BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 315690

Data: 8 września 1999 r.
Nr uchwały: 39/1999
Dotyczy: powołania Komisji d/s opiniowania organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr 39/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 września 1999 r.


w sprawie powołania Komisji d/s opiniowania organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Inowrocławskiego.

Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.
powołuję Komisję d/s opiniowania organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych Powiatu Inowrocławskiego.

§1


1. Do zadań Komisji należeć wydawanie opinii w sprawach dotyczących ważnych zmian w organizacji ruchu drogowego, które wynikają z opracowań projektowych i studialnych oraz wynikają z uwag i wniosków wnoszonych przez mieszkańców i instytucje z terenu powiatu. Opinie te będą przedstawiane na posiedzeniach Zarządu Powiatu.

§2

1. W skład Komisji wchodzą:
- mgr inż. Zbigniew Bańkowski- przewodniczący
- mgr Zygmunt Tonn - sekretarz.
- mgr inż. Janusz Matysek- Zarząd Dróg Powiatowych
- mgr inż. Grazyna Ślesińska - Zarząd Dróg Powiatowych
- mgr inż. Janina Michalak - Urząd Miejski w Inowrocławiu
- podinspektor Hieronim Zdunowski - Komenda Powiatowa Policji
- mgr inż. Tadeusz Cudziłło - Klub Inżynierii Ruchu
- przedstawiciel właściwej gminy - w przypadku omawiania spraw dotyczących gminy
- przedstawiciel Rejonu Dróg Krajowych względnie Zarządu Dróg Wojewódzkich - w przypadku omawiania spraw dotyczących tych instytucji.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym Starosta Powiatowy zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych. Zarządzanie ruchem na w/w drogach odbywa się przez Wydział Komunikacji i Dróg. W celu pełniejszej i wszechstronniejszej oceny spraw organizacji i bezpieczeństwa ruchu na drogach powołuje się drugostronnie wymienioną Komisję posiadającą upraM1ienia opiniujące. Skład osobowy Komisji powinien gwarantować spełnienie tych założeń. Opinia wymienionej Komisji będzie ważąca przy podejmowaniu istotnych decyzji
dotyczących problemów zarządzania ruchem i jednocześnie będzie w istotny sposób pomocna w pracy Wydziału Komunikacji i Dróg.


Starosta
Leonard Maciejewski