BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 316735

Data: 8 września 1999 r.
Nr uchwały: 40/1999
Dotyczy: zmian w budżecie powiatu oraz układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 40/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 8 września 1999 r.


W sprawie zmian w budżecie powiatu oraz układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art. 32 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami), Art. 128 ust. l, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1

W wyniku nowego podziału dotacji celowych na finansowanie zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej, dokonuje się zmian w budżecie powiatu poprzez:
1. zwiększenie dotacji celowej - dział 86 "Opieka społeczna", rozdział 8611 "Domy pomocy społecznej", § 94" o kwotę - 744.262,- zł ,
2. zwiększenie wydatków w dziale 86 "Opieka społeczna" rozdziale 8611 "Domy pomocy społecznej", paragrafach:
11 - 419038,- zł
28 - 1 000,- zł
31 - 92 014,- zł
32 - 39 376,- zł
35 - 37 923,- zł
36 - 62721,- zł
37 - 7 000,- zł
41 - 74923,- zł
42 - 10267,- zł

§2


W związku ze zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz inwestycji własnych powiatu przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego dokonuje się zmian w budżecie powiatu inowrocławskiego poprzez:
1. zwiększenie dotacji celowej - dział 86 "Opieka społeczna",
rozdział 8611 "Domy pomocy społecznej", "§ 95 " o kwotę - 1~0 000,- zł ,
2. zwiększenie dotacji celowej - dział 79 "Oświata i wychowanie", rozdział 8295 "Pozostała działalność", ,,§ 94" o kwotę - 31610,- zł ,
3. zwiększenie wydatków w dziale 86 "Opieka społeczna" rozdziale 8611 "Domy pomocy społecznej", § 72 o kwotę - 150 000,- zł,
4. zwiększenie wydatków w dziale 79 "Oświata i wychowanie", rozdziale 8295 "Pozostała działalność", ,,§ 43" o kwotę - 31 610,- zł.

§3


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Inowrocławiu, wprowadza się następujące zmiany:
W §1:
. w pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,66.428. 197,-zł" zastępuje się kwotą,,67.354.069,- zł",
. w pkt. 2 "Wydatki" kwotę ,,66.428.197,- zł" zastępuje się kwotą ,,67.354.069,- zł".
Szczegółową informację o zmianach w planie budżetowym na 1999 rok po stronie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§6


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


1. Zmiana przepisów dotyczących finansowania domów pomocy społecznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja br. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 47, poz. 468); Wojewoda Kujawsko- Pomorski w Bydgoszczy dokonał nowego podziału dotacji celowych przekazanych na realizację zadań własnych powiatu - §94, ustalając wielkość dotacji celowych na utrzymanie domów pomocy społecznej w dziale 86 "Opieka społeczna" rozdz. 8611 "Domy pomocy społecznej" na kwotę 8.504.062 zł. Uprzednio ta dotacja celowa wynosiła 7.759.800 zł. W wyniku wprowadzonych zmian Zarząd Powiatu zwiększył dochody w dziale 86 - Opieka społeczna, rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej, o kwotę 744.262 zł. Zwiększenia wydatków dokonano zgodnie z poniższym zestawieniem.

KlasyfikacjaRazemDPS InowrocławDPS Ostrowo n/GopłemDPS KawęczynDPS Kołuda MałaDPS LudziskoDPS ParchanieDPS TarnówekDPS Warzyn
868611744 26239 87079 358118 84885 850191 71168 39966 01194 215
§w tym:
11419 03847 35566 98753 088113 67840 61441 33455 982
281 0001 000
3192 01438 24413 96910 0009 5288 27312 000
3239 37614 37615 00010 000
3537 92324 00013 923
3662 72114 8708 0008 00015 0004 0008 0004 851
377 0001 0006 000
4174 9238 46711 9769 49220 3257 2627 39110 010
4210 2671 1601 6411 3012 7859951 0131 372


2. W związku z zwiększeniem budżetu Starostwa Inowrocławskiego przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego w Bydgoszczy (pismo F.I.-30l3/27a/99 ), Zarząd Powiatu dokonał zmiany wysokości dotacji celowych przekazanych na realizację inwestycji własnych powiatu, przez zwiększenie planowanych dochodów w dziale 86 - Opieka społeczna, rozdz. 8611 - Domy pomocy społecznej
, § 95 o 150.000 -, zł , oraz zwiększył budżet planowanych wydatków na inwestycje, przeznaczając
ww. kwotę dla Domu Pomocy Społecznej w Warzynie na zamontowanie windy ( dział 86, rozdział 8611, §72 "Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych".
3.Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski dokonał zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów (pismo F.I.30l3/43a/99). W związku z powyższym, Zarząd Powiatu dokonał zmian budżetu powiatu zwiększając planowane dochody i wydatki w dziale 79- "Oświata i wychowanie", rozdziale 8295 "Pozostała działalność" o kwotę 31.610,- zł .


Starosta
Leonard Maciejewski