 17 " Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 800,- zł
2. zwiększyć wydatki w rozdziale 8611 "Domy Pomocy Społecznej" § 11 " Wynagrodzenia osobowe pracowników" 800,- zł.

§4


Dokonać zmian w budżecie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w następujący sposób:
1. zmniejszyć wydatki w rozdziale 9120 "Inspektoraty nadzoru budowlanego" § 17 " Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 8.169,- zł
2. zwiększyć wydatki w rozdziale 9120 "Inspektoraty nadzoru budowlanego" , § 11 " Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 8.169,- zł.

§5


Dokonać przeniesienia wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w dziale 86 "Opieka społeczna" rozdział: 8614" Powiatowe centra pomocy rodzinie:
1. zwiększając wydatki w § 11 " Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 3.600, - zł
2. zmniejszając wydatki w § 17 "Dodatkowe wynagrodzenia roczne " o 3.600, - zł

§6


Korekty wydatków wykazane w §§ 3,4 i 5 nie wpływają na zmiany wysokości budżetu powiatu. Ich wpływ na zmianę struktury wydatków w budżecie powiatu na 1999 rok obrazuje załącznik nr 1.

§7


Propozycje zmian w budżecie zawarte w niniejszej uchwale zostały zaakceptowane przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie:


1. Na podstawie porozumienia nr DOP-KSP/533/2l/99 z 25.05.1999 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu, któremu na mocy powyższego porozumienia została powierzona organizacja Xli Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych - Inowrocław ,,99" . Na ten cel organizator otrzymał dotację w wysokości 20.000,- zł. Środki te zwiększają dochody budżetowe Powiatu Inowrocławskiego w dziale 79 " Oświata i wychowanie " rozdział 8231 " Placówki Wychowania Pozaszkolnego " § 07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki te, po stronie wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem zwiększają dział 79 , rozdział 8231, paragraf 37 w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu, jednostce bezpośrednio odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy.
2. W celu umożliwienia przeprowadzenia podwyżek wynagrodzeń pracowników Muzeum za marzec br. , Wojewoda Kujawsko-Pomorski, działając na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 21 czerwca br. ( Nr FS9453D/10/4/99) , dokonał zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu ( par. 94 ) w kwocie 2.794,- .Po stronie wydatków, środki te zwiększa budżet w dziale 83 " Kultura i sztuka " rozdz. 8311 " Muzea" . Szczegóły dalszego podziału wg klasyfikacji budżetowej wykazane są w załączniku do uchwały.
3. Uchwała realizuje również wnioski dotyczące przesunięć między paragrafami w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku dział 86 " Opieka społeczna" (rozdział 8611) Domy Pomocy Społecznej. Przenoszona kwota wynosi 800 zł i stanowi zmniejszenie wydatków w § 17 ,.Dodatkowe wynagrodzenia roczne" i zwiększenie w § 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.
4. Kolejne przeniesienia między paragrafami polegające na zwiększeniu wydatków w § 11, - "Wynagrodzenia osobowe pracowników" oraz zmieszeniu wydatków § 17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne" są realizacją wniosków Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Starosta
Leonard Maciejewski