BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Zarządu I kad.
Ilość odsłon: 304315

Data: 29 września1999 r.
Nr uchwały: 42/1999
Dotyczy: zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.
Uchwała nr 42/1999
Zarządu Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września1999 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 1999.

Na podstawie Art 32 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5. czerwca. 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz.578 z późniejszymi zmianami) , Art. 126 ust. 1, pkt. 1, Art. 128 ust. l i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 5 uchwały Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. w sprawie uchwaleniu budżetu powiatu na rok 1999,

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


W wyniku zwiększenia przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego dotacji celowych ' na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz realizację zadań własnych powiatu, dokonuje się zmian w budżecie powiatu poprzez:
1. zwiększenie planu dochodów w działach:
a) 86 "Opieka społeczna"', o łączną kwotę - 56664,- zł
z tego w rozdziałach:
8614" Powiatowe centra pomocy rodzinie" § 92 o kwotę - 388,- zł,
8611 "Domy pomocy społecznej", § 94" o kwotę - 56276,- zł,
b) 91 "Administracja państwowa i samorządowa" o - 7 634,- zł ,
z tego w rozdziałach:
9120 "Inspektoraty nadzoru budowlanego", § 92 o kwotę - 734,- zł,
9139 ,.,Urzędnicy jednostek terenowych Policji", § 92 o kwotę - 294,- zł ,
9142 ,.,Urzędy wojewódzkie", § 92 o kwotę - 2 055,- zł ,
9143 ,.,Starostwa powiatowe ", § 94 o kwotę - 4551,- zł .
2. zwiększenie planu wydatków:
a) w dziale 86 "Opieka społeczna" o łączną kwotę - 56 664,- zł ,
z tego w rozdziałach:
8611 "Domy pomocy społecznej", o kwotę - 56276,- zł,
8614,., Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę - 388,- zł ,
b) w dziale 91 "administracja państwowa i samorządowa" łącznie o - 7 634,- zł ,
z tego w rozdziałach:
9120 "Inspektoraty nadzoru budowlanego" o kwotę - 734,- zł ,
9139 "Urzędnicy jednostek terenowych Policji" o kwotę - 294,- zł,
9142 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę - 2055,- zł, .
9143 "Starostwa powiatowe" o kwotę - 4 551,- zł.
Szczegółową informację o zmianach w planie budżetowym na 1999 rok po stronie dochodów i wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


W uchwale nr VI/27/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami dokonanymi przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Inowrocławiu, wprowadza się następujące zmiany:
W,,§1":
. w pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,67.354.069,-zł" zastępuje się kwotą ,,67.18.367,- zł",
. w pkt. 2 "Wydatki" kwotę ,,67.354.069,- zł" zastępuje się kwotą ,,67.18.367,- zł".

§3


Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Finansów.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
Leonard Maciejewski

Wicestarosta
Marian Świątkowski

Członkowie Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Urszula Iwicka
Andrzej Kozłowski
Tadeusz Krauze


Uzasadnienie


W wyniku decyzji Ministra Finansów zmieniającej układ wykonawczy budżetu na br. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył budżet Starostwa Inowrocławskiego (pismo F.I.-3013/42/99 ) o łączną kwotę 64 298 zł. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu dokonał zmiany kwot planowanych dochodów poprzez zwiększenie wysokości dotacji celowych przekazanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację za- dań własnych powiatu. Proporcjonalnego zwiększenia wydatków dokonano zgodnie z wskazanym przeznaczeniem dotacji na określone przez Wojewodę cele.


Starosta
Leonard Maciejewski