BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 317040

Data: 8 września 1999 r.
Nr uchwały: 41/1999
Dotyczy: zmian w planie wydatków budżetu powiatu inowrocławskiego na rok 1999.
Uchwała nr 41/1999
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 8 września 1999 r.


w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu powiatu inowrocławskiego na rok 1999.

Na podstawie Art. 32 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U . Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 uchwały Rady Po- wiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 1999 i Art. 128 ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami),

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na wniosek Domu Dziecka w Gniewkowie dokonać przesunięcia między paragrafami planowanych wydatków tej jednostki w następujący sposób:
1. zmniejszenia - dział 79, rozdział 8221, § 40 - 10300,- zł
2. zwiększenia -dział 79, rozdział 8221 §37 - 10300,-zł

§2


Na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku dokonać przesunięcia między paragrafami planowanych wydatków tej jednostki w następujący sposób:
1. zmniejszenia - dział 86, rozdział 8611, § 32 - 3200,- zł
§ 33 - l 000,- zł
§ 37 - l 000,- zł
2. zwiększenia - dział 86, rozdział 8611, § 31 - 1000,- zł
§ 35 - 2 200,- zł
§ 36 - 2 000,- zł

§3


Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu do- konać przesunięcia między paragrafami planowanych wydatków tej jednostki w następujący sposób:
1. zmniejszenia - dział 93, rozdział 9318, § 21 - 7782,- zł
§ 41 - 41,- zł
2. zwiększenia - dział 93, rozdział 9318, § 11 - 2 578,- zł
§ 25 - 4 732,- zł
§ 42 - 513,- zł

§4


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


Uchwała zostaje podjęta na wnioski zainteresowanych jednostek. W części dotyczącej przeniesień w Domu Dziecka w Gniewkowie wynika ze zmian wprowadzonych w układzie wykonawczym planu budżetowego Domu.
Wnioskowane przez Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku zmiany wynikają z konieczności zwiększenia planowanych wydatków do wysokości umożliwiającej pokrycie bieżących kosztów zakupów paliwa samochodowego, pilnych płatności za energię elektryczną i niezbędny remont kotłowni.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zaplanowano zbyt wysokie środki na równoważniki za umundurowanie, remonty mieszkań, gratyfikacje urlopowe oraz przejazdy na koszt MSWiA. ( wydatki w tym zakresie podlegają zatwierdzeniu przez Komendę Wojewódzką ). Powstałą w ten sposób nadwyżkę w planie wydatków § 21 KP PSP w Inowrocławiu zamierza przeznaczyć na zmniejszenie braków w planowanym funduszu płac (§ 11) wynikającym z ubruttowienia wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zwiększeniem kosztów z tyto wypadków w pracy.


Starosta
Leonard Maciejewski